Notification Detail

Draft Federal Act on measures to protect users on communication platforms (Communication Platforms Act)

Notification Number: 2020/544/A (Austria )
Date received: 01/09/2020
End of Standstill: 02/12/2020

Issue of comments by: Commission,Sweden
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2020) 03207
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2020/0544/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003207.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0544 A NL 02-09-2020 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at


4. Notification Number
2020/0544/A - SERV60


5. Title
Ontwerp van een federale wet betreffende maatregelen ter bescherming van gebruikers op communicatieplatformen (Wet op communicatieplatformen (Kommunikationsplattformen-Gesetz, ofwel “KoPl-G”)


6. Products Concerned
Aanbieders van communicatieplatformen

Communicatieplatformen zoals bedoeld in deze wet zijn diensten van de informatiemaatschappij die als hoofddoel of essentiële functie hebben om via de massamedia uitwisseling van berichten of presentaties met intellectuele inhoud in woord, schrift, geluid of beeld mogelijk te maken tussen gebruikers en een grotere groep mensen. Aanbieders van communicatieplatformen zijn niet onderworpen aan de verplichtingen ingevolge deze federale wet als het aantal geregistreerde gebruikers lager is dan 100.000 en als de omzet die wordt gegenereerd door het gebruik van het communicatieplatform minder bedraagt dan EUR 500.000. Bovendien zijn aanbieders van platformen voor het leveren van goederen en diensten, online encyclopedieën zonder winstoogmerk en mediabedrijven die communicatieplatformen aanbieden die rechtstreeks verband houden met hun journalistieke producties, uitdrukkelijk uitgesloten van de verplichtingen van deze wet.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
De federale wet betreffende maatregelen ter bescherming van gebruikers op communicatieplatformen (Wet op communicatieplatformen (Kommunikationsplattformen-Gesetz, ofwel “KoPl-G”) legt grote communicatieplatformen organisatorische verplichtingen op om bepaalde onwettige inhoud effectief en transparant te behandelen. Illegale inhoud zoals bedoeld in deze wet is die welke beantwoordt aan een van de strafbare feiten vermeld in § 2, punt 6, en die niet gerechtvaardigd is.

Het ontwerp voorziet in de volgende verplichtingen voor aanbieders:

Er moet op de platformen een effectieve en transparante procedure voor het melden van onwettige inhoud worden vastgesteld, die er onder andere voor zorgt dat gebruikers gemakkelijk en constant melding kunnen maken van bepaalde inhoud, inhoud snel wordt gecontroleerd en, indien nodig, geblokkeerd of verwijderd (duidelijk onwettige, d.w.z. strafbare inhoud binnen 24 uur, en andere onwettige, d.w.z. strafbare inhoud binnen zeven dagen), de betrokken gebruikers worden geïnformeerd over de beslissing omtrent het verwijderen van inhoud of blokkeren van het platform, en dat de verwijderde of geblokkeerde inhoud, evenals de gegevens die nodig zijn om de auteur te identificeren, gedurende tien weken worden bewaard voor bewijsdoeleinden, inclusief voor doeleinden van strafrechtelijke vervolging (zie § 3, lid 1 t/m 3).

Daarnaast moet worden voorzien in een toetsingsprocedure, waarbij zowel de gebruiker die een melding doet als de gebruiker wiens inhoud is geblokkeerd of verwijderd, om een toetsing van de beslissing inzake een (onterechte) blokkering of verwijdering door het platform kan verzoeken (zie § 3, lid 4).

Aanbieders van communicatieplatformen dienen in een jaarverslag informatie te verschaffen over hun behandeling van meldingen van onwettige inhoud. Aanbieders van communicatieplatformen met meer dan een miljoen geregistreerde gebruikers dienen hier elk kwartaal over te rapporteren (zie § 4).

Om de toegankelijkheid (inclusief betekeningsadres) te garanderen, dienen de aanbieders een verantwoordelijke aan te wijzen om de verantwoordingsplicht te waarborgen (zie § 5).

De toezichthoudende autoriteit dient, afhankelijk van de ernst van de wetsovertreding, een boete op te leggen aan een aanbieder als een van de verbintenissen die uit deze wet voortvloeien, op systematische wijze wordt geschonden (zie § 10). Het ontwerp voorziet er echter in dat eerst een opdracht tot verbetering moet worden gegeven alvorens een procedure voor het opleggen van een boete wordt gestart (zie § 9). Aan een verantwoordelijke functionaris kan een boete worden opgelegd als hij er niet voor zorgt dat hij bereikbaar is of niet de nodige zorgvuldigheid betracht om ervoor te zorgen dat aan de verplichting tot het vaststellen van een meldings- en toetsingsprocedure en aan de meldplicht wordt voldaan.


9. Brief Statement of Grounds
De belangrijkste reden voor het opstellen van het huidige wetsontwerp is de zorgwekkende ontwikkeling dat het internet en de sociale media, naast de voordelen die deze nieuwe technologieën en communicatiekanalen met zich meebrachten, ook tot een nieuwe vorm van geweld heeft geleid en dat het haatzaaien op het internet in de vorm van beledigingen, vernederingen, desinformatie, en gewelds- en doodsbedreigingen toeneemt. De aanvallen stoelen voornamelijk op racistische, xenofobe, vrouwonvriendelijke en homofobe motieven. Er is een alomvattende strategie en een pakket maatregelen nodig dat varieert van preventie tot sancties. Deze strategie is gebaseerd op de twee pijlers platformverantwoordelijkheid en slachtofferbescherming, waarbij het huidige wetsontwerp ziet op het waarborgen van platformverantwoordelijkheid.

Aan de bestaande verplichting om onwettige inhoud onmiddellijk na kennisneming te verwijderen of de toegang tot onwettige inhoud te blokkeren, wordt door aanbieders van communicatieplatformen vaak niet naar tevredenheid voldaan. Bovendien toetsen platformen de door gebruikers gerapporteerde inhoud over het algemeen alleen aan hun eigen community-richtlijnen en niet aan de nationale strafbare feiten. De betrokkenen zijn daarom vaak gedwongen juridische stappen te ondernemen om bepaalde inhoud te laten verwijderen. Daarom is het belangrijk om communicatieplatformen meer hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Aangezien dit een grensoverschrijdende uitdaging vormt, is effectieve regelgeving op Europees niveau de beste oplossing. In haar besluit van de ministerraad van 9 juli 2020 verwelkomde de Duitse regering dan ook de indiening van een door de Europese Commissie voor het einde van het jaar aangekondigde Wet inzake digitale diensten ("Digital Services Act”). Aangezien dit lopende raadplegingsproces en met name de bijbehorende wetgevingsprocedure op Europees niveau enige tijd in beslag zal nemen, is het - op basis van de ervaringen met de Duitse en Franse wetgevingsinitiatieven - noodzakelijk om wettelijke maatregelen te nemen en zo snel mogelijk voor meer transparantie, verantwoording en verantwoordingsplicht bij de platformen te zorgen.

De urgentie van de kwestie vereist dat onmiddellijk nationale maatregelen ten uitvoer worden gelegd. Totdat het gebrek aan regelgeving op Europees niveau is verholpen, dient een wet te worden opgesteld met maatregelen om gebruikers op communicatieplatformen te beschermen en het haatzaaien op internet doeltreffend te bestrijden, o.a. door communicatieplatformen wettelijk te verplichten een klachtenbeheersysteem op te zetten voor het omgaan met onrechtmatige inhoud. Daarnaast voorziet het ontwerp in een verplichting een verantwoordelijke functionaris aan te stellen om de verantwoordingsplicht (inclusief betekeningsadres) te waarborgen. Om de informatiebasis over de activiteiten van de platformen op dit gevoelige terrein te vergroten en de maatregelen te kunnen evalueren, bevat het wetsontwerp ook de verplichting om regelmatig te rapporteren over de omgang met onwettige inhoud. Minder beperkende maatregelen zouden minder doeltreffend zijn gezien de huidige risicosituatie, het gewenste beschermingsniveau tegen strafbare inhoud op communicatieplatformen en het houden van toezicht op de naleving van de eisen. De maatregelen zijn gebaseerd op het voorbeeld van andere lidstaten (DE, F) waartegen de EC geen formele bezwaren heeft gemaakt en die tot verlenging van de opschortende termijn zouden hebben geleid.


10. Reference Documents - Basic Texts
Er zijn geen basisteksten.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

Nee – Het ontwerp is geen technisch voorschrift, noch een procedure voor de beoordeling van de conformiteit.

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Digital Rights on 09-11-2020
Click to expand

European Digital Rights (EDRi) is an association representing 44 human rights organisations from across Europe that defend rights and freedoms in the digital environment. This submission has been developed with the contributions of our members epicenter.works, Access Now and Article 19.

Summary

On 3 September 2020, the Austrian government released a legislative package to tackle online hate speech. Besides a comprehensive justice reform, the package also contains a bill that creates new obligations for online platforms to remove potentially illegal user-generated content (the so-called Kommunikationsplattformen-Gesetz, or KoPlG for short). On 1. September 2020, Austria notified the draft law to the European Commission in accordance with Directive (EU) 2015/1535.

EDRi strongly advises the European Commission to postpone the Austrian draft KoPlG for the following reasons:

  • The draft legislation would seriously hinder the fundamental right to freedom of expression and opinion by creating chilling effects and limit the right to conduct business for SMEs;

  • It de facto puts in the hands of platforms within scope the responsibility to enforce the law, although they neither have the necessary knowledge nor the ability to do so;

  • Its scope is disproportionate and may affect community-led, non-for-profit as well as small service providers in an unequal and disproportionate manner in contrast to Big Tech companies;

  • There is no evidence substantiating the claim that the proposed rules would be an effective and proportionate remedy to deal with the problem of online illegal hate speech in Austria;

  • The penalties foreseen in the draft legislation are disproportionate and will certainly lead the platforms to stay on the safe side and thus, to potentially overblock legitimate content in order to escape the threat of disproportionate fines;

  • The Commission should prevent the introduction of national measures that would compromise the adoption of the future Digital Services Act package by the European Parliament and the Council in the same field and thus, preventing harmonised legislative landscape across the EU.

    Please consult our full contribution attached.


en
  EuroISPA (European Internet Service Providers Association) on 15-10-2020
Click to expand

To whom it may concern,

Please find attached EuroISPA's points of critique on the Austrian Federal Act on measures to protect users on communication platforms. 

Kind regards, 

Mauro Sanna

Policy Executive
EuroISPA - European Internet Services Providers Association
Rue de la Loi 38 - 1000 Brussels
T : +32 (0) 289 665 83

M: +32 (0)491 258 232
www.euroispa.org

Follow us on Twitter @euroispa

 

EuroISPA is the world's largest association of Internet Services Providers, representing over 2500 ISPs across Europe.

EU Transparency Register ID Number: 5443781311


en
  Wikimedia on 06-10-2020
Click to expand

Dear European Commission,

Wikimedia is a global network of associations, project communities and a foundation that has dedicated itself to making knowledge free and accessible globally. Our most popular projects are Wikipedia, Wikidata (a free database storage for structured data that can be edited and read by machines and humans) and Wikimedia Commons (a multimedia archive). All three projects are open, free, self-governing and the largest in their respective catogry, succefully competing with commercial, for-profit projects. They belong to the world and can thus be considered as the online equivalent of "public spaces" or the "commons".

We have been and continue to be engaged, together with our Austrian chapter Wikimedia Österreich, in the national debates (https://www.wikimedia.at/offener-brief/). As this is a legislative project that will have consequences way beyond the Austrian borders, we take the liberty to also engage the the EU level consultation.

We would highly recommend for the Austrian legislator postpone its plans until after the European Commission has presented its own legislative package known as the Digital Services Act. The reasons for this are manifold:

1. We are doing our utmost to keep up with all laws and legislations across Europe and, indeed, the world. But it is simply impossible. If we want to make space for alternative platforms to compete with gatekeepers we need clear rules across Europe. Otherwise we help entrench very large gatekeeper platforms who can simply pay for carrying the legal risk.

2. As opposed to the carve-outs of the Copyright in the Digital Single Market Directive, the proposed Austrian national law, as it currently stands, does not exclude all non-for profit Wikimedia projects , which are following the fules by and large. Both Wikimedia Commons and Wikidata remain within scope, although they are not meant to be targeted by the legislator. Again, this creates at least partial contradictions between EU-level and national principles

3. Our projects work and compete with the gatekeepers not on the grounds of money, but because we have thiriving communities. The community moderation model of Wikimedia projects seems incompatible with this legislation. It is unclear how the Wikimedia Foundation would comply with §5 “Verantwortlicher Beauftragter”, whithout changing the structure and governance fo the projects. The very same self-governane that helps us be an alternative to the gatekeepers.
 
We hope the European Commision and the Austrian legislator can find a way to compete on this. Ideally, all these issue will at least in principle be laid out in the Digital Services Act before Member States make their own and necessary national improvement.

I remain available for any feedback or comments.

Sincerely,

Dimitar Dimitrov

EU Policy Director

Wikimedia