Détails de la notification

Décret fixant les modalités de certification de moyens d’identification électronique ainsi que le cahier des charges permettant d’établir la présomption de fiabilité de ces moyens

Numéro de notification: 2021/659/F (France )
Date de réception: 13/10/2021
Fin de la période de statu quo: 14/01/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2021) 03741
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2021/0659/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103741.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0659 F SL 13-10-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Premier ministre
Secrétariat de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
51, bd de la Tour Maubourg
75007 Paris


4. Notification Number
2021/0659/F - SERV60


5. Titre
Uredba o določitvi postopkov za potrjevanje elektronskih sredstev identifikacije in specifikacij, ki omogočajo domnevo o zanesljivosti teh sredstev


6. Products Concerned
Elektronska sredstva identifikacije


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Osnutek uredbe je izdan v skladu s členom 86(I) Zakona št. 2016–1321 z dne 7. oktobra 2016 za digitalno republiko, ki dopolnjuje naslov I knjige III Zakonika o poštnih in elektronskih komunikacijah z novim členom L. 102. Ta določa, da se lahko dokazilo o identiteti za namene dostopa do spletne komunikacijske storitve predloži z elektronskim sredstvom za identifikacijo in da se domneva, da je to sredstvo zanesljivo, dokler se ne dokaže drugače, če izpolnjuje zahteve specifikacij, ki jih je pripravil nacionalni varnostni organ za informacijske sisteme, in ga je ta organ potrdil. Ta uredba določa:
1. vsebino teh specifikacij in določa raven zanesljivosti, ki se zahteva za elektronska sredstva identifikacije, da se izkoristi pravna domneva o zanesljivosti iz člena L. 102(2) Zakonika o poštnih in elektronskih komunikacijah. Te povezane specifikacije ohranjajo visoko raven jamstva, kot je opredeljena v Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1502 kot glavna zahteva domneve zanesljivosti.
2. Postopki za potrjevanje elektronskih sredstev identifikacije


9. Brief Statement of Grounds
Osnutek uredbe je del splošne strategije za razvoj in olajšanje uporabe elektronske identifikacije v Franciji. Razvoj uporabe elektronske identifikacije za posameznike, podjetja ali javne organe je tesno povezan z zaupljivostjo in zanesljivostjo ponudb in rešitev za elektronsko identifikacijo, ki so na voljo na trgu. Francoski zakonodajalec je tako določil mehanizem pravne domneve zanesljivosti, ki bo uporabnikom, skupaj z nizom natančnih tehničnih zahtev in potrdil s strani države, zagotovil okvir zaupanja, ki omogoča njihovo uporabo.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklici na osnovno(-a) besedilo(-a): Člen 86 Zakona št. 2016–1321 z dne 7. oktobra 2016 o digitalni republiki
Člen L. 102 Zakonika o poštnih in elektronskih komunikacijah


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
Vidik tehničnih ovir v trgovini (TOT)

Ne – osnutek ni ne tehnični predpis ne postopek za ugotavljanje skladnosti.

Vidik sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (SFS)

Ne – osnutek ni ne sanitarni ne fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification