Détails de la notification

Arrêté portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis

Numéro de notification: 2021/481/F (France )
Date de réception: 20/07/2021
Fin de la période de statu quo: 21/10/2021

Observations adressées par: Commission,Hongrie
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2021) 02767
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2021/0481/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102767.SV)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0481 F SV 20-07-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction des affaires juridiques des ministères sociaux
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
DAJ-SEC@sg.social.gouv.fr


4. Numéro de notification
2021/0481/F - C10C


5. Titre
Dekret om genomförande av artikel R. 5132-86 i folkhälsolagen för Cannabis


6. Produits concernés
Sorter av Cannabis sativa L.


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Syftet med detta förslag till dekret är att reglera odling, import, export och industriell och kommersiell användning av alla delar av haschfabriken i Frankrike.

I utkastet till dekret föreskrivs närmare bestämt att tillståndet för odling, import, export samt industriell och kommersiell användning av hasch på vissa villkor ska utvidgas till att omfatta alla delar av hampaplantan.

Å andra sidan är försäljning till konsumenter av blommor eller råblad i alla former, ensamt eller i kombination med andra ingredienser, såsom rökmedel, örtte eller blandningar liksom konsumentinnehav och konsumtion av dessa förbjuden. En sådan begränsning är i första hand motiverad av hänsyn till allmän ordning.


9. Bref exposé des motifs
Genom detta förslag till dekret om genomförande av artikel R. 5132-86 i folkhälsolagen för Cannabis avser de franska myndigheterna att rätta sig efter EU-domstolens dom av den 19 november 2019, i vilken EU-domstolen, med hänvisning till en fråga som hänskjutits till en fransk domstol, slog fast att bestämmelserna om fri rörlighet för varor var tillämpliga på CBD-baserade produkter och drog slutsatsen att en nationell åtgärd som förbjuder den fria saluföringen av konventionen om biologisk mångfald utgör ett hinder för den fria rörligheten för CBD. Det klargjorde dock att en sådan åtgärd kan motiveras av ett folkhälsoskyddsmål, förutsatt att den är nödvändig och proportionerlig (EU-domstolen, 19 november 2019, Kanavape, C-663/18).

Syftet med detta dekret är både att möjliggöra utvecklingen av nya kanaler i Frankrike, att skydda konsumenterna och att upprätthålla de interna säkerhetsstyrkornas förmåga att bekämpa narkotikahandel.


10. Documents de Référence - Textes de base
Hänvisning(ar) till grundtext(er): — Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden för livsmedelssäkerhet, särskilt artiklarna 14 och 15.

— Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG.

Med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter.


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nej


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nej


14. Mesures fiscales
Nej


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspekt

Nej – utkastet utgör ingen teknisk föreskrift eller något förfarande för bedömning av överensstämmelse

NEJ – Förslaget har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

NEJ – Förslaget har ingen betydande inverkan på internationell handel.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  NORML France on 21-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  SWISS MEDICAL CANNABIS - CBD France, on 19-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  Union des Professionnels du CBD on 28-09-2021
Cliquer pour afficher

en
  Syndicat Professionnel du Chanvre on 23-09-2021
Cliquer pour afficher