Détails de la notification

Loi confortant le respect des principes de la République

Numéro de notification: 2021/152/F (France )
Date de réception: 12/03/2021
Fin de la période de statu quo: 14/06/2021

Observations adressées par: Commission,Pologne
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2021) 00938
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2021/0152/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100938.FI)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0152 F FI 12-03-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction générale des entreprises
Service de l’économie numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
139 rue de Bercy
75012 Paris


4. Numéro de notification
2021/0152/F - SERV


5. Titre
Laki, jolla vahvistetaan tasavallan periaatteiden noudattamista


6. Produits concernés
Verkkoalustat (pääasiassa sosiaaliset verkostot ja hakukoneet)


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Tämä ilmoitus koskee erityisesti tasavallan periaatteiden noudattamisen vahvistavan lakiehdotuksen artikloja 19 ja 19 a. Molemmat artiklat ovat osa lain IV lukua, jonka tarkoituksena on torjua vihapuhetta ja laitonta verkkosisältöä.

Ehdotuksen 19 artiklassa vahvistetaan toimivaltaisen hallintoviranomaisen väliintuloon perustuva mekanismi jo laittomiksi katsottujen alueiden ”peilauspaikkojen” torjumiseksi. Kyseinen viranomainen voi pyytää sellaisen julkisen verkkoviestintäpalvelun käytön estämistä tai sen poistamista luettelosta, jossa sen sisältö on sama tai vastaava kuin tuomioistuimen päätöksen kohteena olevan palvelun sisältö.

Artiklassa 19 a säädetään tiettyjen verkkoalustojen (sosiaaliset verkostot, hakukoneet jne.) operaattoreille, joiden yleisö ylittää tietyn rajan, useita velvoitteita, joilla pyritään estämään ja torjumaan ihmisarvoa vahingoittavan laittoman sisällön levittäminen verkossa. Näitä velvoitteita sovelletaan operaattoreihin riippumatta siitä, toimivatko sijoittautuneet Ranskan alueella vai muualla.

Edellä artiklassa 19 a säädetyt keskeiset velvoitteet liittyvät i) yhteistyöhön oikeus- tai hallintoviranomaisten kanssa, raportoidun ja peruutetun sisällön säilyttämiseen sekä yhteyspisteen nimittämiseen; II) yleisten käyttöehtojen avoimuus, kohtuullisuusjärjestelmä, tilin keskeyttämistä tai lopettamista koskevat ehdot sekä niiden maltillisuuspolitiikkaa koskeva julkinen raportointi; III) tarjoamalla käyttäjille mekanismi laittoman sisällön ilmoittamiseksi ja kyseisten raporttien käsittelemiseksi viipymättä; IV) sisäisten prosessien luominen sisällön peruuttamisen ja tilien keskeyttämisen estämiseksi; V) palveluun liittyvien järjestelmäriskien arviointi ja vähentäminen; (vi) velvollisuus raportoida säännöllisesti Conseil Supérieur de l’Audiovisuelille (korkeampi audiovisuaalinen neuvosto) ja vii) saman Conseil Supérieur de l’Audiovisuelin mahdollisesti määräämistä virallisista huomautuksista ja seuraamuksista, jos näitä velvoitteita ei noudateta.


9. Bref exposé des motifs
Ranskan viranomaiset ovat joutuneet kohtaamaan useita hyökkäyksiä, joista viimeisin (Conflans-Sainte-Honorine-hyökkäys) osoitti jälleen kerran, miten merkittävä rooli väkivallalle ja vihalle yllyttävien sisältöjen levittämisellä verkossa tietyillä suurilla alustoilla on. Ne katsovat, että on kiireesti ryhdyttävä toimiin, jotta nämä toimijat saataisiin vastuuseen nykyisestä julkisesta asemastaan ottaen huomioon niiden toimintamallien mahdolliset systeemiriskit. Perustamissopimuksen artiklan 19 a logiikka perustuu keinovelvoitteisiin, jotka vastaavat eurooppa-asetuksessa ”Digital Services Act” hyväksyttyä järjestelmää. Lakia on tarkoitus soveltaa siihen asti, kunnes tämä eurooppalainen aloite tulee voimaan, ja joka tapauksessa viimeistään 31.12.2023.


10. Documents de Référence - Textes de base
Vertailuaineistoa ei ole saatavilla


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ei


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ei


14. Mesures fiscales
Ei


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
OTC-aspekti

Ei – luonnos ei ole tekninen määräys tai vaatimuksenmukaisuuden arviointiin liittyvä menettely.

SPS-aspekti

Ei – ehdotus ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  Wikimedia France on 19-05-2021
Cliquer pour afficher

en
  TECH IN France and Syntec Numérique on 10-05-2021
Cliquer pour afficher

 

 

To whom it may concern,

Please find attached TECH IN France and Syntec Numérique's contribution to France's draft law reinforcing compliance with the principles of the Republic (Projet de loi confortant le respect des principes de la République).

 The contribution focuses on article 19a and its compatibility issues with EU law and the principles of the free movement of services, and its consistency with data retention EU law.

 Please do not hesitate to contact us for any further information.

 Best Regards,