Détails de la notification

Décret fixant les modalités de certification de moyens d’identification électronique ainsi que le cahier des charges permettant d’établir la présomption de fiabilité de ces moyens

Numéro de notification: 2021/659/F (France )
Date de réception: 13/10/2021
Fin de la période de statu quo: 14/01/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2021) 03741
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2021/0659/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103741.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0659 F LV 13-10-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Premier ministre
Secrétariat de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
51, bd de la Tour Maubourg
75007 Paris


4. Notification Number
2021/0659/F - SERV60


5. Titre
Dekrēts, ar ko nosaka elektroniskās identifikācijas līdzekļu sertifikācijas kārtību un specifikācijas, kas ļauj noteikt šo līdzekļu uzticamības prezumpciju


6. Products Concerned
Elektroniskās identifikācijas līdzekļi


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Dekrēta projekts ir izdots saskaņā ar 2016. gada 7. oktobra Likuma Nr. 2016-1321 par digitālu republiku 86. panta I punktu, ar kuru Pasta un elektronisko sakaru kodeksa III sējuma I sadaļa tiek papildināta ar jaunu L.102. pantu. Minētajā pantā ir noteikts, ka, piekļūstot tiešsaistes sakaru pakalpojumiem, identitāti var apliecināt ar elektroniskās identifikācijas līdzekli un ka šāds līdzeklis ir uzskatāms par uzticamu, ja nav pierādīts pretējais un ja tas atbilst prasībām, kuras noteiktas specifikācijās, ko izdevusi par informācijas sistēmu drošību atbildīgā valsts iestāde, un ja minētā iestāde šo līdzekli ir sertificējusi. Ar šo dekrētu nosaka:
1) minēto specifikāciju saturu, kā arī elektroniskās identifikācijas līdzekļu uzticamības līmeni, kas ir obligāts, lai uz līdzekli attiecinātu Pasta un elektronisko sakaru kodeksa L.102. panta 2. punktā minēto tiesisko uzticamības prezumpciju. Šīs saistītās specifikācijas nodrošina augsto garantijas līmeni, kas noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2015/1502 kā galvenā prasība attiecībā uz uzticamības prezumpciju;
2) elektroniskās identifikācijas līdzekļu sertifikācijas kārtību.


9. Brief Statement of Grounds
Dekrēta projekts ir daļa no vispārējās stratēģijas, kuras mērķis ir nodrošināt un veicināt elektroniskās identifikācijas izmantošanas iespējas Francijā. Elektroniskās identifikācijas izmantošanas iespēju nodrošināšana fiziskām personām, uzņēmumiem vai publiskā sektora struktūrām ir cieši saistīta ar tirgū pieejamo elektroniskās identifikācijas piedāvājumu un risinājumu uzticamību un drošumu. Tāpēc Francijas likumdevējs ir paredzējis tiesiskās uzticamības prezumpcijas mehānismu, kas kopā ar precīzu tehnisko prasību kopumu un valsts veiktu sertifikāciju nodrošinās lietotājiem uzticamības sistēmu, veicinot izmantošanas iespēju īstenošanu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Atsauces uz pamatdokumentu(-iem): 2016. gada 7. oktobra Likuma Nr. 2016-1321 par digitālu republiku 86. pants
Pasta un elektronisko sakaru kodeksa L.102. pants


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité14. Fiscal measures15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT aspekts

Nē — projekts nav ne tehniskais noteikums, ne atbilstības novērtēšanas procedūra.

SPS aspekts

Nē — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification