Détails de la notification

Décret fixant les modalités de certification de moyens d’identification électronique ainsi que le cahier des charges permettant d’établir la présomption de fiabilité de ces moyens

Numéro de notification: 2021/659/F (France )
Date de réception: 13/10/2021
Fin de la période de statu quo: 14/01/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2021) 03741
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2021/0659/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103741.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0659 F SV 13-10-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Premier ministre
Secrétariat de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
51, bd de la Tour Maubourg
75007 Paris


4. Notification Number
2021/0659/F - SERV60


5. Titre
Dekret om förfaranden för certifiering av medel för elektronisk identifiering och specifikationer som gör det möjligt att fastställa att dessa medel är tillförlitliga


6. Products Concerned
Medel för elektronisk identifiering


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Utkastet till dekret utfärdas i enlighet med artikel 86(I) i lag nr. 2016–1321 av den 7 oktober 2016 för en digital republik, som kompletterar avdelning I i bok III i lagen om post och elektronisk kommunikation med en ny artikel L. 102. I den sistnämnda bestämmelsen föreskrivs att identitetsbevis för åtkomst till en kommunikationstjänst online får tillhandahållas med hjälp av ett medel för elektronisk identifiering och att det senare antas vara tillförlitligt till dess att motsatsen bevisats, om det uppfyller kraven i de specifikationer som utarbetats av den nationella säkerhetsmyndigheten för informationssystem och har certifierats av denna myndighet. I detta dekret fastställs
1. innehållet i dessa specifikationer och fastställer den tillförlitlighetsnivå som krävs för medel för elektronisk identifiering för att kunna omfattas av den rättsliga presumption om tillförlitlighet som avses i artikel L. 102(2) i kodexen om post och elektronisk kommunikation. Dessa tillhörande specifikationer bibehåller den höga garantinivå som definieras i genomförandeförordning (EU) 2015/1502 som huvudkrav för presumtionen om tillförlitlighet.
2. Förfarandena för certifiering av medel för elektronisk identifiering


9. Brief Statement of Grounds
Förslaget till dekret är en del av den allmänna strategin för att utveckla och underlätta användningen av elektronisk identifiering i Frankrike. Utvecklingen av användningen av elektronisk identifiering, oavsett om det gäller enskilda personer, företag eller offentliga organ, är nära kopplad till trovärdigheten och tillförlitligheten hos de erbjudanden och lösningar för elektronisk identifiering som finns på marknaden. Den franska lagstiftaren har således infört en mekanism för rättslig presumption om tillförlitlighet som, tillsammans med en rad precisa tekniska krav och certifiering från staten, kommer att ge användarna ett förtroende som främjar användningen.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisning till grundläggande text(er): Artikel 86 i lag nr. 2016–1321 av den 7 oktober 2016 om en digital republik
Artikel L. 102 i lagen om posttjänster och elektronisk kommunikation


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspekt

Nej, utkastet utgör ingen teknisk föreskrift eller något förfarande för bedömning av överensstämmelse

SPS-aspekt

Nej – utkastet utgör inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification