Détails de la notification

Arrêté relatif au freinage des engins de déplacement personnel motorisés

Numéro de notification: 2020/191/F (France )
Date de réception: 02/04/2020
Fin de la période de statu quo: 03/07/2020

Observations adressées par: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2020) 01175
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2020/0191/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202001175.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0191 F FI 02-04-2020 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des véhicules lourds et des deux roues
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 81 32 / Télécopie : 01 40 81 83 59
sd6.scee.dgec@developpement-durable.gouv.fr


4. Notification Number
2020/0191/F - T40T


5. Titre
Määräys moottoroitujen henkilökohtaisten liikkumisvälineiden jarruista


6. Products Concerned
Moottoroidut henkilökohtaiset liikkumisvälineet


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Moottoroituihin henkilökohtaisiin liikkumisvälineisiin (sähköiset henkilökohtaiset liikkumisvälineet) kuuluvat erilaiset välineet, kuten sähköpotkulaudat, itsestään tasapainottuvat henkilökuljettimet sekä yksi- ja kaksipyöräiset tasapainoskootterit. Kyseisiä välineitä käytetään pääasiassa kaupunkiympäristössä lyhyisiin siirtymiin (alle viisi kilometriä) tai ajanvietteeksi. Välineitä on helppo kuljettaa, ja niitä käytetään myös siirtymiin joukkoliikenteen yhteydessä. Kyseessä olevat sähköiset henkilökohtaiset liikkumisvälineet jätetään nimenomaisesti kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 15 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 soveltamisalan ulkopuolelle. Kukin Euroopan unionin jäsenvaltio voi siis antaa omat sähköisiä moottoroituja henkilökohtaisia liikkumisvälineitä koskevat kansalliset säädöksensä.

Kyseisten välineiden asema, niihin liittyvät varusteet ja niiden käyttämiseen liikenteessä sovellettavat säännöt sekä niiden käyttäjiä koskevat varustevelvollisuudet on vahvistettu hiljattain tieliikennelaissa (23 päivänä lokakuuta 2019 annettu asetus nro 2019-1082).

Tämän ilmoituksen kohteena olevassa määräyksessä määritetään kyseisten moottoroitujen henkilökohtaisten liikkumisvälineiden jarrulaitteiden tekniset ominaisuudet.


9. Brief Statement of Grounds
Tehdyillä valinnoilla on tarkoitus ottaa huomioon henkilökohtaisten liikkumisvälineiden käyttäjien, jotka ovat loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä, liikenneturvallisuuteen liittyvät näkökohdat, muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien (pyöräilijät, jalankulkijat, liikuntarajoitteiset jalankulkijat) turvallisuuteen liittyvät näkökohdat sekä näkökohdat, jotka liittyvät rinnakkaiseloon julkisessa tilassa ja kyseisen tilan jakamiseen eri käyttäjien välillä.

Taloudelliset näkökohdat:
Määrittämällä tekniset vaatimukset voidaan taata moottoroitujen henkilökohtaisten liikkumisvälineiden käyttäjien turvallisuus ja välttää epäreilua kilpailua.

Ympäristönäkökohdat:
Uudet liikkumisvälineet ovat vaihtoehto moottoriajoneuvoille. Niiden käyttöehdot on tarpeen määrittää.

Liikenneturvallisuutta koskevat näkökohdat:
Liikenneturvallisuudelle aiheutuvan vaikutuksen odotetaan olevan myönteinen. Liikenneturvallisuutta koskevien vuoden 2017 tilastojen mukaan viisi henkilöä on kuollut ja 284 loukkaantunut kyseisten välineiden käytön vuoksi, ja niiden voimakkaasti lisääntynyt käyttö aiheuttaa huolta siitä, että moottoroitujen henkilökohtaisten liikkumisvälineiden käyttöön liittyvien onnettomuuksien ja kuolemantapausten määrä lisääntyy huomattavasti.
Euroopan komissiolle 6 päivänä toukokuuta 2019 ilmoitetun (ilmoitus nro 2019/198/F) 23 päivänä lokakuuta 2019 annetun asetuksen nro 2019-1082 myötä lainvalvontaviranomaiset saivat sääntelykehyksen, jolla viranomaiset voivat määritellä rikkomukset ja määrätä seuraamuksia liikenneturvallisuutta koskevien sääntöjen vastaisesta käytöksestä. Tarkoituksena on edistää varovaisempaa toimintaa ja kyseisten ajoneuvojen vastuullisempaa käyttöä.
Epäsuorana vaikutuksena on se, että yleisillä teillä sallittujen moottoroitujen henkilökohtaisten liikkumisvälineiden pakollisten jarrulaitteiden määräyksessä määrittämisen myötä markkinoille saatetaan entistä turvallisempia liikkumisvälineitä.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaukset perusteksteihin: - asetus nro 2019-1082, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, ilmoitettu numerolla 2019/198/F


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-näkökohdat

Ei - luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohdat

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification