Détails de la notification

Arrêté relatif au freinage des engins de déplacement personnel motorisés

Numéro de notification: 2020/191/F (France )
Date de réception: 02/04/2020
Fin de la période de statu quo: 03/07/2020

Observations adressées par: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2020) 01175
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2020/0191/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202001175.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0191 F NL 02-04-2020 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des véhicules lourds et des deux roues
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 81 32 / Télécopie : 01 40 81 83 59
sd6.scee.dgec@developpement-durable.gouv.fr


4. Notification Number
2020/0191/F - T40T


5. Titre
Besluit betreffende de remsystemen van gemotoriseerde individuele voortbewegingstoestellen


6. Products Concerned
Gemotoriseerde individuele voortbewegingstoestellen


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Gemotoriseerde individuele voortbewegingstoestellen (elektrische individuele voortbewegingstoestellen) omvatten elektrische steps, segways, monowheels en hoverboards. Ze worden voornamelijk in steden gebruikt, voor korte afstanden (minder dan 5 km) of als vrijetijdsbesteding. Aangezien ze gemakkelijk te vervoeren zijn, worden ze ook gebruikt bij verplaatsingen met het openbaar vervoer. Deze elektrische individuele voortbewegingstoestellen vallen uitdrukkelijk niet onder Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers. Elke EU-lidstaat kan dus zijn eigen nationale regelgeving vaststellen wat betreft elektrische individuele voortbewegingstoestellen.

Het statuut van de genoemde toestellen, de uitrusting ervan alsmede de verkeersregels en uitrustingsverplichtingen voor de gebruikers ervan, zijn onlangs in het verkeerswetboek verduidelijkt (decreet nr. 2019-1083 van 23 oktober 2019).

In het hierbij aangemelde besluit worden de technische eigenschappen van de remsystemen op gemotoriseerde individuele voortbewegingstoestellen vastgesteld.


9. Brief Statement of Grounds
Bij de gemaakte keuzes moet rekening worden gehouden met verkeersveiligheidskwesties voor gebruikers van voortbewegingstoestellen die kwetsbare gebruikers zijn, de veiligheidskwesties voor andere kwetsbare gebruikers (fietsers, voetgangers, voetgangers met beperkte mobiliteit) en de kwesties van het samenleven en het delen van de openbare ruimte door verschillende gebruikers.

Economisch belang:
Door technische voorschriften vast te stellen kan de veiligheid van de gebruikers van gemotoriseerde individuele voortbewegingstoestellen worden gewaarborgd en oneerlijke concurrentie worden voorkomen.

Ecologisch belang:
Deze nieuwe vormen van schone mobiliteit bieden een alternatief voor motorvoertuigen. De gebruiksvoorwaarden moeten worden vastgesteld.

Belang op het gebied van verkeersveiligheid:
Er wordt een gunstig effect op de verkeersveiligheid verwacht. Uit de verkeersveiligheidsstatistieken voor 2017 blijkt dat 5 mensen omkwamen en 284 gewond raakten door het gebruik van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. De sterke toename van het gebruik van deze toestellen doet de vrees ontstaan dat het aantal ongevallen en sterfgevallen als gevolg van dit gebruik aanzienlijk zal toenemen.
Met decreet nr. 2019-1082 van 23 oktober 2019, dat op 6 mei 2019 bij de Europese Commissie is aangemeld onder kennisgevingsnummer 2019/198/F, hebben de wetshandhavingsinstanties rechtstreeks kunnen beschikken over een regelgevingskader aan de hand waarvan zij overtredingen konden typeren en gedrag konden bestraffen dat niet strookt met de regels inzake verkeersveiligheid. Dit draagt bij tot voorzichtiger gedrag en een verantwoorder gebruik van deze voertuigen.
Dit besluit tot vaststelling van verplichte remsystemen voor gemotoriseerde individuele voortbewegingstoestellen die op de openbare weg mogen worden gebruikt, zorgt er onrechtstreeks voor dat veiligere toestellen in de handel worden gebracht.


10. Reference Documents - Basic Texts
Verwijzingen naar basisteksten: decreet nr. 2019-1082 van 23 oktober 2019 (kennisgevingsnummer 2019/198/F).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspect

Nee - Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee - Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification