Értesítés részletei

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló tervezet

Értesítés száma: 2021/728/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 18/11/2021
Felfüggesztés vége: 21/02/2022

de en fr hu
hu hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2021) 04087
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2021/0728/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104087.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0728 HU CS 18-11-2021 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

H-1055 Budapest
Nádor u. 22.
Tel. : (36-1) 795-1465, (36-1) 496-6450
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Belügyminisztérium
Szabályozási Főosztály

H-1051 Budapest V. József Attila u. 2-4
Tel: (36 1) 441-1000
E-mail cím: edit.firnigel@bm.gov.hu
Levélcím: H-11903 Budapest, Pf.: 314


4. Notification Number
2021/0728/HU - B20


5. Cím
Návrh, kterým se mění výnos ministerstva vnitra č. 54/2014 ze dne 5. prosince 2014 týkající se nařízení o národní požární ochraně


6. Products Concerned
Stavební výrobky, protipožární výrobky, elektrická zařízení, hořlavá nebo výbušná zařízení, stroje a vybavení


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Návrh obsahuje ustanovení, kterými se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 54/2014 ze dne 5. prosince 2014 týkající se nařízení o národní požární ochraně. Změny zohledňují technický pokrok od vstupu právních předpisů v platnost, jakož i protipožární předpisy sousedních zemí s podobnými stavebními tradicemi. Bude pokračovat oddělení právních požadavků od použitelných řešení a ze znění právních předpisů budou odstraněna technická řešení. Kromě několika menších zjednodušení a vyjasnění se změny týkají především těchto otázek: požární odolnost stavebních konstrukcí, členění požárních úseků, odsávání tepla a kouře, evakuace, požadavky týkající se určitých účely (např. průmyslové budovy, skladovací zařízení).


9. Brief Statement of Grounds
Od vstupu právních předpisů v platnost jsou průběžně shromažďovány a vyhodnocovány zkušenosti z praxe v oblasti vymáhání práva s cílem zjednodušit požadavky a zvýšit volnost z hlediska plánování a pružným způsobem uplatňovat výsledky technologického vývoje. To je doplněno poznámkami, návrhy a potřebami vyjádřenými ze strany příslušných profesních organizací a provozovatelů, které jsou rovněž zohledněny. Cílem pozměňovacího návrhu je zjednodušit nařízení v přijatelném rozsahu začleněním osvědčených postupů ze zahraničí a se zohledněním potřeb investorů, projektantů, dodavatelů a provozovatelů při současném zachování přiměřené úrovně bezpečnosti.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz(y) na základní text(y): — zákon XXXI z roku 1996 o protipožární ochraně, technickém vyproštění a hasičských sborech,
— výnos ministerstva vnitra č. 54/2014 ze dne 5. prosince 2014 týkající se nařízení o národní požární ochraně (poslední oznámení: 2014/213/HU, 2019/113/HU,
— výnos vlády č. 275/2013 ze dne 16. července 2013 o podrobných pravidlech projektování a zabudování stavebních výrobků do stavebních děl a o jejich prohlášení o vlastnostech (2013/176/HU, 2016/588/HU),
— výnos místní samosprávy č. 22/2009 ze dne 23. července 2009 o pravidlech pro získání osvědčení o shodě v oblasti protipožární ochrany (2012/109/HU, 2014/72/HU, 2017/57/HU).
Základní texty byly předloženy s dřívějším oznámením: 2014/0213/HU: 2019/0113/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
Hledisko technických překážek obchodu (TBT)

Ne – projekt nemá významný dopad na mezinárodní obchod.

Hledisko technických překážek obchodu (SPS)

Ne – návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Mivel a szünetelési idoszak lejárt, ezen értesítéshez a weboldalon keresztül jelenleg nem fogadunk további hozzászólásokat.


hu
  Lánglovagok Egyesület on 01-02-2022
Kattintson ide a rejtett szöveg megjelenítéséhez

Tisztelt Európai Bizottság!

Mellékelten megküldöm a Lánglovagok Egyesület észrevételeit.

Tisztelettel,

Kis-Guczi Péter
elnök
Lánglovagok Egyesület