Détails de la notification

Arrêté relatif au freinage des engins de déplacement personnel motorisés

Numéro de notification: 2020/191/F (France )
Date de réception: 02/04/2020
Fin de la période de statu quo: 03/07/2020

Observations adressées par: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2020) 01175
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2020/0191/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202001175.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0191 F SV 02-04-2020 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des véhicules lourds et des deux roues
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 81 32 / Télécopie : 01 40 81 83 59
sd6.scee.dgec@developpement-durable.gouv.fr


4. Notification Number
2020/0191/F - T40T


5. Titre
Förordning om bromsanordningar på personliga motordrivna färdmedel


6. Products Concerned
Personliga motordrivna färdmedel


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Personliga motordrivna färdmedel (eldrivna personliga färdmedel) omfattar färdmedel såsom eldrivna sparkcyklar, ståhjulingar, eldrivna enhjulingar och eldrivna balansbrädor. Dessa färdmedel används huvudsakligen i stadsmiljö för kortare sträckor (mindre än 5 km) eller för rekreation. Eftersom de är lätta att transportera används de även som färdmedel inom kollektivtrafiken. Dessa eldrivna personliga färdmedel är uttryckligen undantagna från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar. Varje EU-medlemsstat får alltså fastställa sin egen nationella lagstiftning för eldrivna personliga färdmedel.

Status för dessa färdmedel samt utrustning och trafikregler för dem såväl som krav på utrustning för användarna fastställdes nyligen i vägtrafiklagen (förordning nr 2019-1082 av den 23 oktober 2019).

I den förordning som är föremål för denna anmälan fastställs de tekniska egenskaperna hos dessa obligatoriska bromsanordningar för personliga motordrivna färdmedel.


9. Brief Statement of Grounds
Genom de val som har gjorts tar man i beaktande trafiksäkerhetsfrågorna för användare av personliga färdmedel, säkerhetsfrågorna för andra oskyddade användare (cyklister, fotgängare, fotgängare med nedsatt rörlighet) samt de aspekter som rör det sätt på vilket de olika användarna samexisterar i och delar det offentliga utrymmet.

Ekonomiska insatser:
Fastställandet av tekniska krav gör det möjligt att garantera säkerheten för användare av personliga motordrivna färdmedel samt undvika orättvis konkurrens.

Insatser för miljön:
Dessa nya färdmedel utgör ett alternativ till motorfordon. Fastställandet av användningsvillkor är nödvändigt.

Insatser för trafiksäkerheten:
Trafiksäkerheten förväntas påverkas positivt. Enligt statistiken avseende trafiksäkerheten för år 2017 har 5 personer dött och 284 har skadats till följd av att ha använt personliga motordrivna färdmedel, men eftersom användningen av dessa färdmedel ökar kraftigt kan man befara en betydande ökning av olycksfallen och dödsfallen i samband med deras användning.
Genom förordning nr 2019-1082 av den 23 oktober 2019 som anmäldes den 6 maj 2019 till Europeiska kommissionen (anmälan nr 2019/198/F) infördes ett regelverk för brottsbekämpande myndigheter som gör det möjligt för dem att definiera lagbrott och straffa överträdelser av trafiksäkerhetsreglerna. Detta bidrar till att uppmuntra till en ökad försiktighet och mer ansvarsfull användning av dessa färdmedel.
Denna förordning om fastställande av obligatoriska bromsanordningar för personliga motordrivna färdmedel som är tillåtna att framföras på allmän väg bidrar indirekt till att säkrare färdmedel kommer ut på marknaden.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisning till grundtexter: - Förordning nr 2019-1082 av den 23 oktober 2019 (anmälan nr 2019/198/F)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspekt

NEJ – Utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej – Utkastet är inte någon sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification