Détails de la notification

Décret fixant les modalités de certification de moyens d’identification électronique ainsi que le cahier des charges permettant d’établir la présomption de fiabilité de ces moyens

Numéro de notification: 2021/659/F (France )
Date de réception: 13/10/2021
Fin de la période de statu quo: 14/01/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2021) 03741
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2021/0659/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103741.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0659 F PL 13-10-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Premier ministre
Secrétariat de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
51, bd de la Tour Maubourg
75007 Paris


4. Notification Number
2021/0659/F - SERV60


5. Titre
Rozporządzenie ustanawiające procedury poświadczenia środków identyfikacji elektronicznej oraz specyfikacje umożliwiające ustanowienie domniemania wiarygodności tych środków


6. Products Concerned
Środki identyfikacji elektronicznej


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Projekt dekretu wydaje się na podstawie art. 86 ust. I ustawy nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie Republiki Cyfrowej, który uzupełnia tytuł I księgi III kodeksu pocztowego i łączności elektronicznej o nowy art. L. 102. Ten ostatni stanowi, że dowód tożsamości w celu uzyskania dostępu do usługi łączności on-line może być dostarczany za pomocą środków identyfikacji elektronicznej, a te ostatnie są uznawane za wiarygodne, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej, jeżeli spełniają wymogi specyfikacji sporządzone przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych i zostały poświadczone przez ten organ. Niniejsze rozporządzenie określa:
1. treść tych specyfikacji i określa poziom niezawodności wymagany dla środków identyfikacji elektronicznej w celu skorzystania z prawnego domniemania wiarygodności, o którym mowa w art. L. 102 ust. 2 kodeksu pocztowego i łączności elektronicznej. Te powiązane specyfikacje zachowują wysoki poziom gwarancji określony w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/1502 jako główny wymóg domniemania wiarygodności.
2. Procedury poświadczenia środków identyfikacji elektronicznej


9. Brief Statement of Grounds
Projekt dekretu jest częścią ogólnej strategii rozwoju i ułatwienia stosowania identyfikacji elektronicznej we Francji. Rozwój stosowania identyfikacji elektronicznej, zarówno w odniesieniu do osób fizycznych, przedsiębiorstw, jak i organów publicznych, jest ściśle związany z wiarygodnością i niezawodnością ofert i rozwiązań identyfikacji elektronicznej dostępnych na rynku. Ustawodawca francuski przewidział zatem mechanizm prawnego domniemania wiarygodności, który wraz z zestawem precyzyjnych wymogów technicznych i poświadczeniu przez państwo zapewni użytkownikom ramy zaufania sprzyjające rozpowszechnianiu zastosowań.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: Artykuł 86 ustawy nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r. dotyczącej Republiki Cyfrowej
Artykuł L. 102 kodeksu pocztowego i łączności elektronicznej


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspekt TBT

Nie, projekt nie jest ani przepisem technicznym, ani procedurą oceny zgodności

Aspekt SPS

Nie – projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification