Détails de la notification

Arrêté relatif au freinage des engins de déplacement personnel motorisés

Numéro de notification: 2020/191/F (France )
Date de réception: 02/04/2020
Fin de la période de statu quo: 03/07/2020

Observations adressées par: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2020) 01175
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2020/0191/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202001175.SK)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2020 0191 F SK 02-04-2020 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Département d'origine
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des véhicules lourds et des deux roues
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 81 32 / Télécopie : 01 40 81 83 59
sd6.scee.dgec@developpement-durable.gouv.fr


4. Numéro de notification
2020/0191/F - T40T


5. Titre
Výnos o brzdovom systéme motorizovaných zariadení určených na osobnú prepravu


6. Produits concernés
Motorizované zariadenia určené na osobnú prepravu


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Motorizované zariadenia určené na osobnú prepravu (elektrické EDP) zahŕňajú zariadenia, ako sú elektrické kolobežky, dvojkolesové balančné vozidlá „hoverboardy“, jednokolesové balančné vozidlá. Tieto zariadenia sa používajú hlavne v mestskom prostredí, na krátke vzdialenosti (menej ako 5 km) alebo na voľnočasové aktivity. Sú ľahko prepraviteľné a používajú sa aj na prepravu verejnou dopravou. Tieto elektrické EDP sú výslovne vylúčené z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek. Každý členský štát si preto môže pre elektrické EDP definovať vlastné vnútroštátne predpisy.

Stav týchto zariadení, ich vybavenie a pravidlá ich premávky, ako aj povinnosti týkajúce sa vybavenia ich používateľov boli nedávno špecifikované v pravidlách cestnej premávky (nariadenie č. 2019-1082 z 23. októbra 2019).

Vo výnose, ktorý je predmetom tohto oznámenia, sa vymedzujú technické vlastnosti brzdového systému motorizovaných zariadení určených na osobnú prepravu.


9. Bref exposé des motifs
Vykonaný výber ustanovení zohľadňuje otázky cestnej bezpečnosti, ktoré sa týkajú používateľov zariadení určených na osobnú prepravu, ktorí sú sami osebe zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky, otázky bezpečnosti vyplývajúce pre ostatných zraniteľných účastníkov cestnej premávky (cyklistov, chodcov, chodcov so zníženou mobilitou) a otázky koexistencie a zdieľania verejného priestoru rôznymi používateľmi.

Hospodárske otázky:
Vymedzením technických požiadaviek sa zabezpečuje bezpečnosť používateľov EDPM, ale zároveň sa bráni akejkoľvek nekalej súťaži.

Ekologické otázky:
Tieto nové formy mobility sú alternatívou k motorovým vozidlám. Je potrebné vymedziť podmienky ich používania.

Otázky cestnej bezpečnosti:
Očakáva sa priaznivý vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Keďže štatistiky o bezpečnosti na cestách za rok 2017 uvádzajú 5 mŕtvych a 284 zranených v dôsledku používania týchto zariadení, veľký rozmach ich používania vyvoláva obavy, či nedôjde k výraznému nárastu nehodovosti a úmrtnosti v dôsledku používania motorizovaných zariadení určených na osobnú prepravu.
Nariadenie č. 2019-1082 z 23. októbra 2019, oznámené 6. mája 2019 Európskej komisii (oznámenie č. 2019/198/F), priamo poskytlo policajným orgánom regulačný rámec umožňujúci kvalifikovať priestupky a sankcionovať nevhodné správanie v súvislosti s nedodržiavaním pravidiel bezpečnosti cestnej premávky. Tým sa prispieva k zmenám v správaní smerujúcim k opatrnému a zodpovednému používaniu týchto vozidiel.
Tento výnos, v ktorom sa špecifikuj povinné brzdové vybavenie pre motorizované zariadenia určené na osobnú prepravu s oprávnením na použitie na verejných cestných komunikáciách, nepriamo prispieva k uvedeniu bezpečnejších vozidiel na trh.


10. Documents de Référence - Textes de base
Odkazy na referenčné texty: - nariadenie č. 2019-1082 z 23. októbra 2019 (oznámenie č. 2019/198/F)


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nie


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nie


14. Mesures fiscales
Nie


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspekt Dohody o technických prekážkach obchodu

NIE - Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt Dohody o uplatňovaní sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení

Nie - Návrh nie je sanitárnym ani rastlinolekárskym opatrením.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification