Détails de la notification

Loi confortant le respect des principes de la République

Numéro de notification: 2021/152/F (France )
Date de réception: 12/03/2021
Fin de la période de statu quo: 14/06/2021

Observations adressées par: Commission,Pologne
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2021) 00938
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2021/0152/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100938.ET)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0152 F ET 12-03-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction générale des entreprises
Service de l’économie numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
139 rue de Bercy
75012 Paris


4. Numéro de notification
2021/0152/F - SERV


5. Titre
Seadus, millega tugevdatakse Vabariigi põhimõtete järgimist


6. Produits concernés
Veebiplatvormid (peamiselt sotsiaalvõrgustikud ja otsingumootorid)


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Teatis on konkreetselt seotud seaduseelnõu (millega tugevdatakse Vabariigi põhimõtete järgimist) artiklitega 19 ja 19a. Mõlemad artiklid on osa seaduseelnõu IV peatükist, mille eesmärk on võidelda vihakõne ja ebaseadusliku veebisisu vastu.

Artikliga 19 kehtestatakse juba ebaseaduslikuks tunnistatud saitide „peegelsaitide“ vastu võitlemise mehhanism, mis põhineb pädeva haldusasutuse sekkumisel. Nimetatud asutus võib taotleda veebipõhise avaliku sideteenuse, mille sisu on kohtuotsusega hõlmatud teenuse sisuga identne või samaväärne, juurdepääsu blokeerimist või nimekirjast kustutamist.

Artikliga 19a kehtestatakse teatavate veebiplatvormide (sotsiaalvõrgustike, otsingumootorite jne) operaatoritele, kelle vaatajaskond ületab teatava künnise, rida kohustusi, mille eesmärk on takistada inimväärikust kahjustava ebaseadusliku infosisu levikut internetis. Neid kohustusi kohaldatakse operaatorite suhtes, olenemata sellest, kas nad on asutatud Prantsusmaa territooriumil või mitte.

Artiklis 19a sätestatud peamised kohustused on seotud i) koostööga kohtu- või haldusasutustega, teatatud ja tühistatud sisu säilitamisega ning kontaktpunkti määramisega; ii) üldiste kasutustingimuste, modereerimissüsteemi, konto peatamise või lõpetamise tingimuste ning nende modereerimispõhimõtete avaliku aruandluse läbipaistvusega; iii) kasutajatele ebaseaduslikust sisust teatamiseks ja nimetatud aruannete töötlemiseks mõeldud mehhanismi loomisega; iv) sisemenetluste sisseseadmisega, et võidelda kontode sisu tühistamise ja kontode peatamise vastu; v) teenusega seotud süsteemsete riskide hindamise ja vähendamisega; vi) kohustusega anda korrapäraselt aru kõrgemale audiovisuaalnõukogule Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ja vii) võimalike ametlike teadete ja sanktsioonidega, mida sama Conseil Supérieur de l’Audiovisuel on nende kohustuste täitmata jätmise korral kehtestanud.


9. Bref exposé des motifs
Prantsusmaa ametivõimud on seisnud vastamisi rea rünnakutega, millest kõige hiljutisem (Conflans-Sainte-Honorine’i rünnak) illustreeris taas vägivalla ja vihkamist õhutava sisu olulist rolli internetis. Nad leiavad, et on vaja kiiresti võtta meetmeid, et panna need operaatorid vastutama oma praeguse positsiooni eest avalikus sfääris, võttes arvesse süsteemseid riske, mida nende tegevusmudelid võivad põhjustada. Artikli 19a loogika põhineb vahenditega seotud kohustuste süsteemil, mis vastab Euroopa digiteenuste määruse eelnõus vastuvõetud süsteemile. Õigusakti kavandatakse kohaldada kuni käesoleva Euroopa algatuse jõustumiseni ja igal juhul hiljemalt 31. detsembrini 2023.


10. Documents de Référence - Textes de base
Eelnõuga otseselt seotud õigusaktid puuduvad.


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ei


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ei


14. Mesures fiscales
Ei


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-leping

Ei – projekt ei ole tehniline norm ega vastavushindamismenetlus.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  Wikimedia France on 19-05-2021
Cliquer pour afficher

en
  TECH IN France and Syntec Numérique on 10-05-2021
Cliquer pour afficher

 

 

To whom it may concern,

Please find attached TECH IN France and Syntec Numérique's contribution to France's draft law reinforcing compliance with the principles of the Republic (Projet de loi confortant le respect des principes de la République).

 The contribution focuses on article 19a and its compatibility issues with EU law and the principles of the free movement of services, and its consistency with data retention EU law.

 Please do not hesitate to contact us for any further information.

 Best Regards,