Notification Detail

The Finnish Medicines Agency Fimea has drafted a new Decision on the list of medicinal products and its annexes. Fimea ratifies the list of medicinal products at least once every three years pursuant to Section 83 of the Finnish Medicines Act (395/1987). Finland's new draft decision: The Finnish Medicines Agency Fimea’s Decision (2022/xx) on the list of medicinal products.

Notification Number: 2021/839/FIN (Finland )
Date received: 08/12/2021
End of Standstill: 09/03/2022

de en fi fr
de en fi fi fr sv sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2021) 04489
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2021/0839/FIN

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104489.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0839 FIN BG 08-12-2021 FIN NOTIF


2. Member State
FIN


3. Department Responsible
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi
PUHELIN +358 29 5047015


3. Originating Department
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
Mannerheimintie 166, PL 55
FI-00034 FIMEA

Puhelin +358 29 5223643


4. Notification Number
2021/0839/FIN - C00P


5. Title
Финландската агенция по лекарствата Fimea изготви ново решение относно списъка на лекарствените продукти и приложенията към него. Fimea ратифицира списъка на лекарствените продукти най-малко веднъж на всеки три години съгласно раздел 83 от финландския закон за лекарствата (395/1987).

Нов проект на решение на Финландия:

Решение на финландската агенция по лекарствата Fimea (2022/xx) относно списъка на лекарствените продукти.


6. Products Concerned
Лекарствени продукти и вещества


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Решението е предназначено за надзорните органи, по-специално за улесняване на контрола на вноса и за изясняване на обществеността относно веществата, които се считат за лекарствени продукти. Fimea е актуализирала веществата в приложенията и е добавила вещества, които са от значение за целите на контрола, към предишния списък.

Списъкът на лекарствените продукти се съставя, като се вземат предвид разпоредбите на раздели 3 и 5 от финландския закон за лекарствата.

Най-важните промени в приложенията към предишния списък на лекарствените продукти са:
Приложение 1. 2778 лекарствени вещества, от които общо 140 са нови лекарствени вещества
Приложение 1А. 92 аналози и прохормони на лекарствените вещества, 46 от които са нови
Приложение 2. 399 растителни продукти с лечебни свойства, без промени


9. Brief Statement of Grounds
Определението за лекарствен продукт съгласно финландския закон за лекарствата е написано изцяло в решението. В решението се посочва, че списъкът не е нито абсолютен, нито изчерпателен. В решението се посочва разликата между веществата и препаратите по отношение на техните лечебни свойства.

Веществата и растителните продукти, изброени в приложения 1 и 2, или са били или все още се използват за медицински цели, или могат да имат медицинско приложение.

Веществата, изброени в приложение 1А, са аналози и прохормони на лекарствените вещества, които ще бъдат поставени под контрол.


10. Reference Documents - Basic Texts
Позовавания на основни текстове: Раздели 3, 5, 6 и 83 от финландския закон за лекарствата (395/1987).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Аспекти, свързани с технически бариери пред търговията

Не — проектът не оказва значимо въздействие върху международната търговия.

Аспекти, свързани със санитарни и фитосанитарни мерки

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification