Détails de la notification

Arrêté portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis

Numéro de notification: 2021/481/F (France )
Date de réception: 20/07/2021
Fin de la période de statu quo: 21/10/2021

Observations adressées par: Commission,Hongrie
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2021) 02767
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2021/0481/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102767.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0481 F DA 20-07-2021 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Direction des affaires juridiques des ministères sociaux
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
DAJ-SEC@sg.social.gouv.fr


4. Notification Number
2021/0481/F - C10C


5. Titre
Dekret om gennemførelse af artikel R. 5132-86 i lov om offentlig sundhed for cannabis


6. Products Concerned
Sorter af Cannabis sativa L.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Formålet med dette udkast til dekret er at regulere dyrkning, import, eksport samt industriel og kommerciel anvendelse af alle dele af hampeplanten i Frankrig.

Nærmere bestemt bestemmer udkastet til dekret, at tilladelsen til dyrkning, import, eksport samt industriel og kommerciel anvendelse af hamp på visse betingelser udvides til at omfatte alle dele af hampeplanten.

På den anden side er salg til forbrugerne af blomster eller rå blade i enhver form, alene eller i kombination med andre ingredienser, såsom rygeprodukter, urtete eller potter-pourri, forbrugernes besiddelse og indtagelse af dem forbudt. En sådan begrænsning er primært begrundet i hensynet til den offentlige orden.


9. Brief Statement of Grounds
Med dette udkast til dekret om gennemførelse af artikel R. 5132-86 i Cannabis-loven har de franske myndigheder til hensigt at efterkomme Den Europæiske Unions Domstols dom af 19. november 2019, hvori Domstolen, idet den henviste til et præjudicielt spørgsmål til en fransk ret, fastslog, at bestemmelserne om de frie varebevægelser fandt anvendelse på produkter baseret på CBD, og udledte heraf, at en national foranstaltning, der forbyder den frie markedsføring af CBD, udgør en hindring for den frie bevægelighed for CBD. Den præciserede imidlertid, at en sådan foranstaltning kunne være begrundet i et mål om beskyttelse af folkesundheden, forudsat at den var nødvendig og forholdsmæssig (Domstolens dom af 19. november 2019, Kanavape, C-663/18).

Formålet med dette dekret er både at gøre det muligt at udvikle nye kanaler i Frankrig, at beskytte forbrugerne og at opretholde de interne sikkerhedsstyrkers kapacitet til at bekæmpe narkotikahandel.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning(er) til grundtekst(er): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, særlig artikel 14 og 15.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF.

Der henviser til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om det fælles katalog over landbrugsplantearter.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspektet

Nej - udkastet er hverken en teknisk forskrift eller en procedure til overensstemmelsesvurdering

Nej, udkastet har ikke en væsentlig indflydelse på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej - udkastet har ikke en væsentlig indflydelse på den internationale handel.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  NORML France on 21-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  SWISS MEDICAL CANNABIS - CBD France, on 19-10-2021
Cliquer pour afficher

fr
  Union des Professionnels du CBD on 28-09-2021
Cliquer pour afficher

en
  Syndicat Professionnel du Chanvre on 23-09-2021
Cliquer pour afficher