Értesítés részletei

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló tervezet

Értesítés száma: 2021/728/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 18/11/2021
Felfüggesztés vége: 21/02/2022

de en fr hu
hu hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Μήνυμα 002

Ανακοίνωση της Επιτροπής - TRIS/(2021) 04087
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535
Μετάφραση του μηνύματος 001
Γνωστοποίηση: 2021/0728/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104087.EL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0728 HU EL 18-11-2021 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

H-1055 Budapest
Nádor u. 22.
Tel. : (36-1) 795-1465, (36-1) 496-6450
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Belügyminisztérium
Szabályozási Főosztály

H-1051 Budapest V. József Attila u. 2-4
Tel: (36 1) 441-1000
E-mail cím: edit.firnigel@bm.gov.hu
Levélcím: H-11903 Budapest, Pf.: 314


4. Notification Number
2021/0728/HU - B20


5. Cím
Σχέδιο τροποποίησης του διατάγματος αριθ. 54/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών της 5ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον Εθνικό Κανονισμό Πυροπροστασίας


6. Products Concerned
Δομικά προϊόντα, πυροσβεστικά προϊόντα, ηλεκτρικός εξοπλισμός, εύφλεκτες ή εκρηκτικές συσκευές, μηχανήματα και εξοπλισμός


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Η πρόταση περιέχει διατάξεις για την τροποποίηση του διατάγματος αριθ. 54/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, της 5ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον εθνικό κανονισμό για την πυροπροστασία. Οι τροποποιήσεις λαμβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας, καθώς και τους κανονισμούς πυρασφάλειας γειτονικών χωρών με παρόμοιες κατασκευαστικές παραδόσεις. Ο διαχωρισμός των νομικών απαιτήσεων από τις εφαρμοστέες λύσεις θα συνεχιστεί και οι τεχνικές λύσεις θα αφαιρεθούν από το κείμενο της νομοθεσίας. Εκτός από ορισμένες ήσσονος σημασίας απλουστεύσεις και διευκρινίσεις, οι τροπολογίες αφορούν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα: πυραντοχή των δομών του κτιρίου, διαχωρισμός πυρκαϊάς, εξόρυξη θερμότητας και καπνού, εκκένωση, απαιτήσεις για ορισμένους σκοπούς (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης).


9. Brief Statement of Grounds
Από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας, η εμπειρία στον τομέα της επιβολής του νόμου συγκεντρώνεται και αξιολογείται συνεχώς, με σκοπό την απλούστευση των απαιτήσεων και την αύξηση της ελευθερίας όσον αφορά τον σχεδιασμό και την ευέλικτη εφαρμογή των επιτευγμάτων των τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό συμπληρώνεται από τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις ανάγκες των σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων και φορέων, οι οποίες λαμβάνονται επίσης υπόψη. Στόχος της τροπολογίας είναι η απλούστευση του κανονισμού σε ανεκτό βαθμό μέσω της συμπερίληψης βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επενδυτών, των σχεδιαστών, των αναδόχων και των φορέων εκμετάλλευσης, διατηρώντας παράλληλα ένα εύλογο επίπεδο ασφάλειας.


10. Reference Documents - Basic Texts
Παραπομπή(-ές) σε βασικό(-ά) κείμενο(-α): Νόμος XXXI του 1996 σχετικά με την πυροπροστασία, την τεχνική διάσωση και την πυροσβεστική,
— Διάταγμα αριθ. 54/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών της 5ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον εθνικό κανονισμό πυροπροστασίας (τελευταίες κοινοποιήσεις: 2014/213/HU, 2019/113/HU
— Κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 275/2013 της 16ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες σχεδιασμού και ενσωμάτωσης των δομικών προϊόντων στις εργασίες και τη δήλωση απόδοσης τους (2013/176/HU, 2016/588/HU),
— Διάταγμα της τοπικής αυτοδιοίκησης αριθ. 22/2009 της 23ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κανόνες για την απόκτηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης πυροπροστασίας (2012/109/HU, 2014/72/HU, 2017/57/HU).
Τα βασικά κείμενα έχουν αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης κοινοποίησης: 2014/0213/HU: 2019/0113/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Όχι


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Όχι


14. Fiscal measures
Όχι


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
Πτυχή ΤΕΕ

Όχι – το σχέδιο δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο.

Πτυχή ΥΦΠ

Όχι – το σχέδιο δεν αποτελεί υγειονομικό ή φυτοϋγειονομικό μέτρο

**********
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημείο Επαφής οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535
Φαξ: +32 229 98043
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Mivel a szünetelési idoszak lejárt, ezen értesítéshez a weboldalon keresztül jelenleg nem fogadunk további hozzászólásokat.


hu
  Lánglovagok Egyesület on 01-02-2022
Kattintson ide a rejtett szöveg megjelenítéséhez

Tisztelt Európai Bizottság!

Mellékelten megküldöm a Lánglovagok Egyesület észrevételeit.

Tisztelettel,

Kis-Guczi Péter
elnök
Lánglovagok Egyesület