Détails de la notification

Arrêté portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis

Numéro de notification: 2021/481/F (France )
Date de réception: 20/07/2021
Fin de la période de statu quo: 21/10/2021

Observations adressées par: Commission,Hongrie
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2021) 02767
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2021/0481/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102767.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0481 F FI 20-07-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Direction des affaires juridiques des ministères sociaux
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
DAJ-SEC@sg.social.gouv.fr


4. Notification Number
2021/0481/F - C10C


5. Titre
Asetus kannabiksen kansanterveyslain R. 5132-86 §:n täytäntöönpanosta


6. Products Concerned
Lajikkeet Cannabis sativa L.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Tämän asetusluonnoksen tarkoituksena on säännellä hamppukasvin kaikkien osien viljelyä, tuontia, vientiä sekä teollista ja kaupallista käyttöä Ranskassa.

Tarkemmin sanottuna asetusluonnoksessa säädetään, että hampun viljelyä, tuontia, vientiä sekä teollista ja kaupallista käyttöä koskeva lupa ulotetaan tietyin edellytyksin koskemaan kaikkia hamppukasvin osia.

Toisaalta kukkien tai raakalehtien myynti kuluttajille niiden kaikissa muodoissa yksin tai yhdessä muiden ainesosien, kuten tupakointituotteiden, yrttiteen tai hajustesekoitusten kanssa, niiden hallussapito ja kulutus on kuluttajille kielletty. Tällainen rajoitus on ensisijaisesti perusteltu yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä.


9. Brief Statement of Grounds
Ranskan viranomaiset aikovat tällä Kannabiksen kansanterveyslain R. 5132-86 §:n täytäntöönpanoa koskevalla asetusluonnoksella noudattaa Euroopan unionin tuomioistuimen 19.11.2019 antamaa tuomiota, jossa unionin tuomioistuin viittasi ranskalaiselle tuomioistuimelle esitettyyn ennakkoratkaisukysymykseen ja katsoi, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia säännöksiä sovelletaan CBD:hen perustuviin tuotteisiin, ja päätteli tästä, että kansallinen toimenpide, jolla kielletään CBD:n vapaa myynti, muodostaa esteen CBD:n vapaalle liikkuvuudelle. Se kuitenkin selvensi, että tällainen toimenpide voidaan perustella kansanterveyden suojelua koskevalla tavoitteella, jos se on tarpeen ja oikeasuhteista (Euroopan unionin tuomioistuin, 19 päivänä marraskuuta 2019, Kanavape, C-663/18).

Tämän asetuksen tavoitteena on sekä mahdollistaa uusien kanavien kehittäminen Ranskassa, suojella kuluttajia että säilyttää sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiudet torjua huumekauppaa.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaus perustekstiin: Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, erityisesti sen 14 ja 15 artikla.

— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY sekä komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta.

Ottaa huomioon viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/53/EY,


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-näkökohdat

Ei – luonnos ei ole tekninen määräys tai vaatimuksenmukaisuuden arviointiin liittyvä menettely.

Ei – Luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

EI – Luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  NORML France on 21-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  SWISS MEDICAL CANNABIS - CBD France, on 19-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  Union des Professionnels du CBD on 28-09-2021
Cliquer pour afficher

en
  Syndicat Professionnel du Chanvre on 23-09-2021
Cliquer pour afficher