Détails de la notification

Arrêté relatif au freinage des engins de déplacement personnel motorisés

Numéro de notification: 2020/191/F (France )
Date de réception: 02/04/2020
Fin de la période de statu quo: 03/07/2020

Observations adressées par: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2020) 01175
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2020/0191/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202001175.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0191 F ET 02-04-2020 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr


3. Originating Department
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des véhicules lourds et des deux roues
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 81 32 / Télécopie : 01 40 81 83 59
sd6.scee.dgec@developpement-durable.gouv.fr


4. Notification Number
2020/0191/F - T40T


5. Titre
Määrus individuaalmootorsõidukite pidurdusseadmete kohta


6. Products Concerned
Individuaalmootorsõidukid


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Individuaalmootorsõidukite (elektrilised individuaalmootorsõidukid) hulka kuuluvad selliseid sõidukid nagu elektrilised tõukerattad, kaherattalised tasakaaluliikurid, üherattalised tasakaaluliikurid ja overboard-kulgurid. Neid sõidukeid kasutatakse peamiselt linnapiirkondades, lühikeste vahemaade läbimiseks (vähem kui 5 km) või vaba aja veetmiseks. Kuna need on hõlpsasti transporditavad, kasutatakse neid ka ühistranspordiga liikudes. Kõnealused elektrilised individuaalmootorsõidukid on sõnaselgelt välja jäetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrusest (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta. Seega võib iga Euroopa liikmesriik kehtestada elektriliste individuaalmootorsõidukite riigisisesed eeskirjad.

Nende sõidukite staatust, nende seadmeid ja liikluseeskirju, samuti nende kasutajate varustusega seotud kohustusi täpsustati hiljuti liiklusseaduses (23. oktoobri 2019. aasta dekreet nr 2019-1082).

Määrusega, mille kohta käesolev teatis esitatakse, määratakse kindlaks individuaalmootorsõidukite kohustuslike pidurdusseadmete tehnilised omadused.


9. Brief Statement of Grounds
Tehtud valikute eesmärk on võtta arvesse individuaalmootorsõidukite vähem kaitstud kasutajate liiklusohutusega seotud küsimusi, teiste vähem kaitstud liiklejate (jalgratturid, jalakäijad, piiratud liikumisvõimega jalakäijad) ohutust ning eri kasutajate kooseksisteerimist ühiskasutatavas ruumis ja selle jagamist eri kasutajate vahel.

Majanduslikud huvid:
tehniliste nõuete määratlemine võimaldab tagada individuaalmootorsõidukite kasutajate turvalisuse ja ühtlasi vältida ka kõlvatut konkurentsi.

Ökoloogilised huvid:
need uued keskkonnahoidlikud liikuvusvahendid on alternatiiv mootorsõidukitele. Kasutustingimuste kindlaksmääramine on vajalik.

Liiklusohutusega seotud huvid:
oodatakse positiivset mõju liiklusohutusele. Kui 2017. aasta liiklusohutusstatistika näitab, et nende sõidukite kasutamise tagajärjel on saanud surma 5 ja haavata 284 inimest, paneb nende kasutamise tugev laienemine muretsema, et individuaalmootorsõidukite kasutamisega seotud õnnetuste ja surmajuhtumite arv kasvab märkimisväärselt.
23. oktoobri 2019. aasta dekreediga nr 2019-1082, millest teatati Euroopa Komisjonile 6. mail 2019 (teatis nr 2019/198/F), anti otseselt õiguskaitseasutuste käsutusse õigusraamistik, mis võimaldab neil iseloomustada rikkumisi ja määrata sanktsioone liiklusohutuse eeskirjade eiramise eest. See aitab kaasa käitumise ettevaatlikumaks muutmisele ja nende sõidukite vastutustundlikule kasutamisele.
Kaudselt aitab kõnealune dekreet, millega määratakse kindlaks üldkasutatavatel teedel liikumiseks lubatud individuaalmootorsõidukite kohustuslikud pidurdusseadmed, kaasa ohutumate toodete turule laskmisele.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid: - 23. oktoobri 2019. aasta dekreet nr 2010-1082 (teatis 2019/198/F)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentialité
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-leping

Ei - eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS–leping

Ei - eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification