Détails de la notification

Arrêté relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible

Numéro de notification: 2019/560/F (France )
Date de réception: 12/11/2019
Fin de la période de statu quo: 13/02/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2019) 03157
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2019/0560/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903157.ET)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2019 0560 F ET 12-11-2019 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l’énergie et du climat
Sous-direction Sécurité et Émissions des véhicules
Bureau des voitures particulières
92055 LA DEFENSE CEDEX
Téléphone : 01 40 81 93 52


4. Numéro de notification
2019/0560/F - T40T


5. Titre
Määrus sisepõlemismootoriga sõidukite aku- või kütuseelemendi toitel mootoriga sõidukiteks ümberehitamise tingimuste kohta


6. Produits concernés
Sisepõlemismootoriga sõidukite aku- või kütuseelemendi toitel mootoriga sõidukiteks muutmise seadmed ja nende paigaldamine


7. Notification en vertu d'une autre loi8. Menu principal
Selleks et algselt sisepõlemismootoriga toodetud sõidukitel oleks võimalik töötada elektriaku või kütuseelemendiga, pakuvad tootjad seadmeid sõidukite ümberehitamiseks.
Minimaalse tõhususe ja sõidukitele turvalise paigaldamise tagamiseks ning kuna puuduvad ühenduse või ülemaailmsel tasandil ühtlustatud eeskirjad, on vaja võtta vastu riiklik õigusakt, millega kehtestatakse tehnilised ja haldussätted, et kinnitada eri rahvusvahelistesse kategooriatesse (M, N ja L) kuuluvatel kasutatud sõidukitel tehtud muudatused.
Nõuete läbivaatamine on kavas korraldada 24 kuud pärast õigusakti jõustumist, et hinnata muudatuste tegemise otstarbekust.


9. Bref exposé des motifs
Sisepõlemismootoriga sõiduki ümberehitamine elektriliseks (elektriline moderniseerimine) on Prantsusmaal seaduslikult võimalik tüübikinnitusmenetluse kaudu (üksikutele sõidukitele tüübikinnituse andmine). Nende ümberehituste üha ulatuslikum kasutuselevõtt tekitab vajaduse kohandatud haldusmenetluse järele, mis on rohkem kohandatud, lihtsustatud ja kontrollitud, võimaldades muuta juba sisepõlemismootoriga sõidukina registreeritud sõidukite seeria elektrijõuallikaga käitatavate sõidukite seeriaks, tagades samal ajal ohutuse piisava taseme.

See lähenemisviis, millega on ühinenud paljud ümberehitajad, on kooskõlas energiasüsteemi ümberkujundamisega, võimaldades vanadel sisepõlemismootoriga sõidukitel liigelda, eraldamata saasteaineid tänu elektrimootorile või kütuseelemendile.


10. Documents de Référence - Textes de base
Viited seonduvatele õigusaktidele: Prantsuse liiklusseadustiku artiklid R. 311-1 kuni R. 318-4.


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ei


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence13. Confidentialité
Ei


14. Mesures fiscales
Ei


15. évaluation d'impact16. Aspects OTC et SPS
TBT-leping

Ei - eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei - eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.


En raison de la fin de la p�riode de statu quo, nous n�acceptons plus de contribution suppl�mentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouv�e pour cette notification