Notification Detail

Approval of seventy-two (72) Hellenic Technical Specifications (HTS), the application of which is mandatory in all public works and studies. ELOT TS 1501-10-05-06-00 Planting of indoor plants

Notification Number: 2021/805/GR (Greece )
Date received: 03/12/2021
End of Standstill: 04/03/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2021) 04363
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2021/0805/GR

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104363.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0805 GR SK 03-12-2021 GR NOTIF


2. Member State
GR


3. Department Responsible
ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120112, Τ/Ο: + 30210- 2120131


3. Originating Department
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, Σεβαστουπόλεως 1, 115 26, Αθήνα, αρμ.: Ν. Σιδηρόπουλος, Τηλ.:210-7474028, e-mail:dkp.b@ggde.gr


4. Notification Number
2021/0805/GR - B00


5. Title
Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.
ELOT TS 1501-10-05-06-00 Výsadba izbových rastlín


6. Products Concerned
Verejné práce a štúdie: výsadba izbových rastlín


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách

ELOT TS 1501-10-05-06-00 Výsadba izbových rastlín

Účelom tejto technickej špecifikácie je stanoviť požiadavky na inštaláciu a pestovanie izbových rastlín s cieľom zabezpečiť čo najlepšie podmienky na ich prežitie a rast. Vnútornými priestormi sú domy, obchody, kancelárie, kryté priestory verejných budov atď.


9. Brief Statement of Grounds
1. Aktualizácia Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), série ELOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009, predstavuje priamu prioritu v dôsledku technologického a vedeckého pokroku v oblastiach materiálov a európskych noriem od ich schválenia.
2. Grécko je povinné dodržiavať odporúčania prvého súboru nástrojov OECD – TOOLKIT I (preskúmania hodnotenia hospodárskej súťaže OECD, Grécko/sektor: stavebné materiály, s. 328, č. 12 – 15).
3. Texty týchto gréckych technických špecifikácií predstavujú dôležitú kvalitatívnu aktualizáciu existujúcich technických špecifikácií a technických alebo špecifických súťažných špecifikácií, ktoré sa používajú pri verejnom obstarávaní v oblasti výstavby.
4. Tieto texty povedú k harmonizácii gréckych technických špecifikácií s platnými medzinárodnými a európskymi normami a uľahčia dosiahnutie cieľa jednotného európskeho trhu v oblasti výstavby.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základné texty: Grécke Technické Špecifikácie (GTŠ) v technických špecifikáciách série ELOT TS 1501 ΧΧΧΧ:2009.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

NIE – Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification