Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-06-02-02 Irrigation of lawn, ground cover plants and slope cover plants

Notification Number: 2021/810/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2021) 04378
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2021/0810/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104378.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0810 GR BG 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0810/GR - B00


5. Title
Одобрение на седемдесет и две (72) елински технически спецификации (HTS), чието прилагане е задължително във всички обществени дейности и проучвания.
ELOT TS 1501—10—06—02—02 Напояване на тревни площи, почвопокривни растения и растения за покриване на наклони


6. Products Concerned
Благоустройство и проучвания, напояване на тревни площи, почвопокривни растения и растения за покриване на наклони


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Одобрение на седемдесет и две (72) елински технически спецификации (HTS), чието прилагане е задължително във всички обществени дейности и проучвания

ELOT TS 1501—10—06—02—02 Напояване на тревни площи, почвопокривни растения и растения за покриване на наклони

Целта на настоящата техническа спецификация е да се определят изискванията за прилагането на напояване на тревни площи, почвопокривни растения и растения за покриване на наклони за тяхното оцеляване и растеж.


9. Brief Statement of Grounds
1. Актуализирането на Елинските технически спецификации (HTS), серия ΕLOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009, представлява непосредствен приоритет поради технологичния и научния напредък, постигнат в областта на материалите и европейските стандарти след тяхното приемане.
2. Гърция е длъжна да спазва препоръките от първия комплект инструменти на ОИСР - TOOLKIT I (OECD Прегледи за оценка на конкуренцията, Гърция/отрасъл: Строителни материали, стр. 328, № 12—15).
3. Текстовете на настоящите елински технически спецификации представляват основно подобрение на качеството на съществуващите технически спецификации и техническите или специалните тръжни спецификации, които се използват понастоящем в обществените поръчки в областта на строителството.
4. Тези текстове водят до хармонизиране на елинските технически спецификации с приложимите международни и европейски стандарти и улесняват постигането на целта за единен европейски пазар в областта на строителните работи.


10. Reference Documents - Basic Texts
Препратки към основните текстове: Елински технически спецификации (HTS) в Технически спецификации на ELOT, серия 1501 XXXX:2009.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Аспект, свързан с технически пречки пред търговията

НЕ — проектът не оказва значимо въздействие върху международната търговия.

Аспект, свързан със санитарни и фитосанитарни мерки

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification