Notification Detail

Draft Federal Act on measures to protect users on communication platforms (Communication Platforms Act)

Notification Number: 2020/544/A (Austria )
Date received: 01/09/2020
End of Standstill: 02/12/2020

Issue of comments by: Commission,Sweden
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2020) 03207
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2020/0544/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003207.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0544 A SK 02-09-2020 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at


4. Notification Number
2020/0544/A - SERV60


5. Title
Návrh spolkového zákona o opatreniach na ochranu používateľov na komunikačných platformách (zákon o komunikačných platformách - KoPl-G)


6. Products Concerned
Poskytovateľ komunikačnej platformy

Komunikačné platformy v zmysle tohto zákona sú služby informačnej spoločnosti, ktorých hlavným účelom alebo základnou funkciou je umožniť, prostredníctvom hromadného šírenia, výmenu správ alebo prezentácií s intelektuálnym obsahom slovom, písmom, zvukom alebo obrazom medzi používateľmi vo väčšom okruhu ľudí. Poskytovatelia komunikačných platforiem neplnia povinnosti tohto spolkového zákona, ak počet registrovaných používateľov nepresiahne 100 000 a ak obrat dosiahnutý prevádzkovaním komunikačnej platformy nie je vyšší ako 500 000 EUR. Okrem toho sú z povinností tohto zákona výslovne vylúčení poskytovatelia platforiem na sprostredkovanie tovaru a služieb, neziskové online encyklopédie a mediálne spoločnosti, ktoré poskytujú komunikačné platformy v priamej súvislosti s ich novinárskymi ponukami.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Spolkový zákon o opatreniach na ochranu používateľov na komunikačných platformách (zákon o komunikačných platformách - KoPl-G) ustanovuje pre veľké komunikačné platformy organizačné povinnosti na efektívne a transparentné zaobchádzanie s určitým nezákonným obsahom. Nezákonný obsah v zmysle tohto zákona je taký obsah, ktorý napĺňa niektorú zo skutkových podstát trestného činu uvedených v § 2 bode 6 a nie je oprávnený.

Návrh stanovuje pre poskytovateľov tieto povinnosti:

Na platformách sa musí udržiavať efektívny a transparentný postup nahlasovania nezákonného obsahu, ktorý okrem iného zaisťuje, že používatelia môžu nahlásiť obsah ľahko a kedykoľvek, obsah je rýchlo skontrolovaný a v prípade potreby zablokovaný alebo vymazaný (zjavne nezákonný, t. j. trestnoprávny obsah do 24 hodín, iný nezákonný, t. j. trestnoprávny obsah do siedmich dní), dotknutí používatelia sú informovaní o rozhodnutí vymazať alebo zablokovať platformu a odstránený alebo blokovaný obsah, ako aj údaje potrebné na identifikáciu autora, sa uchovávajú na účely dokazovania, vrátane účelu trestného stíhania, po dobu desiatich týždňov (pozri § 3 ods. 1 až 3).

Okrem toho musí byť zabezpečený postup overovania, na základe ktorého môže používateľ, ktorý podáva správu, ako aj používateľ, ktorého obsah bol zablokovaný alebo odstránený, požadovať prostredníctvom platformy kontrolu rozhodnutia o (nedostatočnom) blokovaní alebo vymazaní (pozri § 3 ods. 4).

Poskytovatelia komunikačných platforiem musia informovať o svojom zaobchádzaní s hláseniami o nezákonnom obsahu vo výročnej správe, v prípade komunikačných platforiem s viac ako miliónom registrovaných používateľov, štvrťročne (pozri § 4).

Na zabezpečenie zastihnuteľnosti (vrátane adresy doručenia) musia poskytovatelia ustanoviť zodpovedného splnomocnenca na zabezpečenie zodpovednosti (pozri § 5).

Ak došlo k systémovému porušeniu niektorej z povinností stanovených týmto zákonom (pozri § 10), dozorný orgán musí uložiť poskytovateľovi pokutu v závislosti od závažnosti porušenia zákona. Návrh však ustanovuje, že pred začatím konania o uložení pokuty musí byť najskôr vydaný príkaz na zlepšenie (pozri § 9). Pokutu možno uložiť zodpovednému splnomocnencovi, ak nezabezpečí svoju zastihnuteľnosť alebo sa nepostará o očakávanú starostlivosť na zabezpečenie splnenia povinnosti zaviesť postup oznamovania a preskúmania a ohlasovacej povinnosti.


9. Brief Statement of Grounds
Hlavným dôvodom koncepcie predloženého návrhu zákona je znepokojujúci vývoj, v ktorom internet a sociálne médiá okrem výhod, ktoré so sebou tieto nové technológie a komunikačné kanály priniesli, priniesli aj novú formu násilia a nenávisti na internete v podobe urážok, hanobenia, nepravdivých informácií a dokonca hrozieb násilia a smrti. Útoky sú založené predovšetkým na rasistických, xenofóbnych, misogynistických a homofóbnych motívoch. Vyžaduje sa komplexná stratégia a súbor opatrení, od prevencie až po sankcie. Táto stratégia je postavená na dvoch pilieroch zodpovednosti platformy a ochrany obetí, pričom predložený návrh zákona sa týka zaistenia zodpovednosti platformy.

Poskytovatelia komunikačných platforiem často dostatočne neplnia existujúcu povinnosť okamžite vymazať alebo zablokovať nezákonný obsah v prípade, že sa o ňom dozvedia. Okrem toho, obsah nahlásený používateľmi platformy spravidla kontrolujú iba podľa ich vlastných usmernení pre komunitu, a nie podľa vnútroštátnej skutkovej podstaty trestného činu. Dotknuté osoby sú preto často nútené podniknúť právne kroky s cieľom dosiahnuť výmaz. Z tohto dôvodu je preto dôležité, aby komunikačné platformy boli voči tejto povinnosti oveľa zodpovednejšie ako doteraz. Pretože ide o výzvu prekračujúcu hranice, najlepším riešením je účinná regulácia na európskej úrovni. Spolková vláda preto vo svojom uznesení Rady ministrov z 9. júla 2020 privítala predloženie „právneho aktu o digitálnych službách“ (Digital Services Act), ktorý Európska komisia ohlásila na koniec roka. Pretože tento prebiehajúci proces konzultácií a najmä zodpovedajúci legislatívny proces na európskej úrovni bude ešte nejaký čas trvať, je potrebné, na základe nemeckých a francúzskych legislatívnych iniciatív, čo najskôr prijať právne opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti platforiem a ich povinnosti podávania správ.

Naliehavosť problému si vyžaduje prijatie okamžitých vnútroštátnych opatrení. Kým sa neodstráni regulačný deficit na európskej úrovni, má sa pripraviť zákon o opatreniach na ochranu používateľov na komunikačných platformách s cieľom účinne bojovať proti nenávisti na internete, aby sa prostredníctvom zákonnej povinnosti platforiem zaviesť systém správy sťažností na riešenie nezákonného obsahu dosiahla náprava. Okrem toho existuje povinnosť vymenovať zodpovedného splnomocnenca s cieľom zabezpečiť povinnosť podávania správ (vrátane adresy, ktorú je možné zaslať). Návrh obsahuje aj povinnosť predkladať pravidelnú správu o nakladaní s nezákonným obsahom, aby sa zvýšila informačná báza o činnostiach platforiem v tejto citlivej oblasti a aby bolo možné vyhodnotiť opatrenia. Menej reštriktívne opatrenia by boli, z hľadiska súčasnej rizikovej situácie, požadovanej úrovne ochrany pred trestnoprávnym obsahom na komunikačných platformách a vykonávania dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek, menej účinné. Opatrenia vychádzajú z príkladu iných členských štátov (Nemecko, Francúzsko), voči ktorým EK nevzniesla žiadne formálne námietky, ktoré by viedli k predĺženiu odkladnej lehoty.


10. Reference Documents - Basic Texts
Základný text neexistuje


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Áno


16. TBT and SPS aspects
Dohoda o technických prekážkach obchodu

Nie - návrh nie je technický predpis ani posúdenie zhody

Dohoda o sanitárnych a rastlinolekárskych opatreniach

Nie - Návrh nie je sanitárnym ani rastlinolekárskym opatrením

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Digital Rights on 09-11-2020
Click to expand

European Digital Rights (EDRi) is an association representing 44 human rights organisations from across Europe that defend rights and freedoms in the digital environment. This submission has been developed with the contributions of our members epicenter.works, Access Now and Article 19.

Summary

On 3 September 2020, the Austrian government released a legislative package to tackle online hate speech. Besides a comprehensive justice reform, the package also contains a bill that creates new obligations for online platforms to remove potentially illegal user-generated content (the so-called Kommunikationsplattformen-Gesetz, or KoPlG for short). On 1. September 2020, Austria notified the draft law to the European Commission in accordance with Directive (EU) 2015/1535.

EDRi strongly advises the European Commission to postpone the Austrian draft KoPlG for the following reasons:

  • The draft legislation would seriously hinder the fundamental right to freedom of expression and opinion by creating chilling effects and limit the right to conduct business for SMEs;

  • It de facto puts in the hands of platforms within scope the responsibility to enforce the law, although they neither have the necessary knowledge nor the ability to do so;

  • Its scope is disproportionate and may affect community-led, non-for-profit as well as small service providers in an unequal and disproportionate manner in contrast to Big Tech companies;

  • There is no evidence substantiating the claim that the proposed rules would be an effective and proportionate remedy to deal with the problem of online illegal hate speech in Austria;

  • The penalties foreseen in the draft legislation are disproportionate and will certainly lead the platforms to stay on the safe side and thus, to potentially overblock legitimate content in order to escape the threat of disproportionate fines;

  • The Commission should prevent the introduction of national measures that would compromise the adoption of the future Digital Services Act package by the European Parliament and the Council in the same field and thus, preventing harmonised legislative landscape across the EU.

    Please consult our full contribution attached.


en
  EuroISPA (European Internet Service Providers Association) on 15-10-2020
Click to expand

To whom it may concern,

Please find attached EuroISPA's points of critique on the Austrian Federal Act on measures to protect users on communication platforms. 

Kind regards, 

Mauro Sanna

Policy Executive
EuroISPA - European Internet Services Providers Association
Rue de la Loi 38 - 1000 Brussels
T : +32 (0) 289 665 83

M: +32 (0)491 258 232
www.euroispa.org

Follow us on Twitter @euroispa

 

EuroISPA is the world's largest association of Internet Services Providers, representing over 2500 ISPs across Europe.

EU Transparency Register ID Number: 5443781311


en
  Wikimedia on 06-10-2020
Click to expand

Dear European Commission,

Wikimedia is a global network of associations, project communities and a foundation that has dedicated itself to making knowledge free and accessible globally. Our most popular projects are Wikipedia, Wikidata (a free database storage for structured data that can be edited and read by machines and humans) and Wikimedia Commons (a multimedia archive). All three projects are open, free, self-governing and the largest in their respective catogry, succefully competing with commercial, for-profit projects. They belong to the world and can thus be considered as the online equivalent of "public spaces" or the "commons".

We have been and continue to be engaged, together with our Austrian chapter Wikimedia Österreich, in the national debates (https://www.wikimedia.at/offener-brief/). As this is a legislative project that will have consequences way beyond the Austrian borders, we take the liberty to also engage the the EU level consultation.

We would highly recommend for the Austrian legislator postpone its plans until after the European Commission has presented its own legislative package known as the Digital Services Act. The reasons for this are manifold:

1. We are doing our utmost to keep up with all laws and legislations across Europe and, indeed, the world. But it is simply impossible. If we want to make space for alternative platforms to compete with gatekeepers we need clear rules across Europe. Otherwise we help entrench very large gatekeeper platforms who can simply pay for carrying the legal risk.

2. As opposed to the carve-outs of the Copyright in the Digital Single Market Directive, the proposed Austrian national law, as it currently stands, does not exclude all non-for profit Wikimedia projects , which are following the fules by and large. Both Wikimedia Commons and Wikidata remain within scope, although they are not meant to be targeted by the legislator. Again, this creates at least partial contradictions between EU-level and national principles

3. Our projects work and compete with the gatekeepers not on the grounds of money, but because we have thiriving communities. The community moderation model of Wikimedia projects seems incompatible with this legislation. It is unclear how the Wikimedia Foundation would comply with §5 “Verantwortlicher Beauftragter”, whithout changing the structure and governance fo the projects. The very same self-governane that helps us be an alternative to the gatekeepers.
 
We hope the European Commision and the Austrian legislator can find a way to compete on this. Ideally, all these issue will at least in principle be laid out in the Digital Services Act before Member States make their own and necessary national improvement.

I remain available for any feedback or comments.

Sincerely,

Dimitar Dimitrov

EU Policy Director

Wikimedia