Notification Detail

Draft Official List of measuring instruments subject to legal metrological control L. O. — 2022

Notification Number: 2021/841/RO (Romania )
Date received: 08/12/2021
End of Standstill: 09/03/2022

Issue of comments by: Poland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
ro ro
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2021) 04496
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2021/0841/RO

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104496.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0841 RO ET 08-12-2021 RO NOTIF


2. Member State
RO


3. Department Responsible
Ministerul Economiei

Calea Victoriei nr.152, Sector 1, Bucuresti, cod 010096;

Telefon 004 0372492634

E-mail:reglementari_tehnice@economie.gov.ro


3. Originating Department
Biroul Român de Metrologie Legala

Sos.Vitan-Barzesti nr.11, sector 4, Bucuresti

Tel: 00403320954

email: office@brml.ro


4. Notification Number
2021/0841/RO - I10


5. Title
Eelnõu: ametlik nimekiri mõõtevahenditest, mille suhtes kohaldatakse seaduslikku metroloogilist kontrolli L. O. – 2022


6. Products Concerned
Projektis viidatakse mõõtevahenditele, mille suhtes kohaldatakse Rumeenias seaduslikku metroloogilist kontrolli, kehtestatakse seadusliku metroloogilise kontrolli meetodid iga mõõtevahendite kategooria jaoks (näidise heakskiitmine, esmane metroloogiline kontroll, perioodiline või remondijärgne/muutmisjärgne metroloogiline kontroll) ning korrapärase metroloogilise kontrolli perioodilisus.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Projektis viidatakse mõõtevahenditele, mille suhtes kohaldatakse Rumeenias seaduslikku metroloogilist kontrolli, kehtestatakse seadusliku metroloogilise kontrolli meetodid iga mõõtevahendite kategooria jaoks, seadusliku metroloogilise kontrolli perioodilisus korrapärase metroloogilise kontrolli abil, täpsustades samas avaliku huvi mõõtmisi, mille puhul kasutatakse seadusliku metroloogilise kontrolli alla kuuluvaid mõõtevahendeid.


9. Brief Statement of Grounds
Praegu on jõus ametlik nimekiri mõõtevahenditest, mille suhtes kohaldatakse seaduslikku metroloogilist kontrolli LO – 2012, mis on heaks kiidetud BRMLi peadirektori käskkirjaga nr 148/2012, avaldatud Rumeenia ametlikus väljaande I osas nr 361/29.05.2012, mida on muudetud ja täiendatud BRMLi peadirektori korraldusega nr 463/2013, avaldatud Rumeenia ametlikus väljaandes nr 741/29.11.2013.
Võttes arvesse tehnika arengut ka mõõtevahendite valdkonnas, äritehingutes kasutatavate uut tüüpi mõõtevahendite esilekerkimist, riigiasutustelt, ettevõtjatelt ja seadusliku metroloogilise kontrolliga tegelevatelt BRMLi eristruktuuridelt saadud taotlusi, tekkis vajadus muuta ametlikku nimekirja LO – 2012.
Võttes arvesse eespool öeldut ja pärast 2012. aasta õigusakti kohaldamist saadud märkusi, on vaja edendada ametliku nimekirja kavandit mõõtevahenditest, mille suhtes kohaldatakse seaduslikku metroloogilist kontrolli LO-2022.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seotud õigusakt(id): valitsuse korraldus nr 20/1992 kiideti heaks ja muudeti seadusega nr 14/1994, mida on hiljem muudetud ja täiendatud.

Artikli 3 lõige 1

Mõõtevahendite ja mõõtmiste suhtes, mida kasutatakse avalikku huvi pakkuvates valdkondades, mis on seotud elanikkonna tervise ja ohutuse, avaliku korra, keskkonnakaitse, tarbijakaitse, maksude ja tasude kogumise ning äritehingute õiglusega, mis otseselt või kaudselt mõjutavad kodanike elu, kohaldatakse seaduslikku metroloogilist kontrolli vastavalt käesoleva määruse sätetele.

Artikli 15 lõiked 1 ja 2

Töömõõtevahendite suhtes, mis on ette nähtud mõõtmiste tegemiseks artikli 3 lõikes 1 osutatud avalikku huvi pakkuvates valdkondades ja mis on kantud mõõtevahendite ametlikku nimekirja, mille suhtes kohaldatakse seaduslikku metroloogilist kontrolli, kohaldatakse seaduslikku metroloogilist kontrolli.

Lõikes 1 osutatud seadusliku metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite ametlikus loetelus esitatakse üksikasjalikult artikli 3 lõikes 1 osutatud avalikku huvi pakkuvates valdkondades tehtavad mõõtmised, nendes mõõtmistes kasutatavate töötavate mõõtevahendite kategooriad ja sortimendid, iga sortimendi suhtes kohaldatavad metroloogilise kontrolli meetodid ning maksimaalne lubatud ajavahemik kahe järjestikuse metroloogilise kontrolli vahel; loetelu koostab ja kiidab heaks Rumeenia juriidilise metroloogia büroo peadirektor ning see avaldatakse Rumeenia ametliku väljaande I osas.
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid edastati varasema teatisega: 2012/0010/RO


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

Ei – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification