Détails de la notification

Loi confortant le respect des principes de la République

Numéro de notification: 2021/152/F (France )
Date de réception: 12/03/2021
Fin de la période de statu quo: 14/06/2021

Observations adressées par: Commission,Pologne
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2021) 00938
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2021/0152/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100938.SV)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0152 F SV 12-03-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction générale des entreprises
Service de l’économie numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
139 rue de Bercy
75012 Paris


4. Numéro de notification
2021/0152/F - SERV


5. Titre
En lag som stärker respekten för Republikens principer


6. Produits concernés
Online-plattformar (huvudsakligen sociala nätverk och sökmotorer)


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Detta meddelande avser särskilt artiklarna 19 och 19a i lagförslaget för att stärka efterlevnaden av Republikens principer. Båda artiklarna är en del av kapitel IV i lagförslaget som syftar till att bekämpa hatpropaganda och annat olagligt innehåll på nätet.

Genom artikel 19 inrättas därmed en mekanism för att bekämpa ”spegelplatser” av områden som redan anses vara olagliga, på grundval av ingripanden från den behöriga administrativa myndigheten. Denna myndighet får begära att åtkomsten blockeras eller att en offentlig kommunikationstjänst på nätet stryks i vilken innehållet är identiskt eller likvärdigt med innehållet i den tjänst som omfattas av domstolsbeslutet.

I artikel 19a fastställs för vissa operatörer av online-plattformar (sociala nätverk, sökmotorer osv.), vars publik överskrider en viss tröskel, en rad skyldigheter när det gäller metoder för att förhindra och bekämpa spridning av olagligt innehåll på nätet som är skadligt för den mänskliga värdigheten. Dessa skyldigheter gäller för alla aktörer, oavsett om de är etablerade på franskt territorium eller inte.

De huvudsakliga skyldigheter som fastställs i artikel 19a avser (i) samarbete med rättsliga eller administrativa myndigheter, bibehållande av rapporterat och återkallat innehåll samt utnämning av en kontaktpunkt, (ii) insyn i de allmänna villkoren för användning, moderationssystemet, villkoren för avstängning eller avslutande av kontot och offentlig rapportering om sin återhållsamhetspolitik, (iii) förse användarna med en mekanism för att snabbt rapportera olagligt innehåll och behandla dessa rapporter, (iv) Inrättande av interna processer för att motverka indragning av innehåll och avstängning av konton.(v) Utvärdering och begränsning av systemrisker i samband med tjänsten. (vi) en skyldighet att regelbundet rapportera till Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (högre audiovisuella rådet) och (vii) eventuella formella meddelanden och sanktioner som samma Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ålagt om dessa skyldigheter inte fullgörs.


9. Bref exposé des motifs
De franska myndigheterna har konfronterats med en rad attacker, varav den senaste (Conflans-Sainte-Honorine) än en gång illustrerar den viktiga roll som online-spridningen på vissa viktiga plattformar spelar av innehåll som uppmuntrar till våld och hat. Dessa anser att det finns ett akut behov av att vidta åtgärder för att göra dessa operatörer ansvariga för den position de nu intar i det offentliga rummet, med beaktande av de systemrisker som deras verksamhetsmodeller kan medföra. Logiken i artikeln 19a bygger på ett system med skyldigheter i fråga om medel, vilket motsvarar det system som antogs i utkastet till europeisk förordning om digitala tjänster. Denna lag är avsedd att tillämpas i avvaktan på att detta europeiska initiativ träder i kraft och under alla omständigheter senast den 31 december 2023.


10. Documents de Référence - Textes de base
Något referensmaterial finns inte tillgängligt


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nej


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nej


14. Mesures fiscales
Nej


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
OTC-aspekt

Nej – detta utkast är inte en teknisk föreskrift eller ett förfarande för bedömning av överensstämmelse.

SPS-aspekt

Nej - utkastet utgör varken en sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  Wikimedia France on 19-05-2021
Cliquer pour afficher

en
  TECH IN France and Syntec Numérique on 10-05-2021
Cliquer pour afficher

 

 

To whom it may concern,

Please find attached TECH IN France and Syntec Numérique's contribution to France's draft law reinforcing compliance with the principles of the Republic (Projet de loi confortant le respect des principes de la République).

 The contribution focuses on article 19a and its compatibility issues with EU law and the principles of the free movement of services, and its consistency with data retention EU law.

 Please do not hesitate to contact us for any further information.

 Best Regards,