Notification Detail

Ordinance amending patent-related legislation and other ordinances concerning intellectual property rights

Notification Number: 2021/593/D (Germany )
Date received: 10/09/2021
End of Standstill: 13/12/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2021) 03362
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2021/0593/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103362.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0593 D CS 10-09-2021 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat III B 4, 11015 Berlin,
Tel.: 0049-30-18580-8744, Fax: 0049-30-18580-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de


4. Notification Number
2021/0593/D - SERV60


5. Title
Nařízení, kterým se mění právní předpisy, týkající se patentů, a jiná nařízení, týkající se práv duševního vlastnictví


6. Products Concerned
Cílem změny nařízení o elektronických právních transakcích s německým úřadem pro patenty a ochranné známky (ERVDPMAV), zamýšlené v článku 2, je umožnit podávání mezinárodních přihlášek prostřednictvím registračního systému německého úřadu pro patenty a ochranné známky (DPMA) rovněž ve formě elektronických komunikací bez podpisu. Možnost podávat mezinárodní přihlášky prostřednictvím elektronického rejstříku Evropského patentového úřadu (EPO) je navíc formulována tak, aby byla technologicky neutrální, a je vyjasněno, že mezinárodní přihlášky mohou být rovněž podány DPMA prostřednictvím elektronických systémů evidence Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), určených pro tyto žádosti. Zamýšlený nový § 3 odst. 3 druhá věta ERVDPMAV stanoví, že kromě příslušného osvědčení musí být elektronický podpis ověřitelný DPMA nebo subjektem pověřeným DPMA.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Podle stávajícího § 3 ERVDPMAV mohou být žádosti podány buď prostřednictvím elektronické přijímací jednotky DPMA, nebo prostřednictvím elektronického registračního systému EPO. Zamýšlený nový § 2 odst. 1 bod 3 ERVDPMAV má umožnit podávání mezinárodních přihlášek prostřednictvím elektronického registru na DPMA rovněž ve formě elektronických komunikací bez podpisu. Podání bez podpisu se uskuteční prostřednictvím registrační platformy DPMAdirektWeb. Povinnost používat tento vstupní kanál vyplývá z § 3 odst. 1 ERVDPMAV, podle něhož se dokumenty předkládají výhradně elektronické přijímací jednotce německého úřadu pro patenty a ochranné známky (DPMA) za použití přístupového a přenosového softwaru poskytnutého DPMA (nebo epoline software Evropského patentového úřadu podle odstavce 4). Druhá věta § 3 odst. 3 ERVDPMAV má za cíl stanovit, že DPMA nebo jím pověřený subjekt musí ověřit nejen základní certifikát, ale i elektronický podpis. § 3 odst. 4 ERVDPMAV má být formulován tak, aby byl technologicky neutrální, protože EPO epoline registrační software byl přejmenován na eOLF a ve střednědobém horizontu bude nahrazen dvěma novými internetovými aplikačními kanály. Cílem nového § 3 odst. 5 první věty ERVDPMAV je rovněž upřesnit, že mezinárodní přihlášky mohou být DPMA podány rovněž prostřednictvím elektronických rejstříků WIPO, určených pro tyto žádosti.


9. Brief Statement of Grounds
Cílem změn ERVDPMAV je poskytnout další možnosti pro DPMA, jak přijímat elektronické dokumenty bez podpisu, které jdou nad rámec těch, které jsou v současné době k dispozici. Navrhovaná nová pravidla ERVDPMAV zejména zjednodušují mezinárodní patentové přihlášky na DPMA tím, že umožňují elektronickou komunikaci bez podpisu a umožňují DPMA mezinárodní přihlášky rovněž prostřednictvím elektronických rejstříkových systémů WIPO, které jsou k tomu určeny. V důsledku toho se očekává, že se procedurální postupy na DPMA zlepší, což povede k administrativní racionalizaci. Je vysoce pravděpodobné, že náklady spojené se skenováním dokumentů, které byly předloženy v tištěné podobě, se v dlouhodobém horizontu sníží. Ověření elektronického podpisu v souladu s novým § 3 odst. 3 druhou větou ERVDPMAV slouží k poskytnutí úplné bezpečnostní záruky pro žadatele a DPMA tím, že v budoucnu zajistí, aby podepsané údaje byly nezfalšovány.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz na základní texty: ERVDPMAV je k dispozici v elektronické podobě na adrese:

http://www.gesetze-im-internet.de/ervdpmav_2013/
Základní texty byly předloženy v rámci předchozího oznámení: 2018/398/D: 2009/571/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
č.


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
č.


14. Fiscal measures
č.


15. Impact assessment
Čtenář je v tomto ohledu odkázán na připomínky, uvedené v návrhu nařízení o „nákladech na dodržování předpisů“; viz strany 10 až 12 návrhu nařízení.


16. TBT and SPS aspects
Dohoda o technických překážkách obchodu (TBT)

Ne – Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod.

Dohoda o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS)

Ne – Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


No contributions were found for this notification