Notification Detail

Draft Official List of measuring instruments subject to legal metrological control L. O. — 2022

Notification Number: 2021/841/RO (Romania )
Date received: 08/12/2021
End of Standstill: 09/03/2022

Issue of comments by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2021) 04496
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2021/0841/RO

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104496.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0841 RO SV 08-12-2021 RO NOTIF


2. Member State
RO


3. Department Responsible
Ministerul Economiei

Calea Victoriei nr.152, Sector 1, Bucuresti, cod 010096;

Telefon 004 0372492634

E-mail:reglementari_tehnice@economie.gov.ro


3. Originating Department
Biroul Român de Metrologie Legala

Sos.Vitan-Barzesti nr.11, sector 4, Bucuresti

Tel: 00403320954

email: office@brml.ro


4. Notification Number
2021/0841/RO - I10


5. Title
Utkast till officiell förteckning över mätinstrument som omfattas av lagstadgad metrologisk kontroll L. O. – 2022


6. Products Concerned
Projektet avser de mätinstrument som omfattas av lagstadgad metrologisk kontroll i Rumänien, fastställer metoder för lagstadgad metrologisk kontroll för varje kategori av mätinstrument (typgodkännande, första metrologisk verifiering, periodisk eller efter reparation/modifierad metrologisk kontroll) och periodiciteten för genomförandet av den lagliga metrologiska kontrollen genom periodisk metrologisk verifiering.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Projektet avser de mätinstrument som är föremål för lagstadgad metrologisk kontroll i Rumänien, fastställer metoderna för lagstadgad metrologisk kontroll för varje kategori av mätinstrument, periodiciteten för att utföra den lagstadgade metrologiska kontrollen genom periodisk metrologisk kontroll, samtidigt som det redogörs för de mätningar av allmänintresset där de mätinstrument som omfattas av lagstadgad metrologisk kontroll används


9. Brief Statement of Grounds
Den officiella förteckningen över mätinstrument som omfattas av lagstadgad metrologisk kontroll LO – 2012, godkänd genom beslut nr 148/2012 av generaldirektören för BRML, offentliggjord i Rumäniens officiella tidning, del I, nr 361/29.05.2012, i dess ändrade och kompletterade lydelse enligt beslut nr 463/2013 av BRML:s generaldirektör, offentliggjord i Rumäniens officiella tidning nr 741/29.11.2013, är för närvarande i kraft.
På grund av de tekniska framsteg som gjorts även när det gäller mätinstrument, framväxten av nya typer av mätinstrument som används i kommersiella transaktioner, förfrågningar från offentliga myndigheter, ekonomiska aktörer samt från specialiserade strukturer inom BRML som deltar i lagstadgad metrologisk kontroll blev det nödvändigt att ändra den officiella förteckningen LO – 2012.
Mot bakgrund av ovanstående och de synpunkter som mottagits efter tillämpningen av LO – 2012 är det nödvändigt att främja utkastet till officiell förteckning över mätinstrument som omfattas av lagstadgad metrologisk kontroll LO-2022.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisning(ar) till grundtext(er): Regeringsdekret nr 20/1992, godkänt och ändrat genom lag nr 14/1994, med senare ändringar och kompletteringar

Artikel 3 paragraf (1)

Mätinstrument och mätningar som används inom områden av allmänt intresse som rör befolkningens hälsa och säkerhet, allmän ordning, miljöskydd, konsumentskydd, uppbörd av skatter och avgifter samt rättvisa handelstransaktioner som direkt eller indirekt påverkar medborgarnas liv ska underkastas lagstadgad metrologisk kontroll i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 15(1) och (2):

De arbetsmätinstrument som är avsedda att utföra mätningar inom de områden av allmänt intresse som avses i artikel 3(1) och som ingår i den officiella förteckningen över mätinstrument som omfattas av lagstadgad metrologisk kontroll ska underkastas lagstadgad metrologisk kontroll.

Den officiella förteckning över mätinstrument som omfattas av lagstadgad metrologisk kontroll som avses i paragraf 1 ska innehålla detaljerade uppgifter om mätningarna inom de områden av allmänt intresse som avses i artikel 3(1), de kategorier och sortiment av arbetsmätinstrument som används vid dessa mätningar, de metrologiska kontrollmetoder som är tillämpliga på varje sortiment och det största tillåtna intervallet mellan två på varandra följande metrologiska kontroller; förteckningen ska upprättas och godkännas av generaldirektören för Rumäniens byrå för juridisk metrologi och offentliggöras i Rumäniens officiella tidning, del I.
Grundtexterna lades fram i samband med en tidigare anmälan: 2012/0010/RO


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

NEJ - utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

NEJ - utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification