Détails de la notification

Arrêté relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible

Numéro de notification: 2019/560/F (France )
Date de réception: 12/11/2019
Fin de la période de statu quo: 13/02/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2019) 03157
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2019/0560/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903157.FI)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2019 0560 F FI 12-11-2019 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des voitures particulières
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 93 52


4. Numéro de notification
2019/0560/F - T40T


5. Titre
Määräys lämpömoottorikäyttöisten ajoneuvojen muuntamista akkukäyttöisiksi tai polttokennokäyttöisiksi sähköajoneuvoiksi koskevista ehdoista


6. Produits concernés
Laitteet, joilla lämpömoottorikäyttöisiä ajoneuvoja muunnetaan akkukäyttöisiksi tai polttokennokäyttöisiksi sähköajoneuvoiksi, sekä niiden asentaminen


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Jotta käytössä olevat, alun perin lämpömoottorikäyttöisiksi suunnitellut ajoneuvot voidaan muuntaa akkukäyttöisiksi tai polttokennokäyttöisiksi sähköajoneuvoiksi, valmistajat tarjoavat ajoneuvojen muunnoslaitteita.
Jotta voidaan taata vähimmäisteho ja se, että ajoneuvoihin asennus on turvallista, ja koska yhteisön tasolla tai maailmanlaajuisella tasolla ei ole asiaa koskevaa yhdenmukaistettua lainsäädäntöä, on tarpeen antaa kansallinen säädös, jossa annetaan tekniset ja hallinnolliset säännökset kyseisten, eri kansainvälisiin luokkiin (M, N ja L) kuuluville käytetyille ajoneuvoille tehtyjen muutosten hyväksymiseksi.
Vaatimuksista laaditaan katsaus 24 kuukauden kuluttua säädöksen voimaantulosta sen arvioimiseksi, onko niitä muutettava.


9. Bref exposé des motifs
Lämpömoottorikäyttöisen ajoneuvon muuntaminen sähkökäyttöiseksi ajoneuvoksi (jälkikäteen tehtävät sähköasennukset) on Ranskan lainsäädännön mukaan mahdollista hyväksymismenettelyn mukaisesti (yksittäinen tyyppihyväksyntä). Koska kyseisiä muutoksia tehdään yhä enemmän, tarvitaan aiempaa soveltuvampi, helpompi ja säännellympi hallinnollinen menettely, jolla jo rekisteröidyt lämpömoottorikäyttöiset ajoneuvot voidaan muuntaa sarjatyönä sähkökäyttöisiksi ajoneuvoiksi siten, että samalla taataan riittävä turvallisuustaso.

Menettelyllä, jossa on mukana useita ajoneuvoja muuntavia tahoja, edistetään uusiin energiamuotoihin siirtymistä, sillä vanhoja lämpömoottorikäyttöisiä ajoneuvoja voidaan käyttää sähkömoottorin tai polttokennon ansiosta ilman, että niistä aiheutuu päästöjä.


10. Documents de Référence - Textes de base
Viittaukset perusteksteihin: Ranskan tieliikennelain R. 311-1 – R. 318-4 §


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ei


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ei


14. Mesures fiscales
Ei


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-näkökohta

Ei - luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification