Détails de la notification

Loi confortant le respect des principes de la République

Numéro de notification: 2021/152/F (France )
Date de réception: 12/03/2021
Fin de la période de statu quo: 14/06/2021

Observations adressées par: Commission,Pologne
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2021) 00938
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2021/0152/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100938.SK)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0152 F SK 12-03-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction générale des entreprises
Service de l’économie numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
139 rue de Bercy
75012 Paris


4. Numéro de notification
2021/0152/F - SERV


5. Titre
Zákon posilňujúci súlad s princípmi republiky


6. Produits concernés
Online platformy (hlavne sociálne siete a vyhľadávače)


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Toto oznámenie sa osobitne týka článkov 19 a 19a návrhu zákona posilňujúceho súlad s princípmi republiky. Oba články sú súčasťou kapitoly IV zákona na boj proti nenávistným prejavom a nezákonnému internetovému obsahu.

V článku 19 sa ustanovuje mechanizmus boja proti „zrkadlovým webovým lokalitám“ existujúcich webových lokalít, ktoré sa už považujú za nezákonné, a to na základe zásahu príslušného správneho orgánu. Uvedený orgán môže požiadať o zablokovanie prístupu alebo vymazanie zo zoznamu verejnej komunikačnej služby poskytovanej prostredníctvom internetu, ktorej obsah je rovnaký alebo rovnocenný s obsahom služby, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu.

V článku 19a sa pre niektorých prevádzkovateľov internetových platforiem (sociálne siete, vyhľadávače atď.), ktorých publikum prekračuje určitú hranicu, stanovuje súbor povinností určených na zabránenie a boj proti šíreniu nezákonného internetového obsahu, ktorý poškodzuje ľudskú dôstojnosť. Tieto povinnosti sa vzťahujú na prevádzkovateľov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú sídlo na území Francúzska.

Základné povinnosti stanovené v článku 19a sa týkajú: (i) spolupráce so súdnymi alebo správnymi orgánmi, uchovávania oznámeného a stiahnutého obsahu a určenia kontaktného miesta; (ii) transparentnosti všeobecných podmienok používania, systému zmierňujúcich opatrení, podmienok pozastavenia alebo zrušenia účtu a verejného podávania správ o systéme zmierňujúcich opatrení; (iii) poskytnutia používateľom mechanizmu na bezodkladné hlásenie nezákonného obsahu a spracovanie takýchto hlásení; (iv) zavedenia vnútorných postupov na boj proti stiahnutiu obsahu a pozastaveniu účtov; (v) hodnotenia a zmiernenia systémových rizík spojených s danou službou; (vi) povinnosti pravidelne podávať správy Vyššej rade pre audiovizuálny sektor (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) a (vii) prípadných formálnych upozornení a sankcií uložených Vyššou radou pre audiovizuálny sektor v prípade nedodržania týchto povinností.


9. Bref exposé des motifs
Francúzske orgány v poslednej dobe čelili sérii teroristických útokov, z ktorých ten najnovší (útok v Conflans-Sainte-Honorine) opäť poukázal na významnú úlohu, ktorú zohráva šírenie internetového obsahu podnecujúceho násilie a nenávisť na niektorých masovo používaných platformách. Domnievajú sa preto, že je nutné prijať opatrenia, aby títo prevádzkovatelia pristupovali zodpovedne k úlohe, ktorú v dnešnej dobe zohrávajú vo verejnej sfére, berúc pritom do úvahy systémové riziká, ktoré môžu predstavovať ich prevádzkové modely. Znenie článku 19a vyplýva zo záväzkov a povinností, ktoré zodpovedajú systému prijatému v návrhu európskeho nariadenia v rámci „zákona o digitálnych službách“. Zákon sa má uplatňovať až do nadobudnutia účinnosti tejto európskej iniciatívy a v každom prípade najneskôr do 31. decembra 2023.


10. Documents de Référence - Textes de base
Referenčný materiál nie je k dispozícii


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nie


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nie


14. Mesures fiscales
Nie


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nie je technickým predpisom ani postupom posudzovania zhody.

Aspekt SPS

Nie, návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  Wikimedia France on 19-05-2021
Cliquer pour afficher

en
  TECH IN France and Syntec Numérique on 10-05-2021
Cliquer pour afficher

 

 

To whom it may concern,

Please find attached TECH IN France and Syntec Numérique's contribution to France's draft law reinforcing compliance with the principles of the Republic (Projet de loi confortant le respect des principes de la République).

 The contribution focuses on article 19a and its compatibility issues with EU law and the principles of the free movement of services, and its consistency with data retention EU law.

 Please do not hesitate to contact us for any further information.

 Best Regards,