Notification Detail

Draft Federal Act on measures to protect users on communication platforms (Communication Platforms Act)

Notification Number: 2020/544/A (Austria )
Date received: 01/09/2020
End of Standstill: 02/12/2020

Issue of comments by: Commission,Sweden
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2020) 03207
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2020/0544/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003207.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0544 A MT 02-09-2020 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at


4. Notification Number
2020/0544/A - SERV60


5. Title
Abbozz ta’ Att Federali dwar miżuri għall-protezzjoni tal-utenti fuq pjattaformi tal-komunikazzjoni (Liġi dwar il-Pjattaformi tal-Komunikazzjoni - KoPI-G)


6. Products Concerned
Fornituri tal-pjattaformi tal-komunikazzjoni

Pjattaformi tal-komunikazzjoni, fis-sens ta’ dan l-Att, huma servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, li l-għan ewlieni tagħhom jew il-funzjoni fundamentali tagħhom tikkonsisti mill-faċilitazzjoni tal-iskambju ta’ messaġġi jew ta’ preżentazzjonijiet b’kontenut intellettwali ta’ diskors, kitba, ħoss jew immaġni permezz tad-distribuzzjoni tal-massa bejn l-utenti ma’ grupp ikbar ta’ nies. Il-fornituri tal-pjattaformi tal-komunikazzjoni ma jaqgħux taħt l-obbligi ta’ dan l-Att Federali, jekk l-ammont ta’ utenti reġistrati ma jaqbiżx il-100 000 u jekk il-fatturat miksub mill-operat tal-pjattaforma tal-komunikazzjoni ma jaqbiżx il-EUR 500 000. Barra minn hekk, fornituri tal-pjattaformi għall-iskambju ta’ oġġetti u servizzi, enċiklopediji online mingħajr skop ta’ qligħ, kif ukoll kumpaniji tal-midja li jipprovdu pjattaformi tal-komunikazzjoni f’relazzjoni diretta mal-offerti ġurnalistiku tagħhom, huma espliċitament esklużi mill-obbligi ta’ dan l-Att.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
L-Att Federali dwar miżuri għall-protezzjoni tal-utenti fuq pjattaformi tal-komunikazzjoni (Liġi dwar il-pjattaformi tal-komunikazzjoni - KoPI-G) jipprovdi lill-pjattaformi tal-komunikazzjoni kbar b’obbligi tal-organizzazzjoni għall-ġestjoni effettiva u trasparenti ta’ ċerti kontenuti illegali. Kontenuti illegali fis-sens ta’ dan l-Att huma dawk li jissodisfaw wieħed mir-reati msemmija f’§ 2(6) u dawk li mhumiex iġġustifikati.

L-abbozz jipprovdi dawn l-obbligi li ġejjin għall-fornituri:

Fil-pjattaformi għandha tinżamm proċedura effettiva u trasparenti għal rapporti dwar kontenuti illegali, li fost oħrajn, din se tiżgura li l-utenti jkunu jistgħu faċilment u regolarment jirrapportaw il-kontenuti disponibbli, jiġu vverifikati l-kontenuti minnufih u fejn meħtieġ jiġu mblokkati jew jitħassru (dawk il-kontenuti li ċarament ikunu illegali, jiġifieri kontenuti punibbli jitħassru fi żmien 24 siegħa, u kontenuti illegali oħra, jiġifieri kontenuti punibbli jitħassru fi żmien sebat ijiem), l-utenti affettwati jiġu infurmati dwar id-deċiżjoni tat-tħassir jiġifieri l-imblukkar tal-pjattaforma u dwar il-kontenuti mħassra u mblukkati kif ukoll dawk għall-identifikazzjoni tal-kreatur tad-data meħtieġa għal skopijiet ta’ evidenza, inklużi għal skopijiet ta’ prosekuzzjoni kriminali jinħażnu għal għaxar ġimgħat (ara § 3(1) sa (3)).

Barra minn hekk, għandha tiġi provduta proċedura ta’ verifika, li biha dak l-utent li rrapporta kif ukoll dak l-utent li l-kontenut tiegħu ġie mblukkat jew imħassar, jista’ jwettaq verifika tad-deċiżjoni dwar l-imblokkar jew it-tħassir (minħabba nuqqas) permezz tal-pjattaforma (ara § 3(4)).

Il-fornituri tal-pjattaformi tal-komunikazzjoni għandhom jagħtu informazzjoni dwar l-immaniġġjar tagħhom ta’ rapporti dwar kontenuti illegali f’rapport annwali, fil-każ ta’ pjattaformi tal-komunikazzjoni b’iktar minn miljun utent reġistrat kull tliet xhur (ara § 4).

Għall-iżgurar tal-aċċessibbilità (inkluż indirizz postali validu) il-fornituri għandhom jinkarigaw rappreżentant responsabbli sabiex tiġi żgurata l-akkontabilità (ara § 5).

L-awtorità superviżorja għandha timponi multa fuq il-fornitur skont il-gravità tal-ksur tal-liġi, jekk ikun hemm ksur b’ mod sistematiku ta’ wieħed mill-obbligi maħluqa minn dan l-Att (ara § 10). Madankollu, l-abbozz jistipula li għandha tingħata ordni ta’ titijib qabel ma tinbeda proċedura ta’ għoti ta’ multa (ara § 9)). Tista’ tiġi imposta multa fuq rappreżentant responsabbli jekk huwa ma jiżgurax l-aċċessibbilità tiegħu jew ma jimixix mad-diliġenza mistennija sabiex jiġi żgurat l-obbligu għall-istabbiliment ta’ proċedura ta’ rapportar u ta’ verifika kif ukoll l-obbligu ta’ rappurtar jiġi sodisfatt.


9. Brief Statement of Grounds
Il-motiv prinċipali wara l-ħsieb tal-abbozz tal-Att attwali huwa l-iżvilupp inkwetanti li l-Internet u l-midja soċjali, flimkien mal-vantaġġi li dawn it-teknoloġiji u l-kanali tal-komunikazzjoni ġodda li ġabu magħhom, ġabu magħhom ukoll żieda f’forma ġdida ta’ vjolenza u mibegħda fuq il-web fil-forma ta’ insulti permezz ta’ espożizzjonijiet, informazzjoni falza sa theddid ta’ vjolenza u ta’ mewt. L-attakki huma bbażati l-iżjed fuq motivi razzisti, ksenofobiċi, sessisti u omofobiċi. Hemm il-bżonn ta’ strateġija u ta’ pakkett ta’ miżuri estensivi, li jvarjaw minn prevenzjoni sa sanzjonijiet. Din l-istrateġija tinbena fuq iż-żewġ pilastri tar-responsabbiltà tal-pjattaforma u l-protezzjoni tal-vittmi, filwaqt li l-abbozz tal-Att attwali jikkonċerna l-iżgurar tar-responsabbiltà tal-pjattaforma.

Ħafna drabi l-fornituri tal-pjattaformi tal-komunikazzjoni ma jissodisfawx l-obbligu eżistenti li jħassru l-kontenuti illegali mal-ewwel jew jimblokkaw l-aċċess għalihom meta jkun hemm tagħrif dwar kontenuti illegali. Barra minn hekk, il-kontenuti illegali tal-pjattaformi rraportati mill-utenti jiġu normalment ivverifikati biss skont il-linji gwida tal-komunità stess u mhux skont ir-reati nazzjonali. Dawk affettwati huma ħafna drabi mġiegħla jieħdu passi legali sabiex il-kontenut jitħassar. Fid-dawl ta’ dan huwa għalhekk importanti li l-pjattaformi tal-komunikazzjoni jsiru iktar responsabbli minn qabel. Peress li din hija sfida transkonfinali, l-aħjar soluzzjoni hija regolament effettiv fuq livell Ewropew. Fil-Kunsill tal-Ministri tiegħu, fid-9 ta’ Lulju 2020, il-Gvern Federali adotta abbozz ta’ “Att dwar is-Servizzi Diġitali” (Digital Services Act) li nħareġ mill-Kummissjoni Ewropea għall-aħħar tas-sena. Preress li, madankollu, din il-proċedura ta’ konsultazzjoni kontinwa u b’mod partikolari l-proċedura ta’ tfassil tal-liġijiet fuq livell Ewropew se jeħtieġu iktar żmien, huwa meħtieġ - abbażi tal-esperjenzi tal-inizjattivi leġiżlattivi Ġermaniżi u Franċiżi - li jittieħdu miżuri leġiżlattivi mill-iktar fis possibbli sabiex jiġu żgurati iktar it-trasparenza, responsabbiltà u akkontabilità tal-pjattaformi.

L-urġenza ta’ din it-tema titlob għall-implimentazzjoni ta’ miżuri nazzjonali immedjati. Sakemm jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ regolament fuq livell Ewropew għandha tiġi stabbilita liġi dwar miżuri għall-protezzjoni tal-utenti fi pjattaformi tal-komunikazzjoni għall-ġlieda effettiva kontra l-mibegħda fil-web, sabiex tirrimedja s-sitwazzjoni permezz tal-obbligi leġiżlattivi għal pjattaformi għall-istabbiliment ta’ sistema tal-immaniġġjar tal-ilmenti għall-immaniġġjar ta’ kontenuti illegali Barra minn hekk, huwa previst l-obbligu għall-ħatra ta’ rappreżentant responsabbli sabiex tiġi żgurata l-akkontabilità (inkluż indirizz postali validu). Sabiex titkabbar il-bażi ta’ informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-pjattaformi f’dan il-qasam sensittiv u l-miżuri jistgħu jiġu evalwati, l-abbozz jinkludi wkoll l-obbligu ta’ preżentazzjoni ta’ rapport b’mod regolari dwar l-immaniġġjar tal-kontenuti illegali. Miżuri inqas restrittivi jkunu inqas effettivi fir-rigward tas-sitwazzjoni ta’ riskju attwali, fir-rigward tal-livell ta’ protezzjoni mixtieq kontra l-kontenuti illegali fi pjattaformi tal-komunikazzjoni u fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ sorveljanza fuq il-konformità mar-rekwiżiti. Il-miżuri jorjentaw ruħhom fuq eżempju ta’ Stati Membi oħra (DE, F) li għalihom il-Kummissjoni Ewropea ma ressqet l-ebda oġġezzjonijiet li wasslu għall-estensjoni tal-perjodu ta’ sospensjoni.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ma jeżisti ebda test bażiku


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Iva


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

Le- L-abbozz mhuwiex regolament tekniku u lanqas valutazzjoni tal-konformità

Aspett SPS

Le – L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Digital Rights on 09-11-2020
Click to expand

European Digital Rights (EDRi) is an association representing 44 human rights organisations from across Europe that defend rights and freedoms in the digital environment. This submission has been developed with the contributions of our members epicenter.works, Access Now and Article 19.

Summary

On 3 September 2020, the Austrian government released a legislative package to tackle online hate speech. Besides a comprehensive justice reform, the package also contains a bill that creates new obligations for online platforms to remove potentially illegal user-generated content (the so-called Kommunikationsplattformen-Gesetz, or KoPlG for short). On 1. September 2020, Austria notified the draft law to the European Commission in accordance with Directive (EU) 2015/1535.

EDRi strongly advises the European Commission to postpone the Austrian draft KoPlG for the following reasons:

  • The draft legislation would seriously hinder the fundamental right to freedom of expression and opinion by creating chilling effects and limit the right to conduct business for SMEs;

  • It de facto puts in the hands of platforms within scope the responsibility to enforce the law, although they neither have the necessary knowledge nor the ability to do so;

  • Its scope is disproportionate and may affect community-led, non-for-profit as well as small service providers in an unequal and disproportionate manner in contrast to Big Tech companies;

  • There is no evidence substantiating the claim that the proposed rules would be an effective and proportionate remedy to deal with the problem of online illegal hate speech in Austria;

  • The penalties foreseen in the draft legislation are disproportionate and will certainly lead the platforms to stay on the safe side and thus, to potentially overblock legitimate content in order to escape the threat of disproportionate fines;

  • The Commission should prevent the introduction of national measures that would compromise the adoption of the future Digital Services Act package by the European Parliament and the Council in the same field and thus, preventing harmonised legislative landscape across the EU.

    Please consult our full contribution attached.


en
  EuroISPA (European Internet Service Providers Association) on 15-10-2020
Click to expand

To whom it may concern,

Please find attached EuroISPA's points of critique on the Austrian Federal Act on measures to protect users on communication platforms. 

Kind regards, 

Mauro Sanna

Policy Executive
EuroISPA - European Internet Services Providers Association
Rue de la Loi 38 - 1000 Brussels
T : +32 (0) 289 665 83

M: +32 (0)491 258 232
www.euroispa.org

Follow us on Twitter @euroispa

 

EuroISPA is the world's largest association of Internet Services Providers, representing over 2500 ISPs across Europe.

EU Transparency Register ID Number: 5443781311


en
  Wikimedia on 06-10-2020
Click to expand

Dear European Commission,

Wikimedia is a global network of associations, project communities and a foundation that has dedicated itself to making knowledge free and accessible globally. Our most popular projects are Wikipedia, Wikidata (a free database storage for structured data that can be edited and read by machines and humans) and Wikimedia Commons (a multimedia archive). All three projects are open, free, self-governing and the largest in their respective catogry, succefully competing with commercial, for-profit projects. They belong to the world and can thus be considered as the online equivalent of "public spaces" or the "commons".

We have been and continue to be engaged, together with our Austrian chapter Wikimedia Österreich, in the national debates (https://www.wikimedia.at/offener-brief/). As this is a legislative project that will have consequences way beyond the Austrian borders, we take the liberty to also engage the the EU level consultation.

We would highly recommend for the Austrian legislator postpone its plans until after the European Commission has presented its own legislative package known as the Digital Services Act. The reasons for this are manifold:

1. We are doing our utmost to keep up with all laws and legislations across Europe and, indeed, the world. But it is simply impossible. If we want to make space for alternative platforms to compete with gatekeepers we need clear rules across Europe. Otherwise we help entrench very large gatekeeper platforms who can simply pay for carrying the legal risk.

2. As opposed to the carve-outs of the Copyright in the Digital Single Market Directive, the proposed Austrian national law, as it currently stands, does not exclude all non-for profit Wikimedia projects , which are following the fules by and large. Both Wikimedia Commons and Wikidata remain within scope, although they are not meant to be targeted by the legislator. Again, this creates at least partial contradictions between EU-level and national principles

3. Our projects work and compete with the gatekeepers not on the grounds of money, but because we have thiriving communities. The community moderation model of Wikimedia projects seems incompatible with this legislation. It is unclear how the Wikimedia Foundation would comply with §5 “Verantwortlicher Beauftragter”, whithout changing the structure and governance fo the projects. The very same self-governane that helps us be an alternative to the gatekeepers.
 
We hope the European Commision and the Austrian legislator can find a way to compete on this. Ideally, all these issue will at least in principle be laid out in the Digital Services Act before Member States make their own and necessary national improvement.

I remain available for any feedback or comments.

Sincerely,

Dimitar Dimitrov

EU Policy Director

Wikimedia