Détails de la notification

Décret portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle

Numéro de notification: 2020/560/F (France )
Date de réception: 10/09/2020
Fin de la période de statu quo: 11/12/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2020) 03288
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2020/0560/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003288.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0560 F LT 10-09-2020 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Direction générale de l’offre de soins – DGOS
Ministère des solidarités et de la santé
14, avenue Duquesne
75 007 PARIS
Tél : 01 40 56 60 00


4. Notification Number
2020/0560/F - SERV


5. Titre
Dekretas, kuriuo iš dalies keičiamas Gydytojų profesinės etikos kodeksas ir susijęs su gydytojų teikiama reklamos pobūdžio profesine informacija


6. Products Concerned
Reklamos pobūdžio informacijos, kuria siekiama informuoti apie sveikatos priežiūros specialisto veiklą, teikimas


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Pirmiausia reikia pažymėti, kad remiantis įstatymu, Profesinės etikos kodeksas skelbiamas įsakyme (Visuomenės sveikatos kodekso L. 4127-1 straipsnis). Todėl įsakyme turi būti pateiktas iš dalies Vyriausybę įpareigojantis pasiūlymas.

Dekreto projektu panaikinamas tiesioginio ar netiesioginio reklamos pobūdžio informacijos teikimo draudimas, kuris buvo taikomas gydytojams, laikantis bendravimo ir reklamos pobūdžio informacijos teikimo laisvės principo.
Taigi gydytojas gali bet kokiomis priemonėmis, įskaitant interneto svetainę, visuomenei teikti informaciją, kuri gali padėti pacientui laisvai pasirinkti specialistą ir kuri visų pirma susijusi su jo profesiniais įgūdžiais ir praktika, su jo profesine karjera ir veiklos vykdymo sąlygomis.

Pradėdamas eiti pareigas arba keisdamas savo veiklos pobūdį, jis taip pat gali bet kokiu būdu skelbti pranešimus pagal nacionalinės tvarkos tarybos pateiktas rekomendacijas.

Apskritai teikiant informaciją turi būti laikomasi galiojančių nuostatų ir Visuomenės sveikatos kodekse nustatytų profesinės etikos įsipareigojimų. Teikiant informaciją turi būti laikomasi ištikimumo ir sąžiningumo principų, neteikiant trečiųjų šalių nuomonės, nesiremiant palyginimais su kitais gydytojais ar įstaigomis ir nesiūlant nereikalingų profilaktinių ar gydymo priemonių. Teikiant informaciją negalima menkinti profesijos orumo ir klaidinti visuomenės.
Be to, gydytojams draudžiama už atlygį ar kitą naudą gauti skaitmeninį prisijungimą, kuriuo pirmenybė būtų teikiama su jais susijusiai informacijai dėl interneto paieškos rezultatų.

Be to, dekreto projekte numatyta, kad gydytojas, teikiantis informaciją apie savo veiklą visuomenei, ypač skaitmeninėje erdvėje, privalo pateikti aiškią ir suprantamą informaciją apie imamus mokesčius ir galimus mokėjimo būdus. Ši informacija turi būti aiški, teisinga, tiksli ir ne palyginamojo pobūdžio.

Sveikatos priežiūros specialistai iš kitų valstybių narių, kuriems pagal Visuomenės sveikatos kodekso L. 4002-5 straipsnį suteikta galimybė iš dalies verstis profesija Prancūzijoje, taip pat privalo informuoti (įskaitant skaitmeninę erdvę) visuomenę apie veiksmų, kuriuos jiems leidžiama atlikti, sąrašą.


9. Brief Statement of Grounds
Yra dvi reklamos pobūdžio informacijos teikimo draudimo atšaukimo priežastys.
Viena vertus, Prancūzija nori laikytis Europos Sąjungos teisės nuostatų.
Iš tiesų Vanderborghto teismų praktika (ESTT, 2017 m. gegužės 4 d., Vanderborght, C-339/15) prieštarauja nacionaliniams teisės aktams ir visiškai draudžia bet kokios reklamos pobūdžio informacijos, susijusios su sveikatos priežiūros paslaugomis, teikimą.
Tačiau Prancūzijos teisė, ypač profesinės etikos kodeksai, draudė sveikatos priežiūros specialistams teikti bet kokią reklamos pobūdžio pacientams skirtą informaciją.

2019 m. sausio 24 d. Europos Komisija pateikė Prancūzijai oficialų įspėjimą, kad ji pakeistų gydytojų, burnos chirurgų, akušerių, slaugytojų, masažuotojų-kineziterapeutų ir pėdų priežiūros specialistų profesinės etikos kodeksų nuostatas.
Taip pat 2019 m. lapkričio mėn. Valstybės Taryba taip pat pakeitė anksčiau nusistovėjusią teismų praktiką, nutarusi, kad gydytojams reklamos pobūdžio informacijos teikimo klausimais taikomos nuostatos neatitinka Europos Sąjungos teisės aktų (EB, 2019 m. lapkričio 6 d., Nr. 416948).

Kita vertus, be atitikties klausimo, Prancūzija leidžia specialistams teikti reklamos pobūdžio informaciją pacientams, kad pacientai būtų tinkamai informuoti. Iš tiesų, atsižvelgdama į rekomendacijas, kurias 2018 m. gegužės mėn. Valstybės Taryba pateikė savo tyrime „Sveikatos priežiūros specialistams taikomos informacijos ir reklamos teikimo taisyklės“, Prancūzija pageidauja, kad būtų patenkinti teisėti pacientų lūkesčiai, kad pacientai gautų informaciją, kurią sveikatos priežiūros specialistai gali perduoti visuomenei, ir būtų užtikrintas laisvas gydytojo pasirinkimas.

Tačiau turi būti užtikrinta visuomenės sveikatos apsauga ir apsaugomas profesijos orumas.
Todėl teikiant informaciją turi būti laikomasi profesinės etikos taisyklių ir įsipareigojimų.

Valstybės Taryba apsvarstė šį dekreto projektą. Šiuo metu jis pateiktas Europos Komisijai remiantis Direktyva 2015/1535/ES.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindinių tekstų nuorodos: – Vanderborghto teismų praktika (ESTT, 2017 m. gegužės 4 d., Luc Vanderborght, C-339/15)
– Visuomenės sveikatos kodekso L. 4127-1 straipsnis dėl Profesinės etikos kodekso pakeitimų


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
Techninių prekybos kliūčių aspektas

Ne – projektas nėra techninis reglamentas ar atitikties įvertinimo procedūra

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification