Notification Detail

Draft Federal Act on measures to protect users on communication platforms (Communication Platforms Act)

Notification Number: 2020/544/A (Austria )
Date received: 01/09/2020
End of Standstill: 02/12/2020

Issue of comments by: Commission,Sweden
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2020) 03207
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2020/0544/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003207.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0544 A LV 02-09-2020 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at


4. Notification Number
2020/0544/A - SERV60


5. Title
Federālā likuma projekts par pasākumiem lietotāju aizsardzībai komunikācijas platformās (Komunikāciju platformu likums — Kommunikationsplattformen-Gesetz, KoPl-G)


6. Products Concerned
Komunikācijas platformu piedāvātāji

Komunikācijas platformas šā likuma nozīmē ir informācijas sabiedrības pakalpojumi, kuru galvenais mērķis vai būtiska funkcija ir masveidīgas izplatīšanas veidā nodrošināt starp lietotājiem apmaiņu ar ziņojumiem vai intelektuāla satura piedāvājumiem vārdiskā, rakstiskā, skaņas vai attēla formā, darot to pieejamu lielākam personu lokam. Šajā federālajā likumā noteiktie pienākumi neattiecas uz komunikācijas platformu piedāvātājiem, ja reģistrēto lietotāju skaits nepārsniedz 100 000 un ja ar šīs komunikācijas platformas darbošanos sasniegtais apgrozījums nepārsniedz 500 000 EUR. Turklāt šajā federālajā likumā noteiktie pienākumi nepārprotami neattiecas uz preču un pakalpojumu starpniecības platformu piedāvātājiem, bezpeļņas tiešsaistes enciklopēdijām un mediju uzņēmumiem, kas tiešā saistībā ar savu žurnālistikas piedāvājumu nodrošina komunikācijas platformas.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Federālajā likumā par pasākumiem lietotāju aizsardzībai komunikācijas platformās (Komunikāciju platformu likums — Kommunikationsplattformen-Gesetz, KoPl-G) attiecībā uz lielām komunikācijas platformām paredz organizatoriskos pienākumus efektīvai un caurskatāmai rīcībai ar specifisku pretlikumīgu saturu. Pretlikumīgs saturs šā likuma nozīmē ir tāds, kas atbilst kādam no 2. panta 6. punktā nosauktajiem nozieguma sastāviem un nav pamatots.

Šajā projektā paredzēti turpmāk minētie piedāvātāju pienākumi.

Platformās jāuztur efektīva un caurskatāma procedūra attiecībā uz ziņojumiem par pretlikumīgu saturu, kas cita starpā nodrošina, ka lietotāji viegli un nepārtraukti var ziņot par saturu, minēto saturu var ātri pārbaudīt un attiecīgā gadījumā bloķēt vai dzēst (skaidri pretlikumīgu, t. i., noziedzīgu, saturu — 24 stundu laikā, citu pretlikumīgu, t. i., noziedzīgu, saturu — septiņu dienu laikā), attiecīgos lietotājus informē par platformas lēmumu attiecībā uz dzēšanu vai bloķēšanu un dzēsto vai bloķēto saturu, kā arī tā avota identifikācijai nepieciešamos datus pierādījumu nolūkā, ieskaitot kriminālvajāšanas nolūkā, glabā desmit nedēļas (skatīt 3. panta 1.,2. un 3. punktu).

Turklāt jānodrošina pārbaudes procedūra, ar ko ziņojumu iesniegušais lietotājs, kā arī lietotājs, kura saturs ir bloķēts vai dzēsts, var pārbaudīt lēmumu par platformas veiktu (neveiktu) bloķēšanu vai dzēšanu (skat. 3. panta 4. punktu).

Komunikācijas platformu piedāvātāji reizi gadā vai reizi ceturksnī, ja komunikācijas platformā reģistrēto lietotāju skaits pārsniedz vienu miljonu, ziņojumā informē par savu rīcību attiecībā uz ziņojumiem par pretlikumīgu saturu (skat. 4. pantu).

Lai nodrošinātu sasniedzamību (ieskaitot pieejamu piegādes adresi), piedāvātājiem jāalgo atbildīgs pārstāvis, lai nodrošinātu atskaitīšanos (skat. 5. pantu).

Uzraudzības iestāde atkarībā no likuma pārkāpuma smaguma uzliek piedāvātājam naudas sodu, ja sistemātiski tiek pārkāpts kāds no šajā likumā noteiktajiem pienākumiem (skat. 10. pantu). Tomēr likuma projektā paredzēts, ka pirms naudas soda uzlikšanas procedūras uzsākšanas jāizdod rīkojums novērst konstatētos trūkumus (skat. 9. pantu). Naudas sodu var piespriest atbildīgajam pārstāvim, ja tas nenodrošina savu sasniedzamību vai ar pienācīgo rūpību negādā, lai tiktu izpildīts pienākums izveidot ziņošanas un pārbaudes procedūru, kā arī pienākums iesniegt ziņojumu.


9. Brief Statement of Grounds
Šā likumprojekta koncepcijas galvenais iemesls ir bažas raisošā tendence, ka internets un sociālie plašsaziņas līdzekļi līdztekus priekšrocībām, ko sniedz jaunās tehnoloģijas un komunikācijas kanāli, ir izraisījuši arī jaunu vardarbības veidu un arvien paplašinās naida izpausmes tīmeklī personas aizskārumu veidā, izmantojot kompromitējošus materiālus, maldīgu informāciju, līdz pat vardarbības un nāves draudiem. Uzbrukumu pamatā ir galvenokārt rasistiski, ksenofobiski, sievietēm naidīgi un homofobi motīvi. Nepieciešama visaptveroša stratēģija un pasākumu komplekss no prevencijas līdz sankcijām. Šī stratēģija balstīta uz diviem pīlāriem — platformu atbildības un upuru aizsardzības, turklāt šis likumprojekts attiecas uz platformu atbildības nodrošināšanu.

Komunikācijas platformu piedāvātāji bieži apmierinošā līmenī neizpilda jau pastāvošo pienākumu gadījumā, ja uzzina par pretlikumīgu saturu, to nekavējoties dzēst vai liegt tam pieeju. Turklāt saturu, par ko ziņo lietotāji, platformas parasti pārbauda tikai saskaņā ar savām kopienas vadlīnijām, nevis ar valstī noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Tāpēc cietušie bieži vien ir spiesti vērsties tiesā, lai panāktu dzēšanu. Ņemot to vērā, komunikācijas platformām nepieciešams daudz vairāk ievērot šo pienākumu. Tā kā šis ir izaicinājums, kas ir plašāks par valsts mērogu, labākais risinājums ir efektīvs regulējums Eiropas līmenī. Tāpēc federālā valdība savā 2020. gada 9. jūlijā Ministru padomes lēmumā izteikusi atzinību par Eiropas Komisijas “Digitālo pakalpojumu likumu” (Digital Services Act), ko plānots pieņemt gada beigās. Tā kā šis notiekošais konsultāciju process un it īpaši attiecīgā likumdošanas procedūra Eiropas līmenī tomēr vēl prasīs zināmu laiku, nepieciešams, pamatojoties uz Vācijas un Francijas likumdošanas iniciatīvas pieredzi, veikt likumdošanas pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk platformām nodrošinātu lielāku caurskatāmību, atbildību un atskaitīšanos.

Šīs tēmas steidzamības dēļ neatliekami jāpieņem valsts mēroga pasākumi. Līdz regulējuma deficīta novēršanai Eiropas līmenī, lai efektīvi cīnītos ar naida izpausmēm tīmeklī, jārada likums par pasākumiem lietotāju aizsardzībai komunikācijas platformās, lai, ar likumu nosakot platformām pienākumu ieviest sūdzību pārvaldības sistēmu, palīdzētu rīcībā ar pretlikumīgu saturu. Līdztekus tam paredzēts pienākums norīkot atbildīgo pārstāvi, lai nodrošinātu atskaitīšanās pienākumu (tai skaitā sasniedzamu piegādes adresi). Turklāt, lai uzlabotu informācijas bāzi par platformu darbībām šajā sensitīvajā jomā un varētu izvērtēt pieņemtos pasākumus, likumprojektā ietverts pienākums regulāri iesniegt ziņojumu par rīcību ar pretlikumīgu saturu. Mazāk ierobežojoši pasākumi būtu mazāk efektīvi, ņemot vērā pašlaik pastāvošo apdraudējuma līmeni, vēlamo aizsardzības līmeni no noziedzīga satura komunikācijas platformās un uzraudzības īstenošanu par prasību ievērošanu. Šie pasākumi orientējas pēc citu dalībvalstu (Vācijas, Francijas) piemēra, pret kuriem EK nav izvirzījusi iebildumus, kuri būtu izraisījuši bezdarbības perioda pagarināšanu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nav pamatteksta


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ ― projekts nav tehniski noteikumi vai atbilstības novērtējums.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Digital Rights on 09-11-2020
Click to expand

European Digital Rights (EDRi) is an association representing 44 human rights organisations from across Europe that defend rights and freedoms in the digital environment. This submission has been developed with the contributions of our members epicenter.works, Access Now and Article 19.

Summary

On 3 September 2020, the Austrian government released a legislative package to tackle online hate speech. Besides a comprehensive justice reform, the package also contains a bill that creates new obligations for online platforms to remove potentially illegal user-generated content (the so-called Kommunikationsplattformen-Gesetz, or KoPlG for short). On 1. September 2020, Austria notified the draft law to the European Commission in accordance with Directive (EU) 2015/1535.

EDRi strongly advises the European Commission to postpone the Austrian draft KoPlG for the following reasons:

  • The draft legislation would seriously hinder the fundamental right to freedom of expression and opinion by creating chilling effects and limit the right to conduct business for SMEs;

  • It de facto puts in the hands of platforms within scope the responsibility to enforce the law, although they neither have the necessary knowledge nor the ability to do so;

  • Its scope is disproportionate and may affect community-led, non-for-profit as well as small service providers in an unequal and disproportionate manner in contrast to Big Tech companies;

  • There is no evidence substantiating the claim that the proposed rules would be an effective and proportionate remedy to deal with the problem of online illegal hate speech in Austria;

  • The penalties foreseen in the draft legislation are disproportionate and will certainly lead the platforms to stay on the safe side and thus, to potentially overblock legitimate content in order to escape the threat of disproportionate fines;

  • The Commission should prevent the introduction of national measures that would compromise the adoption of the future Digital Services Act package by the European Parliament and the Council in the same field and thus, preventing harmonised legislative landscape across the EU.

    Please consult our full contribution attached.


en
  EuroISPA (European Internet Service Providers Association) on 15-10-2020
Click to expand

To whom it may concern,

Please find attached EuroISPA's points of critique on the Austrian Federal Act on measures to protect users on communication platforms. 

Kind regards, 

Mauro Sanna

Policy Executive
EuroISPA - European Internet Services Providers Association
Rue de la Loi 38 - 1000 Brussels
T : +32 (0) 289 665 83

M: +32 (0)491 258 232
www.euroispa.org

Follow us on Twitter @euroispa

 

EuroISPA is the world's largest association of Internet Services Providers, representing over 2500 ISPs across Europe.

EU Transparency Register ID Number: 5443781311


en
  Wikimedia on 06-10-2020
Click to expand

Dear European Commission,

Wikimedia is a global network of associations, project communities and a foundation that has dedicated itself to making knowledge free and accessible globally. Our most popular projects are Wikipedia, Wikidata (a free database storage for structured data that can be edited and read by machines and humans) and Wikimedia Commons (a multimedia archive). All three projects are open, free, self-governing and the largest in their respective catogry, succefully competing with commercial, for-profit projects. They belong to the world and can thus be considered as the online equivalent of "public spaces" or the "commons".

We have been and continue to be engaged, together with our Austrian chapter Wikimedia Österreich, in the national debates (https://www.wikimedia.at/offener-brief/). As this is a legislative project that will have consequences way beyond the Austrian borders, we take the liberty to also engage the the EU level consultation.

We would highly recommend for the Austrian legislator postpone its plans until after the European Commission has presented its own legislative package known as the Digital Services Act. The reasons for this are manifold:

1. We are doing our utmost to keep up with all laws and legislations across Europe and, indeed, the world. But it is simply impossible. If we want to make space for alternative platforms to compete with gatekeepers we need clear rules across Europe. Otherwise we help entrench very large gatekeeper platforms who can simply pay for carrying the legal risk.

2. As opposed to the carve-outs of the Copyright in the Digital Single Market Directive, the proposed Austrian national law, as it currently stands, does not exclude all non-for profit Wikimedia projects , which are following the fules by and large. Both Wikimedia Commons and Wikidata remain within scope, although they are not meant to be targeted by the legislator. Again, this creates at least partial contradictions between EU-level and national principles

3. Our projects work and compete with the gatekeepers not on the grounds of money, but because we have thiriving communities. The community moderation model of Wikimedia projects seems incompatible with this legislation. It is unclear how the Wikimedia Foundation would comply with §5 “Verantwortlicher Beauftragter”, whithout changing the structure and governance fo the projects. The very same self-governane that helps us be an alternative to the gatekeepers.
 
We hope the European Commision and the Austrian legislator can find a way to compete on this. Ideally, all these issue will at least in principle be laid out in the Digital Services Act before Member States make their own and necessary national improvement.

I remain available for any feedback or comments.

Sincerely,

Dimitar Dimitrov

EU Policy Director

Wikimedia