Notification Detail

Ordinance amending patent-related legislation and other ordinances concerning intellectual property rights

Notification Number: 2021/593/D (Germany )
Date received: 10/09/2021
End of Standstill: 13/12/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2021) 03362
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2021/0593/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103362.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0593 D ET 10-09-2021 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat III B 4, 11015 Berlin,
Tel.: 0049-30-18580-8744, Fax: 0049-30-18580-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de


4. Notification Number
2021/0593/D - SERV60


5. Title
Määrus, millega muudetakse patendiga seotud õigusakte ja muid intellektuaalomandi õigusi käsitlevaid määrusi


6. Products Concerned
Artikliga 2 ette nähtud Saksa patendi- ja kaubamärgiametiga (ERVDPMAV) tehtavate elektrooniliste õigustehingute määruse muudatuse eesmärk on võimaldada rahvusvaheliste taotluste esitamist Saksa patendi- ja kaubamärgiameti (DPMA) registreerimissüsteemi kaudu ka allkirjavaba elektroonilise side vormis. Lisaks on Euroopa Patendiameti (EPO) elektroonilise toimikusüsteemi kaudu rahvusvaheliste taotluste esitamise võimalus sõnastatud nii, et see oleks tehnoloogianeutraalne, ning selgitatakse, et rahvusvahelisi taotlusi võib esitada ka DPMA-le, kasutades selliste taotluste jaoks ette nähtud Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) elektroonilisi toimikusüsteeme. Kavandatud uue paragrahvi 3 lõike 3 teises lauses on sätestatud, et lisaks sertifikaadile peab elektrooniline allkiri olema DPMA või DPMA volitatud asutuse poolt kontrollitav.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Vastavalt kehtivale ERVDPMAV paragrahvile 3 võib taotluse esitada kas DPMA elektroonilise vastuvõtuüksuse või Euroopa Patendiameti elektroonilise kataloogi kaudu. Kavandatava uue ERVDPMAV paragrahvi 2 lõike 1 punkti 3 eesmärk on võimaldada tulevikus esitada rahvusvahelisi taotlusi DPMA elektroonilise kataloogi kaudu ka allkirjavaba elektroonilise side vormis. Allkirjavaba esitamine toimub DPMAdirektWeb arhiveerimisplatvormi kaudu. Selle sisendkanali kasutamise kohustus tuleneb ERVDPMAV paragrahvi 3 lõikest 1, mille kohaselt tuleb dokumendid esitada ainult Saksa Patendi- ja Kaubamärgiameti (DPMA) elektroonilisele vastuvõtuüksusele, kasutades DPMA (või Euroopa Patendiameti epoline’i tarkvara vastavalt lõikele 4) pakutavat juurdepääsu- ja edastustarkvara. ERVDPMAV paragrahvi 3 lõike 3 teise lause eesmärk on sätestada, et DPMA või tema volitatud asutus peab kontrollima mitte ainult selle aluseks olevat sertifikaati, vaid ka elektroonilist allkirja. ERVDPMAV paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse nii, et see oleks tehnoloogianeutraalne, kuna EPO epoline’i esitamistarkvara on ümber nimetatud eOLFiks ja see asendatakse keskpikas perspektiivis kahe uue veebipõhise rakenduskanaliga. ERVDPMAV uue paragrahvi 3 lõike 5 esimese lause eesmärk on samuti täpsustada, et rahvusvahelisi taotlusi võib DPMA-le esitada ka WIPO elektrooniliste kataloogide kaudu, mis on nende taotluste jaoks ette nähtud.


9. Brief Statement of Grounds
ERVDPMAV muudatuste eesmärk on pakkuda DPMA-le täiendavaid võimalusi võtta vastu allkirjastamata elektroonilisi dokumente, mis on ulatuslikumad kui praegu kättesaadavad dokumendid. ERVDPMAV kavandatud uued eeskirjad lihtsustavad eelkõige DPMA-le esitatavaid rahvusvahelisi patenditaotlusi, võimaldades allkirjavaba elektroonilist sidet ja võimaldades rahvusvahelisi taotlusi DPMA-le ka WIPO elektrooniliste kataloogide kaudu. Selle tulemusena peaksid DPMA menetlusprotsessid paranema, mis toob kaasa haldusliku ühtlustamise. On väga tõenäoline, et paberkandjal esitatud dokumentide skannimisega seotud kulud vähenevad pikas perspektiivis. E-allkirja kontrollimine vastavalt uue paragrahvi 3 lõike 3 teisele lausele annab ERVDPMAV taotlejatele ja DPMA-le täieliku turvatagatise, tagades ka tulevikus allkirjastatud andmete võltsimise.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seotud õigusaktid: ERVDPMAV on elektrooniliselt kättesaadav aadressil:

http://www.gesetze-im-internet.de/ervdpmav_2013/
Alustekstid esitati osana varasemast teatisest: teatis 2018/398/D ja 2009/571/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Sellega seoses viidatakse lugejale määruse eelnõu märkustele vastavuse kulude kohta; vt määruse eelnõu lk 10–12.


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

EI – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei ole sanitaar- ega fütosanitaarmeede.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


No contributions were found for this notification