Notification Detail

Draft Official List of measuring instruments subject to legal metrological control L. O. — 2022

Notification Number: 2021/841/RO (Romania )
Date received: 08/12/2021
End of Standstill: 09/03/2022

Issue of comments by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
ro ro
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2021) 04496
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2021/0841/RO

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104496.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0841 RO SK 08-12-2021 RO NOTIF


2. Member State
RO


3. Department Responsible
Ministerul Economiei

Calea Victoriei nr.152, Sector 1, Bucuresti, cod 010096;

Telefon 004 0372492634

E-mail:reglementari_tehnice@economie.gov.ro


3. Originating Department
Biroul Român de Metrologie Legala

Sos.Vitan-Barzesti nr.11, sector 4, Bucuresti

Tel: 00403320954

email: office@brml.ro


4. Notification Number
2021/0841/RO - I10


5. Title
Návrh úradného zoznamu meradiel podliehajúcich legálnej metrologickej kontrole L. O. – 2022


6. Products Concerned
Návrh sa vzťahuje na meradlá podliehajúce legálnej metrologickej kontrole v Rumunsku, stanovuje metódy legálnej metrologickej kontroly pre každú kategóriu meradiel (schválenie modelu, počiatočné metrologické overovanie, pravidelné metrologické overovanie alebo metrologické overovanie po oprave/modifikácii) a frekvencie vykonávania legálnej metrologickej kontroly prostredníctvom pravidelného metrologického overovania.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Návrh sa vzťahuje na meradlá podliehajúce legálnej metrologickej kontrole v Rumunsku, stanovuje metódy legálnej metrologickej kontroly pre každú kategóriu meradiel, frekvencie vykonávania legálnej metrologickej kontroly prostredníctvom pravidelného metrologického overovania, pričom sa podrobne uvádzajú merania verejného záujmu, pri ktorých sa používajú meradlá podliehajúce legálnej metrologickej kontrole


9. Brief Statement of Grounds
Úradný zoznam meradiel podliehajúcich legálnej metrologickej kontrole LO – 2012, schválený nariadením generálneho riaditeľa BRML č. 148/2012, uverejnený v Úradnom vestníku Rumunska, časť I, č. 361/29.05.2012, zmenený a doplnený nariadením generálneho riaditeľa BRML č. 463/2013 uverejneným v Úradnom vestníku Rumunska č. 741/29.11.2013, je v súčasnosti platný.
Vzhľadom na technický pokrok dosiahnutý aj v oblasti meradiel, vznik nových typov meradiel používaných pri obchodných transakciách, žiadosti orgánov verejnej moci, hospodárskych subjektov, ako aj špecializovaných štruktúr v rámci BRML zapojených do legálnej metrologickej kontroly, bolo potrebné zmeniť úradný zoznam LO – 2012.
Na základe uvedených skutočností a pripomienok prijatých v nadväznosti na uplatňovanie LO – 2012 je potrebné podporiť návrh úradného zoznamu meradiel podliehajúcich legálnej metrologickej kontrole LO – 2022.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základné texty: Nariadenie vlády č. 20/1992 schválené a zmenené zákonom č. 14/1994 v znení neskorších zmien a doplnení

Článok 3 ods. 1

Meradlá a merania používané v oblastiach verejného záujmu týkajúce sa zdravia a bezpečnosti obyvateľstva, verejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, výberu daní a poplatkov a spravodlivosti obchodných transakcií, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú život občanov, podliehajú legálnej metrologickej kontrole v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Článok 15 ods. 1 a 2:

Pracovné meradlá určené na vykonávanie meraní v oblastiach verejného záujmu uvedených v článku 3 ods. 1, ktoré sú uvedené v úradnom zozname meradiel podliehajúcich legálnej metrologickej kontrole, podliehajú legálnej metrologickej kontrole.

V úradnom zozname meradiel podliehajúcich legálnej metrologickej kontrole uvedenej v odseku 1 sa podrobne uvádzajú merania v oblastiach verejného záujmu uvedených v článku 3 ods. 1, kategórie a sortiment pracovných meradiel používaných pri týchto meraniach, metódy metrologickej kontroly uplatniteľné na každý sortiment a maximálny prípustný interval medzi dvoma po sebe nasledujúcimi metrologickými overovaniami; zoznam zostaví a schváli generálny riaditeľ rumunského úradu pre legálnu metrológiu a uverejní ho v Úradnom vestníku Rumunska, časť I.
Základné texty boli zaslané s predchádzajúcim oznámením: 2012/0010/RO


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

NIE – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

NIE – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification