Détails de la notification

Décret fixant les modalités de certification de moyens d’identification électronique ainsi que le cahier des charges permettant d’établir la présomption de fiabilité de ces moyens

Numéro de notification: 2021/659/F (France )
Date de réception: 13/10/2021
Fin de la période de statu quo: 14/01/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2021) 03741
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2021/0659/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103741.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0659 F LT 13-10-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Premier ministre
Secrétariat de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
51, bd de la Tour Maubourg
75007 Paris


4. Notification Number
2021/0659/F - SERV60


5. Titre
Dekretas dėl elektroninės atpažinties priemonių sertifikavimo tvarkos ir specifikacijų, leidžiančių daryti prielaidą dėl šių priemonių patikimumo


6. Products Concerned
Elektroninės atpažinties priemonės


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Dekreto projektas skelbiamas pagal 2016 m. spalio 7 d. Įstatymo Nr. 2016-1321 dėl skaitmeninės respublikos, kuriuo Pašto ir elektroninių ryšių kodekso III knygos I antraštinė dalis papildoma nauju L. 102 straipsniu, 86 straipsnio I dalį. Minėtame kodekse nustatyta, kad tapatybės įrodymas, reikalingas norint naudotis internetine ryšių paslauga, gali būti pateiktas elektroninės atpažinties priemonėmis ir kad šios priemonės laikomos patikimomis, kol neįrodyta kitaip, jei jos atitinka nacionalinės informacinių sistemų saugumo institucijos parengtų specifikacijų reikalavimus ir yra tos institucijos patvirtintos. Šiuo dekretu nustatomas
1. šių specifikacijų turinys ir elektroninės atpažinties priemonių patikimumo lygis, reikalingas norint pasinaudoti Pašto ir elektroninių ryšių kodekso L. 102 straipsnio 2 dalyje nurodyta teisine patikimumo prielaida. Šiose susijusiose specifikacijose išlaikomas aukštas garantijos lygis, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1502, kaip pagrindinis patikimumo prielaidos reikalavimas.
2. Elektroninės atpažinties priemonių sertifikavimo procedūros


9. Brief Statement of Grounds
Dekreto projektas yra bendros strategijos, kuria siekiama plėtoti ir palengvinti elektroninės atpažinties naudojimą Prancūzijoje, dalis. Elektroninės atpažinties naudojimas asmenims, įmonėms ar viešosioms įstaigoms yra glaudžiai susijęs su rinkoje esančių elektroninės atpažinties pasiūlymų ir sprendimų patikimumu. Taigi Prancūzijos teisės aktų leidėjas numatė teisinės patikimumo prielaidos mechanizmą, kuris, kartu su tiksliais techniniais reikalavimais ir valstybės sertifikavimu, suteiks naudotojams pasitikėjimo pagrindą, leidžiantį diegti naudojimo būdus.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nuorodos į pagrindinį (-ius) tekstą (-us): 2016 m. spalio 7 d. Įstatymo dėl skaitmeninės respublikos Nr. 2016-1321 86 straipsnis
Pašto ir elektroninių ryšių kodekso L. 102 straipsnis


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
Techninių prekybos kliūčių aspektas

Ne – projektas nėra techninis reglamentas ar atitikties vertinimo procedūra.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification