Détails de la notification

Projet de décret pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle

Numéro de notification: 2016/470/F (France )
Date de réception: 05/09/2016
Fin de la période de statu quo: Fermé

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2016) 02737
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2016/0470/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602737.LV)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2016 0470 F LV 05-09-2016 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Secrétariat général
Ministère de la culture et de la communication
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Numéro de notification
2016/0470/F - SERV


5. Titre
Projekts dekrētam, ar ko īsteno Intelektuālā īpašuma kodeksa L. 136-3. un L. 136-4. pantu


6. Produits concernés
Attēlu norādīšanas automātiskie pakalpojumi


7. Notification en vertu d'une autre loi8. Menu principal
Ar Intelektuālā īpašuma kodeksa L. 136-3. pantu ir ieviests attēlu norādīšanas automātisko pakalpojumu ietvaros veiktas plastisko, grafisko un fotogrāfisko mākslas darbu reproducēšanas un attēlošanas tiesību kolektīvās obligātās pārvaldības mehānisms. Šīs kolektīvās pārvaldības ietvaros ir paredzēts nodrošināt atlīdzību attiecīgo darbu autoriem. Minētās atlīdzības apmēru nosaka ar brīvprātīgu vienošanos vai, ja tādas nav, ar apvienotās komisijas lēmumu.
Šā dekrēta projekta mērķis ir noteikt apstiprināšanas nosacījumus, ko piemēro atlīdzības iekasēšanas un sadales sabiedrībai, kura ir atbildīga par plastisko, grafisko un fotogrāfisko mākslas darbu reproducēšanas un attēlošanas tiesību īstenošanu attēlu norādīšanas automātisko pakalpojumu ietvaros.
Dekrēta projektā ir arī precizēti darbības nosacījumi apvienotajai komisijai, kas ir atbildīga par attiecīgajiem autoriem izmaksājamās atlīdzības apmēra noteikšanu gadījumos, kad starp apstiprināto atlīdzības iekasēšanas un sadales sabiedrību un attēlu norādīšanas automātisko pakalpojumu sniedzējiem nav noslēgta vienošanās.


9. Bref exposé des motifs
Intelektuālā īpašuma kodeksa L. 136-1. un nākamajos pantos, kas ieviesti ar 2016. gada 7. jūlija Likumu Nr. 2016-925 par jaunrades brīvību, arhitektūru un mantojumu, ir paredzēti nosacījumi attiecībā uz to, kā plastisko, grafisko un fotogrāfisko mākslas darbu autori īsteno savas ekskluzīvās reproducēšanas un attēlošanas tiesības attēlu norādīšanas automātisko pakalpojumu ietvaros.


10. Documents de Référence - Textes de base
Atsauces uz pamatdokumentiem: Intelektuālā īpašuma kodeksa L. 136-3. un L. 136-4. pants.


11. Invocation de la procédure d'urgence12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence13. Confidentialité14. Mesures fiscales15. évaluation d'impact16. Aspects OTC et SPS
TBT aspekts

NĒ — projekts nav tehniski noteikumi vai atbilstības novērtējums.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.Aucune contribution trouv�e pour cette notification