Détails de la notification

Projet de décret pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle

Numéro de notification: 2016/470/F (France )
Date de réception: 05/09/2016
Fin de la période de statu quo: Fermé

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2016) 02737
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2016/0470/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602737.PL)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2016 0470 F PL 05-09-2016 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Secrétariat général
Ministère de la culture et de la communication
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Numéro de notification
2016/0470/F - SERV


5. Titre
Projekt dekretu wydany w celu wykonania art. L. 136-3 i L. 136-4 kodeksu własności intelektualnej


6. Produits concernés
Zautomatyzowane serwisy pozycjonowania obrazów


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
W art. L. 136-3 kodeksu własności intelektualnej ustanowiono mechanizm obligatoryjnego zbiorowego zarządzania prawem do powielania i rozpowszechniania dzieł sztuki plastycznej, graficznej i fotograficznej przez zautomatyzowane serwisy pozycjonowania obrazów. Oprócz zbiorowego zarządzania we wskazanym artykule ustanawia się wynagrodzenie dla twórców tych dzieł. Wynagrodzenie jest ustalane w drodze dobrowolnego porozumienia lub, w przypadku jego braku, na podstawie decyzji komisji parytetowej.
Niniejszy projekt dekretu ma na celu określenie warunków zezwolenia na prowadzenie działalności przez spółkę zajmującą się pobieraniem opłat i rozdzielaniem praw, odpowiadającą za egzekwowanie prawa do powielania i rozpowszechniania dzieł sztuki plastycznej, graficznej i fotograficznej w ramach zautomatyzowanych serwisów pozycjonowania obrazów.
Projekt dekretu określa również zasady działania komisji parytetowej odpowiedzialnej za ustalanie systemu wynagrodzenia należnego danym twórcom w przypadku braku porozumienia między zatwierdzoną spółką zajmującą się pobieraniem opłat i rozdzielaniem praw a przedsiębiorstwami oferującymi zautomatyzowane serwisy pozycjonowania obrazów.


9. Bref exposé des motifs
Artykuł L. 136-1 i kolejne kodeksu własności intelektualnej, wprowadzone ustawą nr 2016-925 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie swobody twórczej, architektury i dziedzictwa, regulują warunki wykonywania przez twórców dzieł sztuki plastycznej, graficznej i fotograficznej ich wyłącznych praw do powielania i rozpowszechniania wobec zautomatyzowanych serwisów pozycjonowania obrazków.


10. Documents de Référence - Textes de base
Odniesienia do tekstów podstawowych: art. L. 136-3 i L. 136-4 kodeksu własności intelektualnej.


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nie


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nie


14. Mesures fiscales
Nie


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Aspekty TBT

Nie - Projekt aktu prawnego nie jest ani przepisem technicznym, ani procedurą zgodności

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.Aucune contribution trouv�e pour cette notification