Értesítés részletei

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló tervezet

Értesítés száma: 2021/728/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 18/11/2021
Felfüggesztés vége: 21/02/2022

de en fr hu
hu hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2021) 04087
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2021/0728/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104087.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0728 HU BG 18-11-2021 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

H-1055 Budapest
Nádor u. 22.
Tel. : (36-1) 795-1465, (36-1) 496-6450
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Belügyminisztérium
Szabályozási Főosztály

H-1051 Budapest V. József Attila u. 2-4
Tel: (36 1) 441-1000
E-mail cím: edit.firnigel@bm.gov.hu
Levélcím: H-11903 Budapest, Pf.: 314


4. Notification Number
2021/0728/HU - B20


5. Cím
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 54/2014 на Министерството на вътрешните работи от 5 декември 2014 г. относно Националната наредба за противопожарна защита


6. Products Concerned
Строителни продукти, противопожарни продукти, електрическо оборудване, запалими или взривоопасни уреди, машини и оборудване


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Предложението съдържа разпоредби за изменение на Наредба № 54/2014 на Министерството на вътрешните работи от 5 декември 2014 г. относно Националната наредба за противопожарна защита. Измененията отчитат техническия напредък, постигнат след влизането в сила на законодателството, както и правилата за пожарна безопасност на съседни държави със сходни строителни традиции. Разделянето на правните изисквания от приложимите решения ще продължи, а техническите решения ще бъдат премахнати от текста на законодателството. В допълнение към редица незначителни опростявания и уточнения, измененията засягат основно следните въпроси: огнеустойчивост на строителните конструкции, пожароотделяне, отвеждане на топлина и дим, евакуация, изисквания за определени цели (напр. промишлени, складови съоръжения).


9. Brief Statement of Grounds
След влизането в сила на законодателството непрекъснато се събира и оценява опитът от правоприлагащата практика с цел опростяване на изискванията и увеличаване на свободата при планирането и гъвкаво прилагане на постиженията на технологичното развитие. Това се допълва от коментарите, предложенията и нуждите на съответните професионални организации и оператори, които също се вземат предвид. Целта на изменението е да се опрости регламентът до допустима степен чрез включване на най-добрите практики от чужбина и чрез отчитане на нуждите на инвеститорите, проектантите, изпълнителите и операторите, като същевременно се поддържа разумно ниво на безопасност.


10. Reference Documents - Basic Texts
Препратка(и) към основен(и) текст(ове): — Закон XXXI от 1996 г. относно пожарната безопасност, техническата спасителна дейност и пожарните служби,
— Наредба № 54/2014 на Министерството на вътрешните работи от 5 декември 2014 г. относно Националната наредба за противопожарна защита (последни нотификации: 2014/213/HU, 2019/113/HU),
- Правителствена наредба № 275/2013 от 16 юли 2013 г. относно подробните правила за проектиране и влагане на строителни продукти в строежите и за деклариране на експлоатационните им показатели (2013/176/HU, 2016/588/HU),
- Наредба № 22/2009 на местното правителство от 23 юли 2009 г. относно правилата за получаване на сертификати за съответствие за противопожарна защита (2012/109/HU, 2014/72/HU, 2017/57/HU).
Основните текстове са изпратени с предходна нотификация: 2014/0213/HU: 2019/0113/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
Аспект TBT

Не — проектът не оказва значимо въздействие върху международната търговия.

Аспект SPS

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Mivel a szünetelési idoszak lejárt, ezen értesítéshez a weboldalon keresztül jelenleg nem fogadunk további hozzászólásokat.


hu
  Lánglovagok Egyesület on 01-02-2022
Kattintson ide a rejtett szöveg megjelenítéséhez

Tisztelt Európai Bizottság!

Mellékelten megküldöm a Lánglovagok Egyesület észrevételeit.

Tisztelettel,

Kis-Guczi Péter
elnök
Lánglovagok Egyesület