Notification Detail

Ordinance amending patent-related legislation and other ordinances concerning intellectual property rights

Notification Number: 2021/593/D (Germany )
Date received: 10/09/2021
End of Standstill: 13/12/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2021) 03362
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2021/0593/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103362.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0593 D LV 10-09-2021 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat III B 4, 11015 Berlin,
Tel.: 0049-30-18580-8744, Fax: 0049-30-18580-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de


4. Notification Number
2021/0593/D - SERV60


5. Title
Rīkojums, ar ko groza ar patentiem saistītos tiesību aktus un citus rīkojumus par intelektuālā īpašuma tiesībām


6. Products Concerned
Ar grozījumiem Rīkojumā par elektroniskiem juridiskiem darījumiem ar Vācijas Patentu un preču zīmju biroju (ERVDPMAV), kas noteikti 2. pantā, ir paredzēts atļaut iesniegt starptautiskus pieteikumus arī elektroniskas saziņas veidā bez paraksta, izmantojot Vācijas Patentu un preču zīmju biroja (DPMA) reģistrācijas sistēmu. Turklāt iespēja iesniegt starptautiskus pieteikumus, izmantojot Eiropas Patentu iestādes (EPO) elektronisko kartotēku, ir formulēta tā, lai tā būtu tehnoloģiski neitrāla, un tiek precizēts, ka starptautiskos pieteikumus var iesniegt arī DPMA, izmantojot Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) elektroniskās reģistrācijas sistēmas, kas paredzētas šādiem pieteikumiem. Paredzētais jaunais 3. panta 3. punkta otrais teikums ERVDPMAV paredz, ka papildus sertifikātam DPMA vai DPMA pilnvarotai struktūrai jāspēj pārbaudīt elektroniskais paraksts.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Saskaņā ar spēkā esošo 3. pantu ERVDPMAV pieteikumus var iesniegt vai nu ar DPMA elektroniskās saņemšanas vienības starpniecību, vai izmantojot EPO elektronisko kartotēku. Paredzētais jaunais 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkts ERVDPMAV ir paredzēts, lai nākotnē, izmantojot elektronisko kartotēku DPMA, varētu iesniegt starptautiskus pieteikumus, izmantojot elektronisko saziņu bez paraksta. Iesniegšana bez paraksta notiek, izmantojot DPMAdirektWeb iesniegšanas platformu. Pienākums izmantot šo ievades kanālu izriet no ERVDPMAV 3. panta 1. punkta, saskaņā ar kuru dokumenti jāiesniedz tikai Vācijas Patentu un preču zīmju biroja (DPMA) elektroniskajai saņēmējai vienībai, izmantojot piekļuves un pārraides programmatūru, ko nodrošina DPMA (vai Eiropas Patentu iestādes epoline programmatūru saskaņā ar 4. punktu). ERVDPMAV 3. panta 3. punkta otrā teikuma mērķis ir noteikt, ka DPMA vai tās pilnvarotai struktūrai ir jāpārbauda ne tikai attiecīgais sertifikāts, bet arī elektroniskais paraksts. ERVDPMAV 3. panta 4. punkts ir jāformulē tā, lai tas būtu tehnoloģiski neitrāls, jo EPO epoline iesniegšanas programmatūra ir pārdēvēta par eOLF un vidējā termiņā tiks aizstāta ar diviem jauniem tīmekļa lietojumprogrammu kanāliem. Jaunā ERVDPMAV 3. panta 5. punkta pirmā teikuma mērķis ir arī precizēt, ka starptautiskos pieteikumus DPMA var iesniegt arī, izmantojot šiem pieteikumiem paredzētās WIPO elektroniskās kartotēkas.


9. Brief Statement of Grounds
ERVDPMAV grozījumu mērķis ir nodrošināt papildu iespējas DPMA saņemt elektroniskus dokumentus bez paraksta, kas ir plašākas par pašlaik pieejamajām iespējām. Ierosinātie jaunie ERVDPMAV noteikumi jo īpaši vienkāršo starptautiskos patentu pieteikumus DPMA, nodrošinot elektronisko saziņu bez paraksta un ļaujot iesniegt starptautiskus pieteikumus DPMA, izmantojot arī WIPO elektroniskās kartotēkas, kas paredzētas šim nolūkam. Tādējādi sagaidāms, ka DPMA procesuālie procesi uzlabosies, tādējādi panākot administratīvo racionalizāciju. Ir ļoti iespējams, ka izmaksas, kas saistītas ar papīra formātā iesniegto dokumentu skenēšanu, ilgtermiņā samazināsies. Elektroniskā paraksta pārbaude saskaņā ar jauno 3. panta 3. punkta otro teikumu ERVDPMAV kalpo, lai sniegtu pilnīgu drošības garantiju pieteikumu iesniedzējiem un DPMA, arī turpmāk nodrošinot, ka parakstītie dati nav viltoti.


10. Reference Documents - Basic Texts
Atsauces uz pamatdokumentiem: ERVDPMAV ir pieejams elektroniski:

http://www.gesetze-im-internet.de/ervdpmav_2013/
Pamatdokumenti tika iesniegti kā daļa no agrāka paziņojuma: 2018/398/D: 2009/571/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nr.


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nr.


14. Fiscal measures
Nr.


15. Impact assessment
Šajā sakarā lasītājs ir minēts Rīkojuma projektā “Atbilstības izmaksas”; Sk. rīkojuma projekta 10.–12. lpp.


16. TBT and SPS aspects
TBT nolīgums

Nē — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS nolīgums

Nē — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


No contributions were found for this notification