Détails de la notification

Arrêté portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis

Numéro de notification: 2021/481/F (France )
Date de réception: 20/07/2021
Fin de la période de statu quo: 21/10/2021

Observations adressées par: Commission,Hongrie
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2021) 02767
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2021/0481/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102767.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0481 F SK 20-07-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Direction des affaires juridiques des ministères sociaux
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
DAJ-SEC@sg.social.gouv.fr


4. Notification Number
2021/0481/F - C10C


5. Titre
Vyhláška, ktorou sa implementuje článok R. 5132-86 Zákonníka verejného zdravia pre konope


6. Products Concerned
Odrody konope siate (Cannabis sativa L.)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Účelom tohto návrhu vyhlášky je regulovať pestovanie, dovoz, vývoz a priemyselné a obchodné využitie všetkých častí rastliny konope vo Francúzsku.

Konkrétne sa v návrhu vyhlášky stanovuje, že povolenie na pestovanie, dovoz, vývoz a priemyselné a obchodné využitie konope sa za určitých podmienok rozširuje na všetky časti rastliny konope.

Na druhej strane, predaj kvetov alebo surových listov spotrebiteľom vo všetkých ich formách, samostatne alebo v kombinácii s inými zložkami, ako sú výrobky na fajčenie, bylinné čaje alebo pot-pourri, ich držba spotrebiteľmi a ich konzumácia sú zakázané. Takéto obmedzenie je v prvom rade odôvodnené verejným poriadkom.


9. Brief Statement of Grounds
Týmto návrhom vyhlášky, ktorou sa implementuje článok R. 5132 – 86 Zákonníka verejného zdravia pre konope, francúzske orgány zamýšľajú vyhovieť rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 19. novembra 2019, v ktorom Súdny dvor s odkazom na prejudiciálnu otázku, položenú francúzskemu súdu, rozhodol, že ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovaru boli uplatniteľné na výrobky založené na CBD, a vyvodil z neho, že vnútroštátne opatrenie zakazujúce voľný predaj CBD predstavuje prekážku voľného pohybu CBD. Objasnila však, že takéto opatrenie by mohlo byť odôvodnené cieľom ochrany verejného zdravia za predpokladu, že je nevyhnutné a primerané (SDEÚ, 19. novembra 2019, Kanavape, C-663/18).

Cieľom tejto vyhlášky je umožniť rozvoj nových postupov vo Francúzsku, chrániť spotrebiteľov a zachovať schopnosť vnútorných bezpečnostných síl bojovať proti obchodovaniu s drogami.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz (-y) na základný text (základné texty): — Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy týkajúce sa bezpečnosti potravín, najmä v článkoch 14 a 15.

— Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa ruší smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229).

So zreteľom na smernicu Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nie je technický predpis, ani postup posudzovania zhody

NIE – Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

NIE – Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  NORML France on 21-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  SWISS MEDICAL CANNABIS - CBD France, on 19-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  Union des Professionnels du CBD on 28-09-2021
Cliquer pour afficher

en
  Syndicat Professionnel du Chanvre on 23-09-2021
Cliquer pour afficher