Détails de la notification

Projet de décret pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle

Numéro de notification: 2016/470/F (France )
Date de réception: 05/09/2016
Fin de la période de statu quo: Fermé

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2016) 02737
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2016/0470/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602737.SV)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2016 0470 F SV 05-09-2016 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Secrétariat général
Ministère de la culture et de la communication
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Numéro de notification
2016/0470/F - SERV


5. Titre
Utkast till dekret om tillämpning av artiklarna L. 136-3 och L. 136-4 i lagen om immaterialrätt


6. Produits concernés
Automatiska tjänster för sökmotoroptimering av bilder


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
I artikel L. 136-3 i lagen om immaterialrätt inrättas en mekanism för obligatorisk förvaltning av kollektiva rättigheter för mångfaldigande och återgivning av konstverk eller fotografiska verk av automatiska tjänster för sökmotoroptimering av bilder. Artikeln harmoniserar den kollektiva förvaltningen med ersättningar till upphovsmän till berörda verk. Fastställandet av ersättningen lyder under ett frivilligt avtal eller, om ett sådant inte finns, ett beslut av en partssammansatt kommitté.
Syftet med detta utkast till dekret är att precisera villkoren för erkännande hos den upphovsrättsorganisation som har fått i uppdrag att pröva rätten att mångfaldiga eller återge konstverk eller fotografiska verk inom ramen för automatiska tjänster för sökmotoroptimering av bilder.
I utkastet till dekret preciseras också funktionssättet för den partssammansatta kommitté som har i uppdrag att fastställa prislistan för ersättning som utgår till berörda upphovsmän i avsaknad av ett avtal mellan den godkända upphovsrättsorganisationen och användarna av automatiska tjänster för sökmotoroptimering av bilder.


9. Bref exposé des motifs
Artiklarna L. 136-1 och följande i lagen om immaterialrätt som införts genom lag nr 2016-925 av den 7 juli 2016 om rätten att skapa, arkitektur och ägandeskap utgör ett ramverk för villkoren för erkännande av upphovsmän till konstverk eller fotografiska verk och deras exklusiva rätt att mångfaldiga och återge dessa, i motsats till automatiska tjänster för sökmotoroptimering av bilder.


10. Documents de Référence - Textes de base
Hänvisning till grundtexter: Artiklarna L. 136-3 och L. 136-4 i lagen om immaterialrätt.


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nej


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nej


14. Mesures fiscales
Nej


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspekt

Nej – Utkastet utgör varken en teknisk föreskrift eller en bedömning av överensstämmelse

SPS-aspekt

Nej – Utkastet utgör inte någon sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.Aucune contribution trouv�e pour cette notification