Notification Detail

Ordinance amending patent-related legislation and other ordinances concerning intellectual property rights

Notification Number: 2021/593/D (Germany )
Date received: 10/09/2021
End of Standstill: 13/12/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2021) 03362
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2021/0593/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103362.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0593 D NL 10-09-2021 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat III B 4, 11015 Berlin,
Tel.: 0049-30-18580-8744, Fax: 0049-30-18580-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de


4. Notification Number
2021/0593/D - SERV60


5. Title
Verordening tot wijziging van wetgeving inzake octrooien en andere verordeningen betreffende intellectuele-eigendomsrechten


6. Products Concerned
De wijziging van de verordening inzake elektronische juridische transacties met het Duitse octrooi- en merkenbureau (ERVDPMAV), waarin artikel 2 voorziet, is bedoeld om het mogelijk te maken dat internationale aanvragen via het depotsysteem van het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA) ook in de vorm van elektronische communicatie zonder handtekening kunnen worden ingediend. Bovendien wordt de mogelijkheid om internationale aanvragen in te dienen via het elektronische bestand van het Europees Octrooibureau (EOB) zo geformuleerd dat zij technologieneutraal zijn en wordt verduidelijkt dat internationale aanvragen ook bij het DPMA kunnen worden ingediend met behulp van de elektronische bestandssystemen van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) die voor dergelijke aanvragen zijn bestemd. Het beoogde nieuwe artikel 3, lid 3, tweede zin, ERVDPMAV bepaalt dat, naast het onderliggende certificaat, de elektronische handtekening moet kunnen worden geverifieerd door de DPMA of door een door de DPMA daartoe gemachtigde instantie.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Volgens de huidige artikel 3 ERVDPMAV kunnen aanvragen worden ingediend via de elektronische ontvangende eenheid van het DPMA of via het elektronische registratiesysteem van het EOB. Het beoogde nieuwe artikel 2, lid 1, punt 3, ERVDPMAV is bedoeld om in de toekomst ook in de vorm van handtekeningvrije elektronische communicatie via het elektronische registratiesysteem bij het DPMA internationale aanvragen in te dienen. Handtekeningvrije indiening moet gebeuren via het indieningsplatform DPMAdirektWeb. De verplichting om dit ingangskanaal te gebruiken vloeit voort uit § 3, lid 1, ERVDPMAV, volgens hetwelk documenten uitsluitend bij de elektronische ontvangsteenheid van het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA) moeten worden ingediend, met gebruikmaking van de door het DPMA ter beschikking gestelde toegangs- en transmissiesoftware (of de epoline-software van het Europees Octrooibureau ingevolge lid 4). De tweede zin van § 3, lid 3, ERVDPMAV is bedoeld om te bepalen dat niet alleen het onderliggende certificaat, maar ook de elektronische handtekening moet kunnen worden geverifieerd door de DPMA of een door haar gemachtigde instantie. § 3, lid 4, ERVDPMAV moet zo worden geformuleerd dat het technologisch neutraal is, aangezien de epoline-indieningssoftware van het EOB omgedoopt is tot eOLF en op middellange termijn vervangen zal worden door twee nieuwe webgebaseerde toepassingskanalen. Het nieuwe § 3, lid 5, eerste zin, ERVDPMAV heeft ook tot doel, ter verduidelijking, te preciseren dat internationale aanvragen ook bij de DPMA kunnen worden ingediend met gebruikmaking van de elektronische indieningssystemen van de WIPO die voor deze aanvragen bestemd zijn.


9. Brief Statement of Grounds
De wijzigingen van de ERVDPMAV zijn bedoeld om het DPMA verdere opties te bieden om elektronische documenten zonder handtekening te ontvangen die verder gaan dan de momenteel beschikbare documenten. De voorgestelde nieuwe regels van de ERVDPMAV vereenvoudigen met name internationale octrooiaanvragen bij het DPMA door handtekeningvrije elektronische communicatie mogelijk te maken en internationale aanvragen bij het DPMA mogelijk te maken, ook via de daarvoor bestemde elektronische systemen van de WIPO. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de procedurele processen bij het DPMA zullen verbeteren, wat tot administratieve stroomlijning zal leiden. Het is zeer waarschijnlijk dat de kosten in verband met het scannen van documenten die op papier zijn ingediend, op lange termijn zullen afnemen. De verificatie van de elektronische handtekening in overeenstemming met de nieuwe § 3, lid 3, tweede zin, ERVDPMAV dient om een volledige veiligheidsgarantie voor aanvragers en het DPMA te bieden door er in de toekomst ook voor te zorgen dat ondertekende gegevens niet worden vervalst.


10. Reference Documents - Basic Texts
Verwijzing naar basisteksten: De ERVDPMAV is elektronisch beschikbaar op:

http://www.gesetze-im-internet.de/ervdpmav_2013/
De basisteksten werden ingediend in het kader van een eerdere kennisgeving: 2018/398/D 2009/571/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nr.


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nr.


14. Fiscal measures
Nr.


15. Impact assessment
De lezer wordt in dit verband verwezen naar de opmerkingen in de ontwerpverordening betreffende de nalevingskosten; zie blz. 10-12 van de ontwerpverordening.


16. TBT and SPS aspects
TBT-overeenkomst

Nee – Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-overeenkomst

Nee – Het ontwerp is noch een sanitaire noch een fytosanitaire maatregel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


No contributions were found for this notification