Notification Detail

Draft Official List of measuring instruments subject to legal metrological control L. O. — 2022

Notification Number: 2021/841/RO (Romania )
Date received: 08/12/2021
End of Standstill: 09/03/2022

Issue of comments by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
ro ro
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2021) 04496
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2021/0841/RO

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104496.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0841 RO FI 08-12-2021 RO NOTIF


2. Member State
RO


3. Department Responsible
Ministerul Economiei

Calea Victoriei nr.152, Sector 1, Bucuresti, cod 010096;

Telefon 004 0372492634

E-mail:reglementari_tehnice@economie.gov.ro


3. Originating Department
Biroul Român de Metrologie Legala

Sos.Vitan-Barzesti nr.11, sector 4, Bucuresti

Tel: 00403320954

email: office@brml.ro


4. Notification Number
2021/0841/RO - I10


5. Title
Luonnos lakisääteisen metrologisen valvonnan alaisten mittauslaitteiden viralliseksi luetteloksi L. O. – 2022


6. Products Concerned
Luonnos koskee mittauslaitteita, jotka ovat lakisääteisen metrologisen valvonnan alaisia Romaniassa, ja siinä vahvistetaan lakisääteisen metrologisen valvonnan menetelmät kullekin mittauslaiteluokalle (tyyppihyväksyntä, metrologinen ensivarmennus, määräaikaisvarmennus tai korjaamisen/muuntamisen jälkeinen metrologinen varmennus) sekä metrologisen valvonnan suorittamistiheydet metrologisten määräaikaisvarmennusten avulla.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Luonnos koskee mittauslaitteita, jotka ovat lakisääteisen metrologisen valvonnan alaisia Romaniassa, ja siinä vahvistetaan lakisääteisen metrologisen valvonnan menetelmät kullekin mittauslaiteluokalle sekä metrologisen valvonnan suorittamistiheydet metrologisten määräaikaisvarmennusten avulla erittelemällä yksityiskohtaisesti yleisen edun mukaiset mittaukset, joissa käytetään lakisääteisen metrologisen valvonnan alaisia mittauslaitteita


9. Brief Statement of Grounds
Tällä hetkellä on voimassa lakisääteisen metrologisen valvonnan alaisten mittauslaitteiden virallinen luettelo LO – 2012, joka on hyväksytty Romanian lakisääteisestä metrologiasta vastaavan viraston pääjohtajan määräyksellä nro 148/2012 (Romanian virallinen lehti, I osa, nro 361/29.05.2012), sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä Romanian lakisääteisestä metrologiasta vastaavan viraston pääjohtajan määräyksellä nro 463/2013 (Romanian virallinen lehti nro 741/29.11.2013).
Myös mittauslaitteiden alalla saavutetun teknisen kehityksen, liiketoimissa käytettävien uudentyyppisten mittauslaitteiden ilmaantumisen, viranomaisten, talouden toimijoiden sekä lakisääteiseen metrologiseen valvontaan osallistuvien Romanian lakisääteisestä metrologiasta vastaavan viraston erikoisrakenteiden esittämien pyyntöjen vuoksi virallista luetteloa LO – 2012 on tarpeen muuttaa.
Edellä esitetyn ja virallisen luettelon LO – 2012 soveltamisesta saatujen huomautusten perusteella on tarpeen edistää lakisääteisen metrologisen valvonnan alaisten mittauslaitteiden virallisen luettelon LO – 2022 luonnosta.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaukset perusteksteihin: Hallituksen määräys nro 20/1992, hyväksytty ja muutettu lailla nro 14/1994, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna ja täydennettynä

3 §:n 1 momentti

Mittauslaitteet ja mittaukset, joita käytetään yleisen edun mukaisilla aloilla, jotka liittyvät väestön terveyteen ja turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen, ympäristönsuojeluun, kuluttajansuojaan, veroihin ja maksuihin liittyvien saatavien perintään sekä kansalaisten elämään suoraan tai välillisesti vaikuttavien liiketoimien rehellisyyteen, ovat lakisääteisen metrologisen valvonnan alaisia tämän määräyksen säännösten mukaisesti.

15 §:n 1 ja 2 momentti:

Työmittauslaitteet, joilla on tarkoitus suorittaa mittauksia 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla yleisen edun mukaisilla aloilla ja jotka sisältyvät lakisääteisen metrologisen valvonnan alaisten mittauslaitteiden viralliseen luetteloon, ovat lakisääteisen metrologisen valvonnan alaisia.

Pykälän 1 momentissa tarkoitetussa lakisääteisen metrologisen valvonnan alaisten mittauslaitteiden virallisessa luettelossa on esitettävä yksityiskohtaisesti 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla yleisen edun mukaisilla aloilla tehtävät mittaukset, näissä mittauksissa käytettävien työmittauslaitteiden luokat ja valikoimat, kuhunkin valikoimaan sovellettavat metrologiset valvontamenetelmät sekä kahden peräkkäisen metrologisen varmennuksen välinen suurin sallittu aika; Romanian lakisääteisestä metrologiasta vastaavan viraston pääjohtaja laatii ja hyväksyy luettelon, joka julkaistaan Romanian virallisen lehden I osassa.
Perustekstit on toimitettu seuraavan aiemman ilmoituksen yhteydessä: 2012/0010/RO


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification