Détails de la notification

Arrêté portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis

Numéro de notification: 2021/481/F (France )
Date de réception: 20/07/2021
Fin de la période de statu quo: 21/10/2021

Observations adressées par: Commission,Hongrie
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2021) 02767
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2021/0481/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102767.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0481 F NL 20-07-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Direction des affaires juridiques des ministères sociaux
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
DAJ-SEC@sg.social.gouv.fr


4. Notification Number
2021/0481/F - C10C


5. Titre
Besluit tot uitvoering van artikel R. 5132-86 van het Wetboek van Volksgezondheid voor Cannabis


6. Products Concerned
Variëteiten van Cannabis sativa L.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Dit ontwerpdecreet heeft tot doel de teelt, de invoer, de uitvoer en het industriële en commerciële gebruik van alle delen van de hennepplant in Frankrijk te regelen.

Meer bepaald bepaalt het ontwerpdecreet dat de vergunning voor de teelt, de invoer, de uitvoer en het industriële en commerciële gebruik van hennep onder bepaalde voorwaarden wordt uitgebreid tot alle delen van de hennepplant.

Anderzijds is de verkoop aan consumenten van bloemen of rauwe bladeren in al hun vormen, alleen of in combinatie met andere ingrediënten, zoals rookproducten, kruidenthee of pot-pourri, hun bezit door consumenten en hun consumptie verboden. Een dergelijke beperking is in de eerste plaats gerechtvaardigd om redenen van openbare orde.


9. Brief Statement of Grounds
Met dit ontwerpdecreet tot uitvoering van artikel R. 5132-86 van de volksgezondheidscode voor cannabis zijn de Franse autoriteiten voornemens uitvoering te geven aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 november 2019, waarin het Hof van Justitie, onder verwijzing naar een prejudiciële vraag aan een Franse rechter, heeft geoordeeld dat de bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen van toepassing waren op producten op basis van CBD en daaruit afleidde dat een nationale maatregel die de vrije verhandeling van het CBD verbiedt, een belemmering vormt voor het vrije verkeer van CBD. Zij verduidelijkte echter dat een dergelijke maatregel kan worden gerechtvaardigd door een doelstelling van bescherming van de volksgezondheid, mits deze noodzakelijk en evenredig is (HvJ-EU, 19 november 2019, Kanavape, C-663/18).

Het doel van dit decreet is zowel de ontwikkeling van nieuwe kanalen in Frankrijk mogelijk te maken, de consumenten te beschermen en de capaciteit van de binnenlandse veiligheidstroepen om de drugshandel te bestrijden, in stand te houden.


10. Reference Documents - Basic Texts
Verwijzing(en) naar basistekst(en): Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheid, met name de artikelen 14 en 15.

Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Commissie en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie.

Gezien Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen,


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nr.


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nr.


14. Fiscal measures
Nr.


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspect

Nee – Het ontwerp is noch een technisch voorschrift, noch een procedure voor conformiteitsbeoordeling

NEE – Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

NEE – Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  NORML France on 21-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  SWISS MEDICAL CANNABIS - CBD France, on 19-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  Union des Professionnels du CBD on 28-09-2021
Cliquer pour afficher

en
  Syndicat Professionnel du Chanvre on 23-09-2021
Cliquer pour afficher