Détails de la notification

Décret fixant les modalités de certification de moyens d’identification électronique ainsi que le cahier des charges permettant d’établir la présomption de fiabilité de ces moyens

Numéro de notification: 2021/659/F (France )
Date de réception: 13/10/2021
Fin de la période de statu quo: 14/01/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2021) 03741
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2021/0659/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103741.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0659 F NL 13-10-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Premier ministre
Secrétariat de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
51, bd de la Tour Maubourg
75007 Paris


4. Notification Number
2021/0659/F - SERV60


5. Titre
Besluit tot vaststelling van de procedures voor de certificering van elektronische identificatiemiddelen en de specificaties op grond waarvan het vermoeden van betrouwbaarheid van deze middelen kan worden vastgesteld


6. Products Concerned
Elektronische identificatiemiddelen


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Het ontwerp-decreet is uitgevaardigd op grond van artikel 86, lid 1, van wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016 voor een digitale republiek, dat titel I van boek III van het wetboek voor post- en elektronische communicatie met een nieuw artikel L. 102 aanvult. Dit laatste bepaalt dat het identiteitsbewijs met het oog op de toegang tot een onlinecommunicatiedienst met behulp van een elektronisch identificatiemiddel kan worden geleverd en dat dit bewijs betrouwbaar wordt geacht totdat het tegendeel is bewezen, indien het voldoet aan de eisen van de specificaties die door de nationale instantie voor de beveiliging van informatiesystemen zijn opgesteld en door die autoriteit zijn gecertificeerd. Dit besluit bepaalt:
1. de inhoud van deze specificaties en het vereiste betrouwbaarheidsniveau van de elektronische identificatiemiddelen om te kunnen profiteren van het wettelijke vermoeden van betrouwbaarheid als bedoeld in artikel L. 102, lid 2, van het wetboek voor post- en elektronische communicatie. Deze bijbehorende specificaties behouden het hoge garantieniveau zoals gedefinieerd in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1502 als belangrijkste vereiste van het vermoeden van betrouwbaarheid.
2. De procedures voor het certificeren van elektronische identificatiemiddelen


9. Brief Statement of Grounds
Het ontwerp-decreet maakt deel uit van de algemene strategie om het gebruik van elektronische identificatie in Frankrijk te ontwikkelen en te vergemakkelijken. De ontwikkeling van het gebruik van elektronische identificatie, zowel voor particulieren, bedrijven als overheidsinstanties, hangt nauw samen met de betrouwbaarheid en betrouwbaarheid van de aanbiedingen en oplossingen voor elektronische identificatie die op de markt beschikbaar zijn. De Franse wetgever heeft aldus voorzien in een mechanisme van wettelijk vermoeden van betrouwbaarheid, dat, samen met een reeks nauwkeurige technische vereisten en certificering door de staat, de gebruikers een vertrouwenskader biedt dat bevorderlijk is voor de toepassing van het gebruik.


10. Reference Documents - Basic Texts
Verwijzingen naar de basistekst(en): Artikel 86 van wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016 voor een digitale Republiek
Artikel L. 102 van het wetboek voor post- en elektronische communicatie


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspect

Nee – Het ontwerp is geen technisch voorschrift, noch een procedure voor de beoordeling van de conformiteit.

SPS-aspect

Nee - Het ontwerp is noch een sanitaire, noch een fytosanitaire maatregel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification