Détails de la notification

Arrêté portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis

Numéro de notification: 2021/481/F (France )
Date de réception: 20/07/2021
Fin de la période de statu quo: 21/10/2021

Observations adressées par: Commission,Hongrie
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2021) 02767
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2021/0481/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102767.ET)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0481 F ET 20-07-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction des affaires juridiques des ministères sociaux
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
DAJ-SEC@sg.social.gouv.fr


4. Numéro de notification
2021/0481/F - C10C


5. Titre
Dekreet, millega rakendatakse kanepit käsitleva rahvatervise seadustiku artiklit R. 5132-86


6. Produits concernés
Cannabis sativa L. sordid


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Käesoleva dekreedi eelnõu eesmärk on reguleerida kanepitaimede kõikide osade kasvatamist, importi, eksporti ning tööstuslikku ja kaubanduslikku kasutamist Prantsusmaal.

Täpsemalt on dekreedi eelnõus ette nähtud, et kanepi kasvatamise, impordi, ekspordi ning tööstusliku ja kaubandusliku kasutamise luba laiendatakse teatavatel tingimustel kõigile kanepitaimede osadele.

Seevastu on keelatud müüa tarbijatele lilli või toorlehti mis tahes kujul, eraldi või koos muude koostisosadega, nagu suitsetatavad tooted, taimeteed või kuivatatud segud, nende omamine tarbijate poolt ja nende tarbimine. Selline piirang on eelkõige põhjendatud avaliku korraga.


9. Bref exposé des motifs
Käesoleva dekreedi eelnõuga, millega rakendatakse kanepit käsitleva rahvatervise seadustiku artiklit R. 5132-86, kavatsevad Prantsuse ametiasutused täita Euroopa Liidu Kohtu 19. novembri 2019. aasta otsust, milles Euroopa Kohus leidis Prantsuse kohtule esitatud eelotsuse küsimusele viidates, et kaupade vaba liikumist käsitlevad sätted on kohaldatavad CBD-põhistele toodetele, ning järeldasid sellest, et CBD-l põhinevate toodete suhtes on tegemist riikliku meetmega, mis keelab CBD vaba turustamise. Ta selgitas siiski, et sellist meedet võib õigustada rahvatervise kaitse eesmärgiga, tingimusel et see on vajalik ja proportsionaalne (Euroopa Kohus, 19. november 2019, Kanavape, C-663/18).

Selle dekreedi eesmärk on võimaldada Prantsusmaal uute kanalite arendamist, kaitsta tarbijaid ja säilitada sisejulgeolekujõudude suutlikkus võidelda uimastikaubandusega.


10. Documents de Référence - Textes de base
Eelnõuga otseselt seotud õigusakt(id). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, eriti selle artiklid 14 ja 15.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 80/511/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ.

Võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/53/EÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta,


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ei


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ei


14. Mesures fiscales
Ei


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT aspekt

Ei – eelnõu ei reguleeri tehnilist normi ega vastavushindamismenetlust.

EI – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-aspekt

EI – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  NORML France on 21-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  SWISS MEDICAL CANNABIS - CBD France, on 19-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  Union des Professionnels du CBD on 28-09-2021
Cliquer pour afficher

en
  Syndicat Professionnel du Chanvre on 23-09-2021
Cliquer pour afficher