Détails de la notification

Arrêté relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible

Numéro de notification: 2019/560/F (France )
Date de réception: 12/11/2019
Fin de la période de statu quo: 13/02/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2019) 03157
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2019/0560/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903157.SV)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2019 0560 F SV 12-11-2019 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des voitures particulières
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 93 52


4. Numéro de notification
2019/0560/F - T40T


5. Titre
Förordning om villkoren för att bygga om fordon med termisk framdrivning till fordon med elektrisk framdrivning med batteri eller bränsleceller


6. Produits concernés
Åtgärder för omvandling av fordon med termisk framdrivning till fordon med elektrisk framdrivning med batteri eller bränsleceller, samt för installationen av dessa


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
För att fordon i bruk som är konstruerade för termisk framdrivning ska kunna användas med elektrisk framdrivning med batteri eller bränsleceller föreslår tillverkarna åtgärder för omvandling av dessa fordon.
För att säkerställa en lägsta effektivitetsnivå och en säker installation i fordonen, och eftersom det saknas ett harmoniserat regelverk på gemenskapsnivå eller global nivå, är det nödvändigt att anta en nationell rättsakt med tekniska och administrativa bestämmelser för att typgodkänna denna ombyggnad av fordon i bruk utifrån olika internationella kategorier (M, N och L).
En granskning av bestämmelserna ska genomföras 24 månader efter det att förordningen träder i kraft, för att bedöma behovet av ändringar.


9. Bref exposé des motifs
Det är i Frankrike juridiskt möjligt att bygga om ett fordon med termisk framdrivning till ett fordon med elektrisk framdrivning (elektrisk eftermontering) via ett typgodkännandeförfarande (godkännande av enskilt fordon). Det ökade antalet ombyggnationer kräver att det administrativa förfarandet anpassas, underlättas och regleras i högre grad för att möjliggöra seriemodifiering av fordon med termisk framdrivning som redan registrerats för elektrisk fordonsdrift, i syfte att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå.

Detta förfarande, som flera företag som utför dessa ombyggnationer har engagerat sig i, är i linje med energiomställningen. På detta sätt kan gamla termiska fordon cirkulera på marknaden utan att släppa ut föroreningar, tack vare en motor som drivs av el eller bränsleceller.


10. Documents de Référence - Textes de base
Hänvisning till grundtexter: den franska vägtrafiklagen, artiklarna R. 311-1 till R. 318-4


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nej


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nej


14. Mesures fiscales
Nej


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspekt

NEJ – Utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej – Utkastet utgör inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification