Détails de la notification

Décret fixant les modalités de certification de moyens d’identification électronique ainsi que le cahier des charges permettant d’établir la présomption de fiabilité de ces moyens

Numéro de notification: 2021/659/F (France )
Date de réception: 13/10/2021
Fin de la période de statu quo: 14/01/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2021) 03741
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2021/0659/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103741.CS)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0659 F CS 13-10-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Premier ministre
Secrétariat de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
51, bd de la Tour Maubourg
75007 Paris


4. Numéro de notification
2021/0659/F - SERV60


5. Titre
Vyhláška, kterou se stanoví postupy pro osvědčování prostředků pro elektronickou identifikaci a specifikace umožňující prokázat spolehlivost těchto prostředků


6. Produits concernés
Prostředky pro elektronickou identifikaci


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Návrh vyhlášky se vydává podle čl. 86 odst. I zákona č. 2016–1321 ze dne 7. října 2016 o digitální republice, kterým se doplňuje hlava I knihy III zákona o poštovních a elektronických komunikacích o nový článek L. 102. Posledně uvedené stanoví, že důkaz totožnosti pro účely přístupu k on-line komunikační službě může být předložen elektronickým prostředkem pro identifikaci a že tento prostředek se považuje za spolehlivý, dokud se neprokáže opak, pokud splňuje požadavky specifikací vypracovaných vnitrostátním orgánem pro bezpečnost informačních systémů a byl tímto orgánem certifikován. Tato vyhláška stanoví
1. obsah těchto specifikací a stanoví úroveň spolehlivosti prostředků pro elektronickou identifikaci, aby bylo možné využít právní domněnky spolehlivosti uvedené v čl. L. 102 odst. 2 zákona o poštovních a elektronických komunikacích. Tyto související specifikace zachovávají vysokou úroveň záruky, jak je definována v prováděcím nařízení (EU) 2015/1502 jako hlavní požadavek domněnky spolehlivosti.
2. Postupy pro certifikaci prostředků pro elektronickou identifikaci


9. Bref exposé des motifs
Návrh vyhlášky je součástí obecné strategie rozvoje a usnadnění používání elektronické identifikace ve Francii. Rozvoj používání elektronické identifikace, ať už pro jednotlivce, podniky nebo veřejné subjekty, úzce souvisí s důvěryhodností a spolehlivostí nabídek elektronické identifikace a řešení dostupných na trhu. Francouzský zákonodárce tak stanovil mechanismus právní domněnky spolehlivosti, který spolu se souborem přesných technických požadavků a osvědčení ze strany státu poskytne uživatelům rámec důvěry, který přispěje k zavedení užití.


10. Documents de Référence - Textes de base
Odkazy na základní texty: Článek 86 zákona č. 2016–1321 ze dne 7. října 2016 o digitální republice
Článek L. 102 zákona o poštovních a elektronických komunikacích


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ne


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ne


14. Mesures fiscales
Ne


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Hledisko technických překážek obchodu (TBT)

Ne – návrh není technickým předpisem ani postupem posuzování shody

Hledisko sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS)

Ne – Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


Vous pouvez pr�senter votre opinion dans n�importe quelle langue officielle de l�UE. Nous vous invitons � soumettre votre opinion au moins un mois avant la fin de la p�riode de statu quo pour vous assurer que votre point de vue est d�ment pris en consid�ration, compte tenu du temps n�cessaire � l�analyse et au traitement interne. Dans tous les cas, vos contributions seront accept�es jusqu�� 23:59:59 HEC � la date de fin de la p�riode de statu quo. Votre contribution sera publi�e dans TRIS (les traductions dans d�autres langues ne seront pas rendues publiques) sauf si vous souhaitez que celle-ci reste confidentielle.

Les opinions exprim�es par les parties int�ress�es sont importantes pour la Commission et les �tats membres dans le cadre de l��valuation des notifications soumises en vertu de la directive (UE) 2015/1535. Cependant, toute r�action de la Commission est prise de fa�on ind�pendante, � la lumi�re des informations en sa possession et conform�ment aux r�gles de prise de d�cision internes.

Veuillez noter que vous ne recevrez aucun commentaire suppl�mentaire sur le fond de votre contribution.

� la fin de la p�riode de statu quo, vous trouverez sur la page Web https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/ , dans le fichier notification, les informations concernant la teneur de la r�action de la Commission et/ou de l��tat membre � la notification, le cas �ch�ant.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification