Notification Detail

The Finnish Medicines Agency Fimea has drafted a new Decision on the list of medicinal products and its annexes. Fimea ratifies the list of medicinal products at least once every three years pursuant to Section 83 of the Finnish Medicines Act (395/1987). Finland's new draft decision: The Finnish Medicines Agency Fimea’s Decision (2022/xx) on the list of medicinal products.

Notification Number: 2021/839/FIN (Finland )
Date received: 08/12/2021
End of Standstill: 09/03/2022

de en fi fr
de en fi fi fr sv sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2021) 04489
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2021/0839/FIN

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104489.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0839 FIN CS 08-12-2021 FIN NOTIF


2. Member State
FIN


3. Department Responsible
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi
PUHELIN +358 29 5047015


3. Originating Department
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
Mannerheimintie 166, PL 55
FI-00034 FIMEA

Puhelin +358 29 5223643


4. Notification Number
2021/0839/FIN - C00P


5. Title
Finská agentura pro léčivé přípravky Fimea vypracovala nové rozhodnutí o seznamu léčivých přípravků a jeho přílohách. Fimea nejméně jednou za tři roky ratifikuje seznam léčivých přípravků podle § 83 finského zákona o léčivých přípravcích (395/1987).

Nový návrh rozhodnutí Finska:

Rozhodnutí finské agentury pro léčivé přípravky (2022/xx) o seznamu léčivých přípravků.


6. Products Concerned
Léčivé přípravky a látky


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Toto rozhodnutí je určeno orgánům dozoru, zejména s cílem usnadnit sledování dovozu a poskytnout veřejnosti vysvětlení ohledně toho, které látky jsou považovány za léčivé přípravky. Fimea aktualizovala látky uvedené v přílohách a přidala látky důležité pro kontrolní účely do předchozího seznamu.

Seznam léčivých přípravků je vypracován s ohledem na ustanovení § 3 a 5 finského zákona o léčivých přípravcích.

Nejdůležitějšími změnami příloh předchozího seznamu léčivých přípravků jsou:
Příloha č. 1 2 778 léčebných látek, z toho celkem 140 nových léčebných látek
Příloha 1A: 92 analogů a prohormonů léčivých látek, z nichž 46 je nových
Příloha č. 2 399 rostlinných přípravků s léčivými vlastnostmi, žádné změny


9. Brief Statement of Grounds
Definice léčivého přípravku podle finského zákona o léčivých přípravcích je v rozhodnutí uvedena v plném znění. Rozhodnutí uvádí, že seznam není ani konečný ani výhradní. Rozhodnutí uvádí rozdíl mezi látkami a přípravky, pokud jde o jejich léčivé vlastnosti.

Látky a rostlinné produkty uvedené v přílohách 1 a 2 buď byly nebo stále byly používány k léčebným účelům, nebo mohou mít léčebnou aplikaci.

Látky uvedené v příloze 1A jsou analogy léčivých látek a prohormony, které budou podrobeny dohledu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základní texty: Oddíly 3, 5, 6 a 83 finského zákona o léčivých přípravcích (395/1987).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Hlediska sanitárních a fytosanitárních opatření (TBT)

Ne – Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod.

Hlediska sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS)

Ne – návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification