Détails de la notification

Projet de décret pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle

Numéro de notification: 2016/470/F (France )
Date de réception: 05/09/2016
Fin de la période de statu quo: Fermé

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2016) 02737
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2016/0470/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602737.ET)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2016 0470 F ET 05-09-2016 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Secrétariat général
Ministère de la culture et de la communication
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Numéro de notification
2016/0470/F - SERV


5. Titre
Määruse eelnõu, millega kohaldatakse intellektuaalomandi seadustiku artikleid L. 136-3 ja L. 136-4


6. Produits concernés
Kujutiste kättesaadavaks tegemise automaatsed teenused


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Intellektuaalomandi seadustiku artikliga L. 136-3 luuakse kohustuslik ühine haldamismehhanism kujutiste kättesaadavaks tegemise automaatsete teenuste õigusele reprodutseerida või esitada kujutava, graafilise või fotokunsti teoseid. Kooskõlas artikliga kaasneb ühise haldamisega ka hüvitise maksmine asjaomaste teoste autoritele. Selle hüvitise summa määratakse kindlaks vabatahtliku kokkuleppe või selle puudumise korral ühiskomisjoni otsuse alusel.
Kõnealuse määruse eelnõu eesmärk on täpsustada nende äriühingute heakskiitmise tingimusi, kes tegelevad autoritasude kogumise ja väljamaksmisega ning kelle ülesandeks on rakendada õigust reprodutseerida ja esitada kujutava, graafilise või fotokunsti teoseid kujutiste kättesaadavaks tegemise automaatsete teenuste raames.
Määruse eelnõus täpsustatakse ka töömeetodeid, mida kasutab ühiskomisjon, kelle ülesanne on sätestada hüvitise summa, mis makstakse asjaomastele autoritele kokkuleppe puudumise korral autoritasude kogumise ja väljamaksmisega tegeleva heakskiidetud äriühingu ning kujutiste kättesaadavaks tegemise automaatse teenuse haldajate vahel.


9. Bref exposé des motifs
Intellektuaalomandi seadustiku artikkel L. 136-1 ja sellele järgnevad artiklid, mis võeti vastu 7. juuli 2016. aasta seadusega nr 2016-925, milles käsitletakse loomevabadust, arhitektuuri ja pärandit, hõlmavad tingimusi selle kohta, kuidas kujutava, graafilise ja fotokunsti teoste autorid saavad rakendada kujutiste kättesaadavaks tegemise automaatsete teenuste suhtes oma ainuõigust reprodutseerida ja esitada oma teoseid.


10. Documents de Référence - Textes de base
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid: intellektuaalomandi seadustiku artiklid L. 136-3 ja L. 136-4.


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ei


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ei


14. Mesures fiscales
Ei


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri tehnilist normi ega vastavushindamise protseduuri

SPS-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.Aucune contribution trouv�e pour cette notification