Détails de la notification

Loi confortant le respect des principes de la République

Numéro de notification: 2021/152/F (France )
Date de réception: 12/03/2021
Fin de la période de statu quo: 14/06/2021

Observations adressées par: Commission,Pologne
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2021) 00938
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2021/0152/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100938.DA)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2021 0152 F DA 12-03-2021 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Direction générale des entreprises
Service de l’économie numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
139 rue de Bercy
75012 Paris


4. Numéro de notification
2021/0152/F - SERV


5. Titre
Lov, der styrker overholdelsen af Republikkens principper


6. Produits concernés
Online platforme (primært sociale netværk og søgemaskiner)


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Denne meddelelse vedrører specifikt artikel 19 og 19a i lovforslaget om styrkelse af overholdelsen af Republikkens principper. Begge artikler er en del af kapitel IV i lovforslaget om bekæmpelse af hadefuld tale og ulovligt onlineindhold.

Artikel 19 indfører en mekanisme til bekæmpelse af "spejlinger" af websteder, der allerede betragtes som ulovlige på grundlag af den kompetente administrative myndigheds indgriben. Den pågældende myndighed kan anmode om blokering af adgang eller fjernelse af en offentlig onlinekommunikationstjeneste, hvor indholdet er identisk med eller svarer til indholdet af den tjeneste, der er omfattet af domstolsafgørelsen.

Artikel 19a fastsætter for visse operatører af onlineplatforme (sociale netværk, søgemaskiner osv.), hvis målgruppe overstiger en vis tærskel, en række forpligtelser med henblik på at forebygge og bekæmpe onlinespredning af ulovligt indhold, der skader den menneskelige værdighed. Disse forpligtelser gælder for operatører, uanset om de er etableret på fransk område eller ej.

De principielle forpligtelser, der er fastsat i artikel 19a, vedrører i) samarbejde med retslige eller administrative myndigheder, bevarelse af det indberettede og tilbagekaldte indhold samt udnævnelse af et kontaktpunkt, ii) gennemsigtigheden af de generelle anvendelsesbetingelser, modereringssystemet, betingelserne for suspendering eller lukning af kontoen og den offentlige rapportering om deres modereringspolitik, iii) tilvejebringelse af en mekanisme til brugerne til omgående indberetning af ulovligt indhold og behandling af de pågældende indberetninger, iv) etablering af interne processer til bekæmpelse af tilbagetrækning af indhold og suspendering af konti, v) vurdering og imødegåelse af systemiske risici i forbindelse med tjenesten, vi) en forpligtelse til regelmæssigt rapportering til Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (rådet for audiovisuelle anliggender) og vii) eventuelle formelle påkrav og sanktioner, som Conseil Supérieur de lAudiovisuel pålægger i tilfælde af manglende overholdelse af disse forpligtelser.


9. Bref exposé des motifs
De franske myndigheder har oplevet en række angreb, hvoraf det seneste (Conflans-Sainte-Honorine-angrebet) endnu en gang illustrerer, hvor en stor en rolle spredning af indhold, der opfordrer til vold og had, spiller på visse store platforme. De mener, at der er et presserende behov for at træffe foranstaltninger for at gøre disse operatører ansvarlige for den position, de nu indtager i det offentlige rum, under hensyntagen til de systemiske risici, som deres driftsmodeller kan indebære. Logikken bag artikel 19a er baseret på et system, hvor der pålægges en forpligtelse til at sikre hensigtsmæssige procedurer, som svarer til det system, der er vedtaget i udkastet til forordningen om digitale tjenester ("Digital Services Act"). Loven er tiltænkt at finde anvendelse, indtil dette europæiske initiativ træder i kraft, og under alle omstændigheder senest den 31. december 2023.


10. Documents de Référence - Textes de base
Der foreligger intet referencemateriale


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nej


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nej


14. Mesures fiscales
Nej


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
OTC-aspektet

Nej, udkastet er ikke en teknisk forskrift eller en procedure for overensstemmelsesvurdering.

SPS-aspektet

Nej, udkastet er hverken en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


en
  Wikimedia France on 19-05-2021
Cliquer pour afficher

en
  TECH IN France and Syntec Numérique on 10-05-2021
Cliquer pour afficher

 

 

To whom it may concern,

Please find attached TECH IN France and Syntec Numérique's contribution to France's draft law reinforcing compliance with the principles of the Republic (Projet de loi confortant le respect des principes de la République).

 The contribution focuses on article 19a and its compatibility issues with EU law and the principles of the free movement of services, and its consistency with data retention EU law.

 Please do not hesitate to contact us for any further information.

 Best Regards,